rogha as Feasta Meán Fomhair 2001
Éachtaint Eile ar Chín Lae 'Cath Bhaile an Átha'

Gaibriél Ó Dalláin
22 Meitheamh 2001

An lá is faide sa bhliain ar shiúl, lá gréine gile. Faoiseamh ann féin a leithéid de bhuaic ar an séasúr. Anois is féidir aghaidh a thabhairt ar an ngeimhreadh crosta fuar.

Seanchuimhní ag líonadh im mheabhair, ag líonadh agus ag rince: ar Fergus Largan, ar Dugald Huggins, ar Bhaile an Átha. Fergus, an t-ainm a bhí greanta ar bhrollach léine fhear an bheáir, b'shin a sheol mo smaointe ar an mbóithrín seo aréir. Fergus ab ainm don chéad chara a bhí agam, mo chéad pháirtí.
Ait mar a mhaireann eachtraí id intinn. Ní cuimhin liom cad iad na focail a ghlaos chuige an lá úd, seachas 'Fergus!, Fergus!', ach maireann an lá fós im chuisle. Caithfidh nach rabhamar puinn níos mó ná cúig bliana d'aois: ní fada in aon chor a bhíomar ag freastal ar scoil.

Bhí an bheirt againn amhrasach faoi Dugald an tráthnóna úd. Bhí faitíos orainn roimis. Bhí sé a dhá oiread níos mó ná sinne, balcaire teann as rang níos airde. Bhí tuairim mhaith againn gurb é a bhí i gceist aige ná léasadh maith a thabhairt dúinn, nuair a mhol sé go mbeadh troid againn, tástáil le slata sailí, mar dhea is gur ag súgradh a bhíomar.

Bheadh sé fial agus féaráilte: throidfeadh sé an bheirt againn. Thabharfadh sé slata sailí dúinn, fiú. Féach, bhí siad bainte cheana aige. Bíodh ár rogha againn, bheimis armtha chomh maith leis féin.
Fós féin bhí leisce orainn. Easpa misnigh. Ní raibh aon seans againn ina choinne siúd, a dúramar le meas bréige. Bhí sé rómhór dúinn. Agus ní raibh sé ceart a bheith ag troid mar seo.
Chuaigh Dugald dian orainn: 'An rabhamar meata?' 'Ní fheicfeadh éinne an cath' - ach b'shin rud a chuir ábhairín lenár neirbhísne. 'Ní bheadh ann ach cath cairdiúil ar aon nós.' Chuaigh sé i gcionn orainn: ghéilleamar.

Sheas mé féin agus Fergus guala le gualainn i dtús báire, ach bhí an amhailt os ár gcomhair róláidir dúinn, agus thuigeas gan mhoill gur mhó de chosaint dúinn é dá scarfaimis, seachas seasamh go meata le chéile, agus ligint dár gcéille comhraic buntáiste a chuid nirt agus raon a láimhe a imirt ar ár loirgní beirt in éineacht.

Timpeall ar chúl Dugald liomsa, má sea, Fergus faoi thréanionsaí aige, agus tharraingíos chomh láidir agus bhí i mo chorp ar chúl a cholpaí, a haon, a dó, a trí, agus aŠ. Chas Dugald ormsa. Chúlaíos uaidh go tapaidh, ag glaoch ar Fergus an comhar catha a íoc liomsa an dreas seo, rud a dhein gur iompaigh Dugald ar ais air féin.

Ach má fuair Fergus drochbhuille nó dhó uaidh, fuair Dugald a dhá oiread uaimse, go raibh air casadh le cnead arís chugam. Bhí faobhar sna buillí faoi seo nach raibh iontu i dtús báire, agus d'fhulaingíos féin cúpla sceilp phianmhar, ach i dteas an chatha ní raibh deis féintrua ann.
Bhí Fergus tagtha isteach ar an oirbheartaíocht faoi seo, agus ghabh an cath ar fud an bhóthair, ionsaí agus cúlú ar luas, an fód a sheasamh ansan gur tháinig do pháirtí aníos ar chúl an namhad. Bhí an t-arrachtach á thraochadh.

Dhein Dugald iarracht Fergus a chloí uair de dhroim ionsaí leanúnach, ach ghabhas de leadhbanna slaite chomh dian ar chúl a ghlún air nach bhféadfadh sé gan aghaidh a thabhairt ormsa ar ais, agus ansin go tobann bhí sé ag screachaíl agus ag léimrigh sall agus anall idir an bheirt againn, fearg agus pian ina ghlór, a bhreithiúnas caillte aige agus a chuid ionsaithe ag dul amú, fad a bhí buille i ndiaidh buille uainne á aimsiú.

Suas an bóthar leis de ruaig ag smúsaíl agus ag screadaíl, fearg tríd an ngol, fearg gur lig sé do bheirt bheag é a shárú. B'é bua na Beinne Boirbe againne é.

Níor chuamar sa tóir air. Bhí ár ngaisce déanta, an cath briste ag an éirim ar an neart. Sheasamar agus d'fhaireamar as ár bhfaoisimh. Ní rabhamar chun é a shaghdadh ar fhaitíos go gcasfadh sé ar ais orainn. Ba mhaith nár dhírigh sé ar bhua chríochnúil thapaidh a bhreith ar dhuine amháin againn ón tús. Thuigeamar san. Bheimis scriosta aige dá ndéanfadh agus a eagla san a spreag fuinneamh ár n-ionsaithe cúil. Chuaigh na screadanna fill agus feirge i léig, pé ní, agus fágadh láthair an chatha fúinn. Ábhairín náire a bhí orainn.

Bliain nó dhó eile a chaitheas i mBaile an Átha. Ghabh daichead bliain thart sarar leagas cos arís ann. Bhuaileas le Fergus, mo pháirtí catha. Ní aithneoinn é. Mhalartaíomar eolas. Phléamar coraí an tsaoil. Ag seasamh ag cúinne na sráide a bhíomar ag breathnú suas an bóthar mar a rugamar ár mbua. Mheabhraíos san dó. Ní raibh cuimhne ar bith aige air, cuimhne dá laghad.
'Nach foréigneach an maicín a bhí ionat?' ar seisean.
'Mise a shábháil tú an lá úd,' a deirimse.
Is ait an iníon í an chuimhne.

© Feasta agus na Scríobhneoirí

.
.
.
An baile - Feasta