An Clár

 

 

An Ionad Áise

 

B’ i mí Abaráin na bliana 1998 a d’osclaíodh an Ionad Áise go h-oifigiúil.  Dá bharr san is amhlaidh go bhfuil na seirbhísi seo a leanas á gcur ar fáil do’n phobal.

 

v   Oifig Eolais (i gcomhair le NSSB / CIC /STAND)

v   Pointe teangbhála d’ fhostóiríbh;  bunachar sonraisc um tionsclaíochta;  fógairt post

v   Lár-ionad foghlama;  cúrsaí oiliúna

v   Oiliúint d’ oiliúiníbh;  cúrsaí a chruthú in aonacht le NCVA / STAND / RISI is rl

v   Láthair ar féidir teacht ar a’ Ghréasán;  oiliúint um Gréasán

v   Leabharlann Áise

v   Lár-ionad teangbhála do choistíbh is gnaíomhaireachtaí reachtúla na h-áite

v   Mealladh a’ phobail chun ‘ bheith páirteach i dtionscnaimh éagsúla:  An Óige, mná, leanaí scoile, an t-ealaíon, baill a’ phobail is rl

v   Bunachar sonraí sna h-eagraíochtaí athá gnaíomhach i nGaeltacht Mhúscraí Uí Fhloinn

v   Nuacht-litir chun eólais a scaipeadh

 

 

An Ionad Áise was officialy opened in April 1998.  As a result the following services are being made available to the community.

 

v     Information Office (in conjunction with NSSB / CIC /STAND)

v     Point of contact for employers; database of industry; job advertisement

v     Learning centre; various courses made available

v     Training for trainers; development of courses in conjunction with NCVA / STAND / RISI and others

v     Internet access point for the community; Internet training

v     Resource Library

v     Meeting place for local committees and statutory agencies

v     Encouragement of community involvement through projects:  Youth, women, school children, art, community members et c

v     Database of organisations active in Múscraí Uí Fhloinn

v     Newsletter to disseminate information relevant to the community

 

 

 

 

 

 

 

 

Suirbhé na bhFostóirí

 

Cúspóirí:

v   Bunachar sonraí um fostaitheóiríbh na h-áite a chruthú

v   É a chur ar fáil do’n phobal

v   Deiseanna fostaíochta is scileanna riachtanacha a chur ar eólas do’n óige

v   Oiliúint oiriúineach a chur ar fáil

 

Survey of Employers

 

Aims:

v     Create a database of local employers

v     This to be made available to the community

v     Inform young people of employment opportunities and relevant skills

v     To provide suitable training

 

 

Comharchumann Triallach – Taighde

 

Cúspóirí:

v   Feirmeóirí beaga na h-áite a spreagadh chun chumainn táirgthe a chur ar bhun

v   Stráitéis aontaithe mhargaíochta a chur i gcrích, í a’ fógairt bidh de’n chéad scoth fé shuaitheantas a’ cheantair

v   An pobal a mhealladh ‘ bheith bainteach leis

 

 

 Pilot Co-Op - Rescearch

 

Aims:

v     To encouragh local small-holders to form producer groups

v     To put in place a unified marketing strategy based upon goods of the finest quality regionally branded

v     To encourage the participation of the community

 

 

 

 

 

 

 

 


Tionscnaimh do’n Óige

 

Cúspóirí:

v   Deis a thabhairt do’n óige ‘ bheith páirteach i saoghal a’ phobail

v   Deis fógartha a thabhairt do dhaoine óga chun a gcuid tuairimí is buarthaí a nochtadh

v   Deis a thabhairt dóibh chun iad féin a fhorbairt mar dhaoine

v   Iad siúd a fhágann an scoil go luath a mhealladh is a chabhairiú chun oiliúna is cáilíochta

v   Clár cuí gníomhaíochtaí a chur ar bun

v   An óige a mhealladh i dtreó tionscnamh do dhaoine fásta

 

 

Youth Projects

 

Aims:

v     To provide the young with help to participate in the life of the community

v     To give them a forum to voice their opinions and concerns

v     To provide oppertunities for social development

v     To encourage and help early school-leavers to seek training and qualification

v     To set up a suitable programme of activities

v     To encourage the young to participate in projects aimed primarily at adults

 

 

Clár Ealaíne

 

Cúspóirí:

v   Saothar a dheanamh in aonacht le h-Údarás na Gaeltachta, Comhairle Chúndae Chorcaighe is a leithéidí chun daoine a mhealladh i dtreó léacht ceardlann, oideachais, oiliúna is ar eile

v   Béim ar leith a chur ar mhnáibh is ar daoine dí-fhostaithe maidir le cúrsaí ealaíne

v   Gníomhaíochtaí cultúrtha a chur leis a’ gclár ealaíne

 

 

 Arts Programme

 

Aims:

v     To work in conjunction with Údarás na Gaeltachta, Cork County Council and others to encourage people to participate in readings, workshops, education, training and so forth

v     To place particular emphasis on women and the unemployed in the area of arts

v     To include cultural activities in the arts programme

 

 

Cumainn Ban

 

Cúspóirí:

v   Árdán fógartha a chur ar fáil do mhnáibh na h-áite

v   Cumainn a chur ar bun i dtreó is go bhféadfaidís éirí níos gnaíomhaí, ní amháin i saol a’ phobail ach sa saol eacanamaíoch, leis

v   Cúrsaí cuí a chur ar bun – cúram leanaí, thar n-ais chun oibre, tógaint clainne, cumainn taca is rl

v   Go mbeidh a thuilleadh ban páirteach le deanamh cinneadh

 

 

Women’s Groups

 

Aims:

v     To provide a forum for local women to air their views

v     To set-up groups to allow women to be more active in both the social and economic life of the community

v     To organise relevent courses – child care, back to work, parenting, support groups is rl

v     To involve more women in decision making

 

 

 

 

 

 

 

 

Cúram Leanaí

 

Cúspóirí:

v   Áis cúram leanaí a chur ar fáil dóibh siúd athá a’ freastail ar chúrsaibh oiliúna, nú athá bainteach le cumainn suime

v   Deis a thabhairt do mhnáibh a bhfuil muirghín ortha ‘ bheith páirteach i gcúrsaí is cumainn a reachtáiltear sa cheantar ag Meitheal Mhúsgraí

 

 

Child Care

 

Aims:

v     To provide a child care facility to those involved in training courses or interest groups

v     To provide an opportunity to women with families to participate in such activities

 

 

Saothrlann Teangan

 

Cúspóirí:

v   Uchtach a thabhairt do thionscnaimh ina bhfuil an Ghaoluinn á cur chin cinn

v   Chun leanúint leis an obair athá déanta cheana, leó siúd ach go h-áirithe nach bhfuil an Ghaoluinn acu, idir Ghaeilibh is Gallaibh

v   Go dtionólfaí a thuilleadh crinniubh de chuid Mheitheal Mhúsgraí is cumann eile as Gaoluinn

 

 

Language Laborotory

 

Aims:

v   To encourage projects in which an Ghaoluinn is promoted

v   To develop work done already, particularly with those from outside of the Gaeltacht or of Ireland, who are without Irish

v   That a greater number of Meitheal Mhúsgraí and other community group meetings be held as Gaoluinn

 

 

Ionad TE is TEC

 

Cúspóirí:

v   Taighde a dheanamh le h-aghaidh bunú d’ ionad um Teicneólaíocht Eólais (TE) is Teicneólaíocht Eólais is Cumarsáide (TEC)

v   Bunachar sonraí um scileanna TE a chruthú

v   Taighde a dheanamh maidir le feabhasú scil (trí mheán oiliúna) i dtreó is go bhféadfaí postanna um TE a chur ar fáil sa dúthaigh

 

 

IT and ICT Centre

 

Aims:

v   Research into the setting-up of an Information Technology (IT) and Information and Communications Technology (ICT) centre

v   To create an IT skills database

v   Research into the viability of upgrading skills (through training) which could be used to provide jobs locally

 

 

Clár Oideachais is Oiliúna

 

Cúspóirí:

v   Clár fairsing, oiriúnach oiliúna a chur ar fáil, é ag freastal ar riachtanaisíbh a’ phobail, is ag baint úsáide as scileannaibh a’ phobail, leis

v   An clár a chur i bhfeidhm in san Ionad Áise, athá aitheanta mar ionad NCVA

v   Feabhas a chur ar scileannaibh na ndaoine athá dí-fhostaithe, ionas go mbeidh siad in ann deiseanna do nochtadh ag an suirbhé na bhfostóirí a ghlacadh

 

 

Education and Training Programme

 

Aims:

v   To provide a comprehensive and relevant training programme serving the needs of the community and making best use of its skills

v   To run the programme in An Ionad Áise, which is a recognised NCVA centre

v   To upgrade the skills of the unemployed so that they may avail of job opportunities revealed by the survey of employers

 

 

An Clár