Frame:toilet [where cinema] [where bathroom] [part toilet_seat] [part toilet_tank] [state plugged]