Nuachtlitir na Scoile
[The School Newsletter]

Ar mhaith leat nuachtlitreacha na scoile a léamh? Bheul, tá rogha breá agat thíos, ó Mheán Fómhair 2000 ar aghaidh go dtí an lá atá inniu ann.

[You are welcome peruse our news letters, dating from September 2000.]

Meán Fómhair [September]
Deireadh Fómhair [October]
Samhain [November]
Nollaig [December]
Eanáir [January]
Feabhra [February]
Márta [March]
Aibreán [April]
Bealtaine [May]
Meitheamh [June]

 

Meán Fómhair [September]
Deireadh Fómhair [October]
Samhain [November]
Nollaig [December]
Eanáir [January]
Feabhra [February]
Márta [March]
Aibreán [April]
Bealtaine [May]
Meitheamh [June]

 

Meán Fómhair [September]
Deireadh Fómhair [October]
Samhain [November]
Nollaig [December]
Eanáir [January]
Feabhra [February]
Márta [March]
Aibreán [April]
Bealtaine [May]
Meitheamh [June]

 

2002/2003

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Meán Fómhair 2002

An Ghaeilge i Scoil Lorcáin

Tá fáilte ar ais roimh gach duine tar éis an tSamhraidh. Táimid ag tnúth le bliain rathúil a chaitheamh. Is í an Ghaeilge teanga Scoil Lorcáin, dar ndóigh, agus iarraimid ar gach tuismitheoir/caomhnóir an méid di atá acu a labhairt timpeall na scoile. Cabhraíonn sé seo go mór le timpeallacht Ghaelach a chruthú, rud a théann chun tairbhe na ndaltaí go léir. Welcome back to all. We are looking forward to a productive year. As you know Irish is the language of Scoil Lorcáin. We ask all parents/guardians to use as much Irish as possible in the school and its grounds for the benefit of the pupils.

Múinteoirí 2002/3

Múinteoir Tacaíochta Foghlamtha: In. Uí Chléirigh
N. Shóis.: Bn. Mhic Chonmara, In. Nic Íomhair
N. Shins.: Bn. Uí Ghallchobhair, Sorcha In. Bhreathnach
R1: Bn. Uí Mhurchú, Bn. Uí Lúing
R.2: Nóra Bhreathnach, In. Uí Dhomhnaill
R.3: Bn. Uí Dhubhthaigh
R.3/4: In. Uí Choilm
R. 4: Bn. Uí Mháille
R. 5: In. de Lóndra
R. 5/6: Seán Ó Briain
R.6: Seosamh Ó Laoi.

Dátaí don Dialann

Oíche Cáise agus Fíona do thuismitheoirí na naíonán 26ú Meán Fómhair
Aonach na Nollag 8ú Nollaig
Comhneartú Déardaoin 8ú Bealtaine 11.00 rn. sa Charraig Dhubh.
An Chéad Chomaoineach Dé Sathairn 24ú Bealtaine @ 11.00 rn. sa Charraig Dhubh.
Wine and cheese for new parents on Wed. 26th of Sept. Aonach na Nollag on Dec. 8th. Confirmation on Thursday 8th of May. First Communion on Sat. 24th May.

Peil

Beidh foireann peile againn do na buachaillí agus foireann peile cailíní chomh maith. Imreoidh na buachaillí a gcluichí ar an Máirt agus na cailíní Dé Céadaoin i rith mhí Mheán Fómhair agus Dheireadh Fómhair. We have a boys and girls football team again this year. The boys will play on Tuesdays and the girls on Wednesdays during Sept. and Oct.

Múinteoirí

Fáilte ar ais roimh Bríd de Lóndra a thóg Briseadh Gairme anuraidh. Comhghairdeas le Nóra Bhreathnach a phós i rith an tSamhraidh. Fáilte ar ais roimh Shorcha Uí Mháille a chaith bliain linn sular fhág sí chun tabhairt faoi cháilíocht bunmhúinteoireachta a bhaint amach. Fáilte roimh Chaitríona Howard a bheidh ag múineadh sa scoil go dtí an Nollaig. Welcome back to In. de Londra, who has returned after a year on Career Break and to Bn. Uí Mháille - who was Sorcha In. Bhreathnach when she was with us before - and to Caitríona Howard who will be with us till Christmas. Congratulations to Nora Bhreathnach who married during the summer.

Go dtí an barr

Laethanta Saoire

Ba cheart go mbeadh leathanach leis na laethanta saoire air leis an Nuachtlitir seo. Muna bhfuair tú é tá cóipeanna breise le fáil san Oifig ó Rós. With this letter you will get a list of the school holidays. There are extra copies in the office.

An Scoil Thall

Caitheadh a lán airgid agus ama ag athchóiriú na scoile thall i rith an tSamhraidh. Tá cruth i bhfad níos fearr anois uirthi. Tá buíochas ar leith tuillte ag Liam feighlí na scoile agus John glantóir as an obair a rinne siad. A lot of work and money went in to redecorating the "scoil thall"during the summer. Thanks to Liam and John for all their hard work.

An Scoil Ghlas

Tá Scoil Lorcáin cláraithe anois leis An Taisce chun stádas 'Brat Glas' a bhaint amach. Beidh oíche eolais sa scoil do gach duine a bhfuil spéis acu sa bhfeachtas seo nó eolas a fháíl faoi céard atá ar bun againn. Beidh an cruinniú ar an 12ú Meán Fómhair ag 8.00 in. sa Halla. Be bhreá linn go leor tuistí a fheiceáil. Scoil Lorcáin is now officially registered with An Taisce for the Green Schools Award scheme. An information night will be held in the school on Thursday Sept. 12th for anyone who is interested in taking part in this project or for those who would simply like to know what the Green School scheme is about.

Comórtas na Scoileanna Slachtmhara

Bhuaigh Scoil Lorcáin duais €200 sa chomórtas seo a d'eagraigh Roinn Comhshaoil Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin. Bronnfar an duais oíche Chéadaoin 11ú Meán Fómhair i Halla an Bhaile. Comhghairdeas le Coiste na Timpeallachta agus le gach duine a ghlac páirt. Congratulations to " Coiste na Timpeallachta" on winning €200 in D.L.R.C.C. Tidy Schools Competition.

An Naíonra

Tá an scoil tar éis seomra a chur ar fáil don Naíonra don bhliain seo sa scoil thall. Ní bheidh an seomra ar fáil ach don bhliain seo mar go mbeidh múinteoir breise le ceapadh ag tús na bliana seo chughainn agus seomra eile de dhíth, mar sin. Caithfear teacht ar láthair oiriúnach eile don Naíonra ansin. The school has given a classroom to the naíonra just this year. We are looking for premises for next year if you know of any place.

Scrúdú Mata

Beidh Ranganna 4/5/6 ag déanamh scrúdú Matamataice ag deireadh na míosa. Rang 4-6 will be doing a Maths test at the end of Sept.

Páirceáil

Iarraimid ar thuismitheoirí a thiomáineann chun na scoile a bheith an-chúramach agus iad ag páirceáil. Ní ceart go gcuirfí isteach ar mhuintir na háite in aon chor. Tabhair cúpla nóiméad breise duit féin agus páircéail tamall beag ón scoil agus siúl isteach le do pháistí ansin. Ná stop os comhair gheataí na gcomharsan ná os comhair lánaí, fiú amháin ar feadh nóiméid. Pháirceáil gluaisteán de chuid na scoile béal an lána in aice leis an bpríomhgheata ar an gcéad lá ar ais agus bhí duine de mhuintir na háite greamaithe ar feadh 5 nóiméad go dtí gur tháinig tuismitheoir eile i gcabhair uirthi. Níl sé seo maith go leor. A resident of Belgrave Road was stuck in the laneway beside the main gate on our first day back this year because a parent decided to park there and block the exit. This isn't good enough. The vast majority of our parents are mindful and we thank you for not parking where you shouldn't.

Go dtí an barr

Bróisiúr na Scoile

Gheobhaidh tú dhá chóip de bhróisiúr na Scoile leis an Nuachtlitir seo. Iarraimid ort iad a scaipeadh ar aon duine a mbeadh suim acu iontu chun iad a chur ar an eolas faoin scoil. Tá breis cóipeanna le fáil ón Oifig. With this you will get two copies of the school brochure. Please give them to your friends or neighbours who may be interested in Scoil Lorcáin. There are more in the office.

Seanbhinsí

Os rud é gur cheannaíomar troscáin nua do Rang 3 i mbliana tá beart eile de na seanbhinsí á ndíol againn ar €20 an ceann. Buail isteach chun na hOifige má tá suim agat i gceann. As we have bought some new desks some old style school benches are for sale @ €20. Details in the office.

Ríomhaire

Beidh ríomhaire nua á fháil againn don scoil leis na dearbháin a bhailigh na daltaí do Ríomhairí sna Scoileanna. Go raibh maith agaibh le gach duine a chabhraigh leis na dearbháin a bhailiú. Thank you to all who brought in Computers for Schools tokens last year. We will shortly be receiving a new computer for these tokens.

Seachtain Eolaíochta

Táimid chun Seachtain Eolaíochta a eagrú sa scoil i rith mhí na Samhna. Ba bhreá le Colmán nó Paula Uí Mhurchú cloisteáil ó aon tuismitheoir a bheadh sásta tréimhse a chaitheamh le grúpa nó rang bunaithe ar aon ghné den eolaíocht. We are looking at organising a Science Week in November. We would like to hear from any parent etc. who would be willing and able to do a session in Irish based on any element of science or the 'ologies' for any age group.

Comóradh 50 Bliain

Ba mhaith le Paula Uí Mhurchú grianghrafanna bainteach le Scoil Lorcáin a bhailiú do thaispeántas a bheidh á reachtáil mar chuid den Chomóradh 50 Bliain. Má tá aon cheann suimiúil agat 'fhéidir go labhrófá léi. We are collecting old photographs related to Scoil Lorcáin for an exhibition to mark our 50th anniversary. Paula Uí Mhurchú is co-ordinating this aspect of the celebrations.

Oifig na Scoile

Bíonn Oifig na Scoile ar oscailt ó 8.35 rn. - 12.15 in. agus ó 12.45 in. - 2.15 in. Bíonn Rós ag glacadh lóin idir 12.15 in. - 12.45 in. Níl sí ar fáil i rith an ama seo. The office is open from 8.35 to 12.15. and from 12.45 to 2.15. Rós is on lunch break between 12.15 and 12.45 and is not available at this time.

Ranganna Gaeilge/Irish Classes

Beidh na ranganna Gaeilge do dhaoine fásta ag tosú ag deireadh Meán Fómhair. Cuir glaoch ar Norma Uí Sheasnáin - 2781258 -má tá suim agat. Beginners/Tosnaitheoirí Revival/Athbheochan Conversation/Comhrá Maidin nó oíche/Morning or evening.

Peil do Chailíní

Tá fáilte roimh cailíní atá 8 mbliana nó níos mó foirne chuig Faoi 10 agus 12 Cuala. Beidh traenáil gach Céadaoin 6.30 - 7.30 in. i gCluain Chaoin fad a mhairfidh an solas. Bogfaidh an traenáil chuig Halla Cuala in nDeilginis ina dhiaidh sin. Níos mó eolais ó Enda @ 2825801. Girls of 8 yrs. and more are welcome to Cuala Girls Football Section which will train every Wednesday in Meadowvale while light permits.

Go dtí an barr

Pánaí Briste

Briseadh roinnt pánaí gloine sa scoil le déanaí. Tá an t-ádh linn nach mbuailtear muid ro-olc a leithéid seo ró-mhinic. Iarraimid ar thuismitheoirí a bhfuil cónaí orthu i bhfoisceacht na scoile súil a choimeád ar an áit agus glaoch ar na Gardaí má fheiceann siad aon ní as áit. We've suffered a few broken windowpanes recently. Parents who live locally might keep an eye on the school, over the weekend nights especially, and report suspicious activity to the Gardaí .

Leabhair á lorg

Tá deacrachtaí ag roinnt de na daltaí teacht ar leabhair áirithe mar go bhfuil siad as cló. Cuireann sé seo as don obair ranga. Má tá aon cheann de na leabhair seo agat sa bhaile ba bhreá linn iad a fháil uait. Ar éigin go mbeidh siad ag teastáil i ndiaidh na bliana seo. Gafa le Mata 2 Gafa le Mata 5 Gairm chun seirbhíse (Teagasc Creidimh Rang 6) Litriú sa Bhunscoil The above books are proving impossible to acquire for some pupils because they are out of print. We would be grateful for getting any unused copies that may be lying around. They will hardly be needed after this year.

Anafalachtacht

Tá triú dalta sa scoil anois atá i mbaol frithgnímh anafalachtaigh má thagann siad i dteagmháil in aon chor le cnónna. Iarraimid oraibh, mar sin, gan cnónna, im chnó talún ná barraí le cnónna iontu a thabhairt do bhur bpáistí mar lón. Is ceist bháis nó beatha í. We now have three children who could suffer an anaphylactic reaction to coming into the slightest contact with nuts. We ask all parents to avoid peanut butter, nuts and bars with nuts when choosing their children's lunches. It really could be a matter of life and death.

Ranganna Iarscoile

Tá na ranganna a leanas á mbeartú ag múinteoirí. Cuirfear níos mó eolais amach go luath.
Cór Veritas - M. Nuinseann, Dé Luain
Fraincis - S.Uí Mháille, Rang 4-6, Dé Luain
Rince Seite - Bríd de Lóndra, Déardaoin Rang 3/4
Amhránaíocht - M. Ní Choilm, Rang 3-6, Dé Máirt
Ealaín - C. Nic Íomhair, Rang 1, Dé Luain.
Cispheil - Nóra Bhreathnach, Rang 6 Dé Máirt

Nuachtlitir

Foilsíter an Nuachtlitir go míosúil i rith na scoilbhliana. Is maith le Colmán tuairimí nó moltaí a fháil mar gheall uirthi. Nuachtlitir is published monthly during the school year. Colmán welcomes feedback and comments on it.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Deireadh Fómhair 2002

Tráth na gCeisteanna

Reachtálfar an chéad imeacht oifigiúil den Chomóradh 50 Bliain - Tráth na gCeisteanna - an Aoine bheag seo in Ionad Sóisialta Cuala i nDeilginis ag tosú ar 8.30 in. €20 an costas atá ar bhord. Táimid ag súil le slua mór. Is féidir bord a chur in áirithe in Oifig na Scoile nó spotdhuais a fhágaint isteach. Bí linn ar an oíche. Má tá tú sásta cabhrú chun an Halla a ullmhú bí ann ar 7.15 in. The first event in our Comóradh 50 Bliain - a table quiz - will happen in Cuala Social Centre, Hyde Rd. Dalkey this Friday 18th October at 8.30 pm. We hope a lot of parents and friends will be able to come along and support the occasion. You can book a table in Oifig na Scoile or come along on the night. Donations of spotprizes will be gratefully accepted. If you are available to help with setting up the hall in Cuala leave your name with Rós in the Oifig or drop up to Cuala at 7.15 pm.

Scoil ag dúnadh

Ná dearmadagaí go mbeidh an scoil dúnta Dé hAoine 18ú Deireadh Fómhair mar go mbeidh sí in úsáid don Reifreann agus ar an Aoine 8ú Samhain mar go mbeidh na múinteoirí ag freastal ar Chúrsa Phleanáil Scoile. The school will be closed on Friday 18th October for the Referendum and Friday 8th November while the teachers attend a School Planning Course. A note to this effect was sent home last week.

Leabhair Scoile

Gabhaimid buíochas le gach duine a thug isteach ceann de na leabhair a lorgaíomar an mhí seo caite. Beidh siad ina gcabhair mhór do na múinteoirí. Thanks to all who sent in books following our request in September's issue. They will be a great help to the children.

Ranganna Gaeilge

Thosnaigh na ranganna ar an 25ú Méan Fómhar. Tosnathóirí: 9.19-10.15 (Comhaltas) Comhrá: 9.15-10.15rn. (Comhaltas) Athbheochan: 8.00-9.00in. Halla na Scoile. €40.00. Deich rang, gach Céadaoin. Beginners 9.15-10.15. Conversation; 9.15-10.15 (Comhaltas) Revival 8-9pm. Halla na Scoile. €40.00 - 10 classes, every Wednesday. While these classes have begun already you are still be welcome to enrol. The Beginners is for those with no Irish whatsoever, for example those who attended school outside of Ireland. Norma Uí Sheasnáin - 2781258 - will be glad to hear from you.

 

An tSeachtain Eolaíochta

Mar chuid den tseachtain Eolaíochta d'eagraíomar turas do thrí rang chuig Iontaobhas Airfield i nDún Droma. Tá feirm, siúlóid dúlra agus iarsmalann in Iontaobhas Airfield. Beidh dhá rang eile ag tabhairt turais ar Airfield sa bhliain nua. Fuaireamar freagraí ó roinnt tuismitheoirí a bheidh sásta seisiún eolaíochta a dhéanamh le rang éigin don tSeachtain Eolaíochta. Tá spás ann duit go fóill má tá seisiún le tairscint agat. Three classes went to Airfield Trust Farm and Nature Experience as part of our Science Week. Two further classes will be going in March. Some parents have volunteered to organise a science session with a class but we can still cater for more if anyone else is willing to try. Talk to Colmán or Paula Bn. Uí Mhurchú.

Go dtí an barr

Léitheoireacht le Chéile

Tá áthas orainn a rá go bhfuil rang Bhn. Uí Mhurchú tar éis tosú ar scéim 'Léitheoireacht le chéile' faoi stiúir Bhn. Uí Mhurchú agus In. Uí Chléirigh. Beidh Rang 1 Bhn. Uí Lúing ag glacadh páirte sa scéim tar éis na Nollag. Is iad Coiste na dTuismtheoirí a cheannaigh na sraitheanna leabhar atá in úsáid sa scéim. Táimid cinnte go ndéanfaidh sé seo an-mhaitheas do na daltaí atá ag glacadh páirte sa scéim. Tá gach seans go leathanófar an scéim amach anseo chuig ranganna eile. We're delighted that Rang 1 Bn. Uí Mhurchú will be starting a Shared Reading scheme with the help of In. Uí Chléirigh. Rang 1 Bn. Uí Lúing will take part in the scheme after Christmas. Coiste na dTuismitheoirí funded the purchase of books. We expect this to be a success and to extend the scheme henceforth.

Oíche Fíona agus Cáise

D'fhreastail c. 40 duine ar an oíche Fíona agus Cáise a bhí againn do thusimitheoirí na naíonán. Bhain gach a raibh i láthair taitneamh as. Parents of the Naíonáin had an enjoyable night at the Wine and Cheese we organised recently.

Comóradh 50 Bliain

Táimid tar éis greamán gluaisteán a dhearadh agus tá sé á chur i gcló faoi láthair. Beidh siad ar fáil i gceann seachtaine. Cuirfear ceann abhaile chuig gach teaghlach. Ba bhreá linn go mbeidís ar taispeáint ar a lán gluaisteán chun an Comóradh 50 Bliain a fhógairt. Má tá ceann breise uait beidh siad ar fáil san Oifig.

Páirceáil

Ní ceart go gcuirfí cosc ar aon duine de mhuintir na háite tiomáint do bharr pháirceáil phobal na scoile. Ní ceart go gcuirfí moill orthu agus tuismitheoir istigh sa scoil, fiú 'ar feadh nóiméid'. Páirceáil beagán ón scoil agus siúl an píosa beag sin. Is é an rud ceart i ngach slí é agus déanannsé an áit níos sábhálta do na páistí. I have received more complaints, particularly from Eaton Place. Please avoid parking where you shouldn't. Double yellow lines are there for a reason. Parking on corners is particularly hazardous for obvious reasons. Give yourself 5 more minutes. Walk that extra fifty yards. Do it because it's legal, it's the morally correct thing to do and because of the example it gives.

 

Taispeántas Grianghrafanna

Níl mórán grianghrafanna ranga faighte againn go fóill don taispeántas atá le bheith ar bun um Nollaig de na ranganna go léir a bhí sa scoil. Crochfar liosta go luath de na ranganna go léir a bhfuil grianghraf againn díobh. Tá dhá thaisce grianghrafanna curtha ar fáíl dúinn mar sin féin, ceann ó iardhalta agus ceann ó iarthuismitheoir. Cuirfidh siad go mór leis an taispeántas. The collection of photographs for our exhibition is proceeding slowly. We hope to stage the display at the events during the year. We have room if anyone can locate more. Will you be able to recognise some of today's teachers when they were pupils and many of today's parents?

Peil

Tá foirean na gcailíní tar éis cúig chluiche as a chéile a bhuachaint go dtí seo agus táid cáilithe do na babhtaí ceannais don dara bliain as a chéile. D'imir Orla Ní Chearúil go sármhaith sa chluiche deireannach agus is í Aisling Stafford an t-imreoir is mó feabhais ón mbliain seo caite. Imreoidh siad leathchraobh Dé Céadaoin 6ú Samhain. Tá na buachaillí cáilithe do na babhtaí ceannais don cheathrú bliain as a chéile agus imreoidh siad ceathrúchraobh Dé Máirt 22ú Deireadh Fómhair. Táimid an-mhórtasach go bhfuil an méid sin cailíní agus buachaillí ag glacadh páirte sa pheil agus ag baint taitnimh as. Táimid chomh gnóthach le cluichí go gcaithfimid smaoineamh ar bheart eile geansaithe a cheannach. The girls' team has qualified for the play-offs having won all five group matches and will play their semi-final Wednesday 6th November. The boys have also qualified for the playoffs for the fourth year in a row having won all their five matches and will play a quarter final Tuesday of next week. To the fore in this weeks victory were Eoin Daltún, who has been in great form all season, and Brian Ó Murchú in the half-forward line. We are proud of all the boys and girls who are playing football in school.

Go dtí an barr

Greamáin

Tá Greamáin Gluaisteán Chomóradh 50 Bliain ordaithe againn. Beidh siad á ndáileadh againn ar na páistí go luath. Má tá ceann breise uait buail isteach chun na hOifige. We have ordered Car Stickers for the Comóradh 50 Bliain. We will distribute them via the pupils next week. Drop in to the office if you would like another one.

An Scoil Ghlas

Bhí lá speisialta Déardaoin 3ú Deireadh Fómhair nuair a lán de pháistí na scoile bleibíní sa talamh nó i bpotaí. Tá an Coiste Glas ag teacht le chéile gach maidin Céadaoin sa Leabharlann ag 8.30 - 8.55. Is ar Laghdú, Athúsáid agus Athchúrsáil Bruscair atá an bhéim. Táimid ag scagadh an bhruscair i ngach rang anois. Beidh tuistí ag teacht chun an bruscar a bhailiú ó na seomraí gach Luan. Caithfimid trí bhosca nua bruscair a chur i ngach seomra. Má tá suim agat urraíocht a dhénamh ar cheann de na boscaí ar €10 fág clúdach litreach leis an airgead agus d'ainm isteach san Oifig. Tá na daltaí ó Rang 1 - 6 ag déanamh póstaeirí faoi bhruscar. Eagróimid taispeántas de na póstaeirí seo i Mí na Samhna. Eagróimid tionscnamh eile ansin a mbeidh ar na daltaí rud éigin a chruthú as bruscar. Beidh Lá Mór Glantacháin againn ar an Satharn 9ú Samhain. Beidh cabhair á lorg againn chuige seo. Cuirfimid amach nóta faoi níos moille. We had a special day on Thursday 3rd October when a lot of the children planted Hyacinth bulbs. The 'Coiste Glas' meets every Wednesday morning. Our emphasis is on Reduce, Re-use, Recycle. We are now separating the rubbish in every class, and parents come on Mondays to collect it from the classroom. To do this effectively we will need to put three new bins in each classroom. If you would like to sponsor one of these bins for €10 drop an envelope with the sponsorship and your name in to the Oifig. We are going to organise a Big Clean Up on Saturday 9th November. More anon. There is a Suggestion Box in the office if you have any ideas or want to volunteer yourself for any of the activities.

 

Clár an Chomóradh 50 Bliain

Do Gach Duine

Tráth na gCeisteanna

Dé hAoine 18 Deireadh Fómhair Ionad Sóisialta Cuala 8.30 in €20 an bord. Table Quiz Friday 18th October in G.A.A.Club Dalkey €20.00 a table .

Aifreann Chomóradh 50 Bliain

Dé Céadaoin 13 Samhain 7.30 in. Halla na Scoile i gcuimhne orthu siúd atá imithe ar Shlí na Fírinne. Beidh cupán tae agus ócáid caidrimh ann tar éis an Aifrinn. Mass In memory of all those who have died. Wed. 13th November. A cup of tea will be provided afterwards.

Ceolchoirm an Chomórtha

17 Feabhra 2003 Halla na Saoirse Cormac Breathnach, Danú agus Máire Ní Bhraonáin Concert Liberty Hall on 17th Feb.03

Ócáid Mhór an Chomórtha

Aibreán Socruithe le cinntiú go fóill. The Main Event April Details to be finalised.

Taispeántas Grianghrafanna

'Mar a bhí, mar a tá'. Cuirfear na grianghrafanna ar taispeáint ag na hócáidí éagsúla i rith na bliana agus ag Aonach na Nollag ar an 8ú Nollaig. A display of pictures old and new.

Go dtí an barr

Do Dhaltaí na Scoile

Aifreann Lorcáin

14 Samhain 10.00 Halla na Scoile Cóisir an Chomórtha ina dhiaidh. Mass in the Halla on 14th November Feast of Naomh Lorcáin

An Brat Glas

Obair ag dul ar aghaidh i rith na Bliana chun an Brat Glas a bhaint amach don scoil. Work progressing to achieve the Green Flag.

An tSeachtain Eolaíochta

11 - 15 Samhain. Science Week 11th to 15th Nov.

Féile na Bealtaine

12 - 16 Bealtaine Féile Ealaíon. Arts Festival 12th to 16th May.

Go dtí an barr

 

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Samhain 2002

Aifreann an Chomóradh 50 Bliain

Ceiliúrfaidh an tAth. Lomán Mac Aodha an tAifreann Comórtha amárach Dé Céadaoin i Halla na Scoile ar a 8.00 in. seachas 7.30 in. mar a fógraíodh cheana. Táimid ag súil le slua mór a bheith i láthair idir iardhaltaí, iarthuismitheoirí agus tuismitheoirí an lae inniu. Beidh cupán tae agus ócáid shóisialta ann tar éis an Aifrinn. Léifear Aifreann do dhaltaí na scoile Déardaoin 14ú Samhain ar 10.00 rn. Mass for the Comóradh 50 Bliain will be celebrated in Halla na Scoile tomorrow at 8.00 pm. rather than 7.30 as previously announced. We're hoping for a large attendance of pastpupils, their parents and the parents of today. There will be an informal cup of tea and chat afterwards. The pupils will attend mass on Thursday 14th November at 10.00 am to celebrate the Feast of Lorcán Ó Tuathail, the school's patron saint.

Seachtain na hEolaíochta

Táimid i lár an Sheachtain na hEolaíochta faoi láthair agus a lán aoimhúinteoirí ag déanamh seisiún le ranganna. Tá ranganna eile ag dul ar shiúlóidí agur ar thurais. Táimid an-bhuíoch do gach duine atá ag cabhrú leis an tSeachtain. Science week is taking place in school this week. Thers will be science sessions in classrooms and outside. We hope the children enjoy and benefit from it. Buíochas Gabhaimid buíochas leis na tuismitheoirí go léir a chabhraigh le hobair taighde/riaracháin a dhéanamh don Chomóradh 50 Bliain an tseachtain seo caite. Fuaireamar an-chuid cabhrach. Thank you to all the parents who volounteered time to do some research work for the Comóradh 50 Bliain. We had a great response.

Tráth na gCeisteanna

Bhain gach duine sa slua mór a bhí i láthair an-taitneamh as Tráth na gCeisteanna in Ionad Sóisialta Cuala. Tá an-chreidiúint ag dul do gach duine a bhí páirteach in eagrú na hócáide, Seán Mistéil ach go háirithe. Chuir na ceisteanna a d'ullmhaigh sé idir alltacht agus iontas ar dhaoine.
Thanks to Seán Mistéil and all who helped organise the Quiz Night in Cuala. The hall was resplendant and the whole night was superbly organised and very enjoyable.

Go dtí an barr

Oíche Oscailte

Beidh ár nOíche Oscailte againn do thuismitheoirí ar an Liosta Feithimh don bhliain seo chughainn Dé Luain 18ú Samhain. Tugann an oíche seans do thuismitheoirí nach bhfuil páiste acu sa scoil cheana féin ceisteanna a chur agus eolas a fháil faoin scoil. Cé go bhfuil liosta feithimh sách fada againn tá fáilte roimh daoine ainm páiste a chur síos don bhliain seo chughainn go fóill agus teacht chuig an oíche. We're having our annual open Night for parents of children on the waiting list to start in Scoil Lorcáin on Monday 18th November 8.00. While our list is quite lenghty parents may still apply and attend the night if they are interested in securing a place for their child in Scoil Lorcáin.

Lón Sláintiúil

Tá an Bord Bainistíochta le tacaíocht na múinteoirí agus Choiste na dTuismitheoirí ag breathnú ar Pholasaí Lóin Shláintiúil a thabhairt isteach sa scoil i Mí Eanáir. Sampla de pholasaí is ea nach dtabharfaí milseáin ná seacláid do pháistí ach ar an Aoine amháin. Ba bhreá linn aon tuairimí atá ag tuismitheoirí a chloisteáil. Is féidir labhairt le haon bhall de Choiste na dTuismitheoirí nó nóta a fhágaint isteach san Oifig.
The Board of Management, The teachers and Coiste na dTuismitheoirí are examining the feasability of introducing a Healty Lunch Policy in the school. An example would be to allow sweets and chocolate on Fridays only. We would be glad to hear any opinions. You can talk to any member of Coiste na dTuismitheoirí or drop a note in to the Oifig.

 

Díolachán Leabhar

Beidh Aonach leabhar Gaeilge á reachtáil sa scoil an tseachtain seo chughainn. Cuirfear bróisiúir ar fáil agus beidh samplaí de na leabhair ar taispeáint. Cuirfear an bhéim ar leabhair do pháistí agus leabhair d'fhoghlaimeoirí fásta. Beidh seans ag idir pháistí is tuismitheoirí leabhair a ordú. Cuirfimid níos mó eolais amach faoi seo ag deireadh na seachtaine.
We're having an Irish Language Book Fair next week with the emphasis on books for children and for adult learners. Samples of the books will be available for browsing. Orders may be placed. You could save yourself some last minute Christmas shopping.

 

Peil

Déanaimid comhbhrón le foireann peile na mbuachaillí a chaill leathchraobh an-dian ar fad i gcoinne Scoil Phádraig, Droim Conrach. Tá an comórtas seo buaite againn le dhá bhliain anuas agus cé go rabhamar díomách táimid an-bhródúil as na buachaillí go léir mar go ndearnadh siad a ndícheall. Déanaimid comhghairdeas le foireann na gcailíní a bhuaigh ar Scoil Mológa sa Leathchraobh an tseachtain seo caite agus a bheidh ag imirt sa Chraobh. D'imir Sadb Ní Ghiolláin sárchluiche agus fuair sí an-tacaíocht ó na cailíní eile go léir, Orla Ní Chearúil agus Étain Ní Naoire ach go háirithe. Níl dáta na craoibhe socruithe go fóill ach b'fhéidir go mbeidh sé ar siúl Déardaoin 21ú Samhain. Is dócha gur i bPáirc Pharnell a bheidh sí. Eagrófar busanna chuig an gcraobh agus beidh fáilte roimh tuismitheoirí is eile taisteal linn. Cuirfear níos mó eolais amach faoi seo an tseachtain seo chughainn.
Commiserations to the boys' football team which was beaten in a closely contested semi-final last week. The boys couldn't have tried any harder and were great representatives for the school and themselves. We have won the boys' football competition twice in the last four years and reached the semi-final the other two years. The girls have gone one better than they did last year qualifying for the final with a storming win over Scoil Mológa. The fact that they beat us in the Hurling Final last year and being managed by one Deaglán Ó Drisceoil didn't come in to it in any way. We will be organising buses to the final which will problably take place on 21st November in Parnell Park. There will be more information next week when the details are finalised.

Aonach na Nollag

Tá sé in am tosú ar chístí Nollag, ar phutóga agus ar rudaí lámhdhéanta a ullmhú. Bhí siad ar fheabhas anuraidh. Go n-éirí libh arís leis an gcócaireacht. Ní ceart aon rud a thabhairt isteach chun na scoile go dtí Dé Luain 25ú Samhain ar a luaithe. Feicfidh mé sibh ar an lá. It's time to start into those cakes and puddings to have them ready for the Aonach. They were great last year. The school will start accepting items for the Aonach on Monday 25th November. I hope to see you all on the day.

San Nioclás

Go dtí an barr

Greamáin Gluaisteán

Ghreamaigh roinnt daoine na greamáin seo de dhoirse a dtithe ionas go bhfeicfeadh cuairteoirí chun tí iad. Táimid ag cur dhá ghreamán eile abhaile le gach cóip den Nuachtlitir seo ionas gur féidir iad a ghreamú in áiteanna oiriúnacha. Is maith an rud é ainm na scoile a bheith le feiceáil.
Some people have placed the car stickers on their front doors for callers to the house to see. We're sending two more stickers home with this Nuachtlitir so that they can be used in such places. It helps to publicise our Comóradh 50 Bliain and the school in general.

Lá Inseirbhíse

Beidh an scoil dúnta Dé hAoine 6ú Nollaig mar go mbeidh na múinteoirí ag freastal ar chúrsa inseirbhíse maidir leis an Eolaíocht. School will be closed on Friday 6th December while the teachers attend an inservice day on Science.

Féilire

Beidh féilire ar fáil arís i mbliana in am d'Aonach na Nollag. Murab ionann is blianta eile is grianghrafanna de dhaltaí na scoile a bheidh mar mhaisiú air. Feirín deas Nollag a bheidh ann. The school calender will be available once again this year for the Aonach. It will consist of class pictures rather than artwork as in previous years. It will make a nice Christmas present.

Lá Glantacháin

D'éirigh go hiontach linn leis an Lá Mór Glantacháin, in ainneoin na drochaimsire. Tá an toradh le feiscint i ngach áit. Chuireamar an Phéistleann le chéile. Thógamar an múirín as na cúig bhosca múirín sa ghairdín. Chuireamar an múirín úr amach ar an talamh. Tar éis na nduilleog a scuabadh agus a bhailiú chuireamar iad sna cásanna nua duilleogmhúirín. Scagamar an bhiabhóg agus chuireamar ar ais sa talamh é. Chuireamar na bleibíní a bhí fágtha agus scaipeamar blaosc uibheacha timpeall orthu. Rinneamar a lán glanadh ar na fiailí agus thochlaíomar an talamh a bhí an-chrua. Ghlanamar na paistí glasa go léir timpeall na scoile, na ceapacha go léir, na potaí agus na cosáin lasmuigh den scoil go háirithe. Thógamar 15 mala bruscair go dtí an ionad athchúrsála sa Rinn Dé Luain. Go raibh míle maith agaibh go léir a ghlac páirt sa Lá Glantacháin. Táimid thar a bheith sásta leis an toradh. Bíonn cruinniú den Choiste don Scoil Ghlas gach maidin Céadaoine ar 8.30 rn. Tá fáilte roimh aon tuismitheoir a bhfuil spéis aici nó aige ann. Fuaireamar urraíocht €10 ó sheisear tuismitheoir do na boscaí breise bruscair a bheidh á gcur san ranganna againn chun an bruscar a roinnt. Táimid an-bhuíoch dóibh. Tá na pictiúirí a rinne na daltaí don Taispeántas Ealaíne ar crochadh sa Halla. Tá fáilte roimh tuismitheoirí dul ag breathnú orthu Déardaoin nó Dé hAoine na seachtaine seo idir 9.00 - 9.30 ar maidin nó ar 2.15 in. We had a very successful Clean Up Day last Saturday, despite the bad weather. We assembled our wormery and gave each worm a name. We spread the compost from the five boxes after removing some plastics etc. that had made their way in to it. We collected leaves for the new leafmould cages. We divided and replanted the rhubarb. We planted the remaining bulbs and spread eggshells round them. We pulled a lot of weeds and dug and turned a lot of compacted soil. We worked on all the green areas, the pots and especially the footpaths outside the school. We brought 15 bags of rubbish to Ringsend to be recycled on Monday. Thank you to all who helped. We are delighted with the results. An Coiste Glas meets every Wednesday at 8.30 in the school. Any interested parents are welcome. We received sponsorhip of ten euros from six parents towards the cost of the extra bins in each class for separating the rubbish. Thank you. The pictures the children created for the Art Exhibition may be viewed in the Halla this Thursday and Friday 9.00 - 9.30 am. and 2.15 - 2.45 pm. on Friday.

N.Uí S

 

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Nollaig 2002

Aonach na Nollag

D'éirigh go sármhaith le hAonach na Nollag an Domhnach seo caite. Bhí slua mór i láthair agus iad ag baint taitnimh as an ócáid agus ag ceannach earraí Nollag dóibh féin. Tá buíochas mór tuillte ag gach duine a chabhraigh Dé Sathairn leis an ullmhú, Dé Domhnaigh ag an Aonach féin agus istoíche ansin leis an nglanadh suas. Beidh cuntas cruinn i Nuachtlitir Eanáir ar an mbrabús a deineadh ach c. €11,000 an bhí ann. Tá tábhacht ag baint leis an Aonach mar ócáid shóisialta chomh maith. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a thug urraíocht nó duaiseanna don Chrannchur. Crochfar liosta de na hurraithe sa scoil. Tháinig criú ceamara chun taifeadadh a dhéanamh do chlár speisialta ar Scoil Lorcáin a bheidh á chraoladh ar TG4 sa bhliain úr. Is iad torthaí an Chrannchuir a reachtáladh ná:
Chéad Duais Mionchóras Fuaime- Aoife Daltún Rang 1, ticéad díolta ag Sinéad Daltún N. Shóisireacha, Duais an Díoltóra Bosca Seacláide faighte ag Sinéad.
Dara Duais Bord Scátála - An tUasal Lennon (daideo).
Tríú Duais Dearbhán Nimble Fingers €30 - Niamh Uí Chroidheáin
Ceathrú Duais Dearbhán Bookstop €30 - Norma Uí Sheasnáin. Aonach na Nollag was a great success again this year. Thanks to all parents and pupils who helped. Approximately €11,000 was collected. We will have more precise details in January's Nuachtlitir.

Peil na gCailíní

Beidh foireann peile chailíní na scoile ag imirt sa Chraobh de Chorn an Chladaigh i bPáirc an Chrócaigh an Déardaoin bheag seo ar a 1.30 in. Tá na cailíní go léir tar éis traenáil go dian agus tá an-fheabhas tagtha orthu ó thús na bliana. Tá dea-shampla tugtha ag an gCaptaen aisling Stafford agus ag an Leaschaptaen Orla Ní Chearúil. Tá busanna á n-eagrú le dul chuig an gcluiche agus tá fáilte roimh tuismitheoirí dul ar na busanna ach áit a bheith curtha in áirithint acu. Imeoidh Rang 3-6 faoi stiúir na múinteoirí. Caithfidh aon pháistí níos óige a bheith faoi stiúir thuismitheoirí. Go n-éirí go geal leis an bhfoireann ar an lá. Our girls' football team is playing in the final in Croke Park on Thursday. We wish them well. Busses are leaving the school at 12.30. Parents are welcome. To reserve a seat call into the Oifig.

Aifreann an Chomórtha

D'fhreastal slua deas ar an aifreann a d'eagraíomar ar an 13ú Samhain don Chomóradh 50 Bliain. Bhí idir sheanfhondúirí agus thuismitheoirí an lae inniu i láthair. Bhain gach a raibh ann taitneamh as an deis comhrá a dhéanamh lena gcairde, ina measc daoine nach raibh feicthe acu le fada. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na tuismitheoirí a chabhraigh leis an gcupán tae i ndiaidh an aifrinn agus leis an Athair Lomán Mac Aodha a léigh an tAifreann. Léigh Lomán aifrean do dhaltaí na scoile an lá dár gcionn Féile Naomh Lorcán Ó Tuathail. Our Commemorative Mass for our 50th Celebrations was well attended by a mixture of past and present parents and pupils. We all enjoyed the informal social occasion afterwards. Our thanks to an tAth. Lomán - school chaplain - for his time and effort. The children attended mass in the Halla the following day 14th November the Feast of Naomh Lorcán Ó Tuathail or St. Lawerence O Toole, the school's Patron Saint.

An tSeachtain Eolaíochta

Bhí ár Seachtain Eolaíochta againn idir an 11ú agus 15ú Samhain. D'éirigh go han-mhaith leis. Bhain na daltaí an-tairbhe as na cuairteanna a thug 'eolaithe' éagsúla orthu i rith na seachtaine. Rinne Bean Uí Mhurchú a lán oibre ag eagrú na seachtaine agus ba bhreá léi tuairimí nó moltaí maidir leis an tseachtain a fháil ó thuismitheoirí. Má mheasann daoine gur fiú é eagróimid arís an bhliain seo chughainn í. Our science week - Seachtain na hEolaíochta - was enjoyed by all who participated. Thank you to all those who gave their time with the children. Bean Uí Mhurchú will welcome feedback on the Seachtain.

Go dtí an barr

Aonach na Leabhar

D'eagraigh Bn. Uí Lúing Aonach Leabhar Gaeilge ag deireadh na míosa seo caite. Ordaíodh roinnt maith leabhar agus fuair an scoil luach €600 de leabhair chomh maith. The Irish Book Fair organised by Bn. Uí Lúing went very well. It will hopefully promote the reading of Irish books. The school benefitted by increasing its stock of Irish books as well.

Ceolchoirmeacha na Nollag

Beidh Seó na Naíonán ar siúl Dé Máirt 17ú Nollaig ar a 10.00 rn. sa Halla. Tá fáilte roimh tuismitheoirí na Naíonán chuig an Seó. Beidh Ceolchoirm na Nollag Rang 1-6 ar siúl Dé hAoine 20ú Nollaig ag 10.00 rn. sa Halla. Tá fáilte roimh tuismitheoirí teacht chuig an gCeolchoirm, dar ndóigh. Baintear an-taitneamh as na hócáidí seo gach aon bhliain. Don't forget Seó na Naíonán on Tuesday 17th December @ 10.00 am for the infant classes and Ceolchoirm na Nollag which has been changed to Friday 20th December @ 10.00 am. Parents and other family members are more than welcome but if you are coming please arrive on time so as not to miss the action.

MS Readathon

Ghlacamar páirt sa Readathon i mbliana mar a dhéanaimid gach bliain. Bhailíomar an-chuid airgid arís agus tá an-mholadh ag dul do gach duine a ghlac páirt. Bhailíomar €9513.33 san iomlá. Bhailigh cúig rang os cionn €1000. Is iad sin Rang 4 Bhn. Uí Mháille, Rang 5 In. de Lóndra, Rang ¾ In. Uí Choilm, Rang 3 Bhn. Uí Dhubhthaigh agus an Rang is mó a bhailigh Rang 2 Nóra Bhreathnaigh le €1563.71. Rinne roinnt páistí thar barr go pearsanta, ina measc Síofra Nic Aonasa, Caren Nic Aodha, Colm Ó Lúing, Brian Ó Murchú, Cian Ó Maoldúin-Nudi, Timothy Poirtéir, Ciara Ní Loingsigh agus Saorla Ní Mhaileann. There was great support for the MS Readathon as usual. Some of the figures are given above as well as the names of some children who did exceptionally well. Congratulations to Nora Bhreathnach's class for collecting most money. Thank you to all who contributed.

Cabhair 1

Tá tuismitheoir pháiste sna meánranganna ag lorg clainne a bheadh sásta a páiste a thabhairt abhaile, Gaeilge a labhairt léi agus an obair bhaile a dhéanamh. Bheadh an 'ráta atá ag dul' le díol. Labhair le Rós san Oifig.

Cabhair 2

Tá cabhair á lorg agam an tseachtain seo chun liostaí ainmneacha iardhaltaí a chur le chéile don Leac Comórtha atá beartaithe. D'fhéadfaí an obair a dhéanamh sa bhaile ach bheadh gá le tuiscint bhunúsach ar Ghaeilge. Má tá tú sásta cahbrú labhair le Rós. I'm looking for some help this week with compiling names of pastpupils. This work can be done at home. A very basic knowledge of Irish would be an advantage. C.ÓD.

Ranganna Gaeilge

Beidh na ranganna Gaeilge ag tosnú arís ar an 8ú Eanáir sa Comhaltas. Ranganna Tosnaitheoirí 9.15-10.15rn. Ranganna Comhrá 9.15-10.15 rn. 40.00 euro deich rang. Táimid ag lorg múinteora do na ranganna athbheochna san oíche. Má tá suim agat cuir glaoch ar Norma ag 2781258. Irish classes begin again on January 8th. More info. from Norma at 2781258.

Go dtí an barr

Bí glan, bí glas.
Scoil ghlas, scoil ghlan.

Táimid ag foghlaim an t-am go léir. Tá a lán tuairimí éagsúla maidir le cad iad na rudaí is féidir a chur isteach i múirín. Tá toradh na taighde atá ar siúl againn le Rang 4 maidir le scagadh bruscair ag tabhairt tuairimí dúinn. Foghlamóimid níos mó de réir mar a théimid ar aghaidh.
Tá sé tábhachtach go mbeadh tuiscint cheart againn sula dtosaímid ar an scagadh ins na seomraí go léir. Ní thosóimid an scagadh ar bhonn scoile, mar sin, go dtí Eanáir. Nuair a thosaímid baileoimid an bruscar scagtha ó dhoras gach seomra tar éis am lóin Dé hAoine. Téann an bruscar scagtha go léir chuig Ionad Athchúrsála sa Rinn faoi láthair. Glacann siad le páipéar agus le cartchlár le chéile ach caithfear an plaisteach bog agus an plaisteach crua a scaradh ó chéile. Nuair a thosaíonn an scagadh sna seomraí i gceart is féidir leis na páistí an bruscar ón lón a chur sna boscaí éagsúla ach an gnáthbhruscar nach ndéantar athchúrsáil air a thabhairt abhaile. Míneoimid do na páistí ar an gCoiste faoin scagadh idir seo agus an Nollaig. Taispeánfaimid dóibh conas scagadh a dhéanamh sna ranganna. B'fhéidir go gcabhródh sé dá mbreathnódh an rang go léir ar an mbruscar scartha don chéad chúpla Aoine in Eanáir féachaint ar éirigh leo é a dhéanamh mar is ceart.


Spreagadh do na páistí.
Sula gcaitheann tú aon rud amach smaoinigh an féidir é seo a athúsáid nó a athchúrsáil. Bain úsáid as an dá thaobh d'aon pháipéar. An bhfuil bosca do stracpháipéar agat sa bhaile? Bain na lipéidí ó na buidéil phlaisteacha. Bíonn siad déanta as páipéar nó plaisteach bog. Ní féidir tetra-pak a athchúrsáil. An féidir linn mar sin fleasc a úsáid nó buidéal plaisteach a athúsáid do dheochanna? Is féidir bosca lóin a úsáid don lón nó athúsáid a bhaint as an bhfillteán ar bhullóg aráin nó as na málaí a úsáidtear do challóga arbhair is rl. seachas clingfilm.


I ngach seomra beidh:
1. Gnáthbhruscar m.sh., aon fhillteán ar dhath an airgid, scrogall stáin (foil), gléthéip, ciarsúir.
2. Múirín m.sh. bearráin ó phinn luaidhe, craiceann agus píosaí de thorthaí, arán gan aon rud air. 3. Plaisteach Bog m.sh. Cling Film, Frubes, paicéid criospaí, soip, clúdaigh na sop, málaí lóin, fillteáin seacláide agus milseán.
4. Plaisteach Crua m.sh. Actimel, buidéil phlaisteacha agus an barr.
5. Páipéar agus Cartchlár
We're progressing all the time in our work on environmentally friendly measures. We're working towards separating a lot of the waste and recycling it in the plant in Ringsend. The above strategies can be adopted quite readily at home. N.Uí S.

 

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Eanáir 2003

Ceolchoirm Chomóradh 50 Bliain

Beidh na ticéidí don cheolchoirm ar díol i gCúinne na Naíonán ag tosú 3ú Feabhra ag 8.35 rn. agus gach maidin ina diaidh sin. €20 an ticéad, €12 le lacáiste. Beidh éileamh mór ar na ticéidí. Ná fan ró-fhada chun ticéidí a lorg má tá suim agat dul, mar sin. Is iad Danú, Máire Ní Bhraonáin, Cormac Breathnach agus Niall Ó Callanáin ag bheidh ag seinnt. Tickets for the Celebration Concert on February 16th will be on sale in 'Cúinne na Naíonán' from every morning 3rd Feb at 8.35 am. until they are sold out.

Peil na gCailíní

D'imir na cailíní i bPáirc an Chrócaigh Déardaoin 11ú Nollaig 2002. D'fhreastal slua an-mhór daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí ar an gcluiche chun tacaíocht a thabhairt dóibh. Cé gur imríomar an-mhaith ar an lá bhí an bua ag Scoil Naomh Lorcán Ó Tuathail agus déanaimid comhghairdeas leo. Táimid an-bhródúil as na cailíní go léir a d'imir i mbliana - breis is tríocha san iomlán - agus níl aon am againn trua a bheith againn dúinn féin mar go bhfuilimid i mbun traenála cheana féin gach Aoine le cailíní Rang 4-5 don bhliain seo chughainn. Hard luck to the Girls' Football Team on their defeat in Croke Park. We're very proud of them. Training is already undr way for next year when we hope to go one better.

Comhghairdeas

Déanaimid comhghairdeas le Síofra Ní Naoire agus Colm Ó Séanáin iarscoláirí a bhain an dara háit amach sa Roinn Bitheolaíochta i gComórtas Eolaí Óg le tionscnamh a thosaíodar agus iad i Rang 6 an bhliain seo caite. Congratulations to Síofra Ní Naoire and Colum Ó Séanáin, past pupils who won 2nd prize in the Biology section of Young Scientist Exhibition.

Ceolchoirmeacha na Nollag

D'éirigh go sármhaith le Seó na Nollag ag na Naíonáin agus Ceolchoirm na Nollag Ranganna 1-6 go luath roimh an Nollaig. Bhí an Halla lán go doras don dá ócáid agus bhain gach duine an-taineamh as na hócáidí. Bhí roinnt mhaith daoine de tuairim, mar sin féin, go raibh an cheolchoirm ró-fhada. Smaoineoimid ar dhá leath a dhéanamh de na ranganna agus dhá cheolchoirm a reachtáil ag Ceolchoirm Dheireadh na Bliana agus ag an Nollaig seo chughainn. Tá buíochas speisialta ag dul do Mháire Ní Choilm a chaith an-chuid dua le heagrú na gceolchoirmeacha. Seó na Nollag and Ceolcoirm na Nollag were a great success, and enjoyed by all. We are considering splitting the Ceolchoirm because of its length. We could, alternativley, have qualifying rounds for the classes.

Iomáint

Tá an traenáil iomána tosaithe anois. Bíonn sé ar siúl gach Máirt 2.15 - 3.30 in. do Rang 4-6. Beidh Foireann Shóisireach agus Shinsireach againn arís i mbliana agus C. Ó Drisceoil, P. Uí Mhurchú agus E. Uí Ghallchobhair i mbun na bhfoirne. D'éirigh linn an dá chraobh a bhaint amach anuraidh cé gur chailleamar an dá cheann. Os rud é go mbíonn dhá fhoireann againn bíonn seans i bhfad níos fearr ag na daltaí imirt ar fhoireann na scoile. Is iad Coiste nd dTuismitheoirí a chuireann camáin, sliotair agus clogaid ar fáil do na foirne. Táimid buíoch dóibh. Tá camáin, sliotair agus clogaid ar díol againn chomh maith do dhaltaí na scoile ar luach i bhfad níos fearr ná mar atá ar fáil in aon siopa. Clogaid €35, sliotair ilaimsire nó leathair €5 agus camáin €10. Tá buachaillí Rang 3 agus cailíní Rang 4 tar éis tosú ar léig iomána a imirt ag am lóin. Hurling practice for our two boys' (senior and junior) teams is on Tuesdays from 2.15 to 3.30 pm. Helmets, hurlies and sliotars are for sale in the Oifig.

Go dtí an barr

Ranganna Iarscoile

Dé Luain agus Déardaoin Fraincis Rang 4-6 S. Uí Mháille, Ealaín Rang 2 C. Nic Íomhair, Ealaín Rang 3 R. Ní Dhomhnaill.
Dé Máirt Amhránaíocht M. Ní Choilm
Dé Céadaoin Rang 5/6 Cispheil N. Bhreathnach
Déardaoin Rince Soite Rang 3-5 B. de Lóndra.
French on Mondays and Thursdays, Art Rang 2 and Rang 3 on Mondays, Singing on Tuesdays, Basketball on Wednesdays, and Set Dancing on Thursdays.

An Coiste Glas

Tá na cruinnithe seachtainiúla tosaithe arís maidin Chéadaoin 9.35 sa Leabharlann. Tá fáilte roimh tuismitheoirí a bhfuil suim acu in obiar an Choiste teacht. Beimid ag dáileadh dhá bhoscar bruscair breise ar gach rang chun páipéar/cairtchlár agus plaisteach a bhailiú chun athchúrsáil a dhéanamh orthu. Baileoidh Rang 4 cannaí gach Luan agus Aoine ag geata na scoile. Tá ag éirí go han-mhaith leis an bpéislteann, na péisteanna ag ithe leo, mar is dual dóibh, agus ag déanamh múirín. Tá an dá Rang 1 ag coinneáil súil orthu. Weekly meeting of the Coiste Glas is on Wednesday morning at 9.35 in the Leabharlann. Any interested parent is welcome. We're distributing extra bins to classes to separate and recycle paper/cardboard and plastic. Anraí with his friends and relations in the wormery are doing well.

Cabhair

Tá cabhair á lorg arís le roinnt obair rúnaíochta bainteach leis an gComóradh 50 Bliain. Má tá tú ar fáil ar maidin ar feadh uair a chloig labhair le Rós nó le Colmán. We need help again with the compilation of names for the commemorative wall tiles. If you are available for an hour on Wednesday morning 22nd we would appreciate your help.

Ranganna Gaeilge

Thosaigh Rang Tosnathóirí agus Comhrá ar an 8ú sa gComhaltas óna 9.15 go 10.15in. Ranganna Athbheochna ag tosnú 15.01.03 óna 8.00 go 9.00in. i Halla na Scoile. Tuilleadh eolais ó Norma 2781258. Ranganna Gaeilge have recommenced For more information contact Norma.

Scoil Dúnta

Beidh an Scoil dúnta Dé Máirt 21ú lá cúrsa. The School will be closed on Tuesday 21st, teacher training day.

Tráth na gCeisteanna

Eagrófar Tráth na gCeisteanna speisialta do Rang 5/6 Dé Céadaoin 22ú Eanáir sa Halla ar 12.30 in.

Aifreann na nGeallúintí

Léifear Aifreann na nGeallúintí do na daltaí i Rang 6 Dé Céadaoin 30ú Aibreán 8.00 in. Halla na Scoile.

Féilirí 2003

Tá roinnt féilirí fós le fáil sa oifig ar €5.00 an ceann. We still have some '03 Calanders for sale €5.00 each.

Ócáid mhór an Chomórtha

Beidh ócáid mhór an Chomórtha ar siúl 5ú Aibreán sa Chultúrlann i gCearnóg Belgrave. Foilseofar níos mó eolais go luath. The gala occasion for the Comóradh 50 Bliain will take place on 5th April in An Chultúrlann, Belgrave Square.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Feabhra 2003

Ceolchoirm

Beidh an Cheolchoirm le Danú, Máire Ní Bhraonáin, Cormac Breatnach agus Niall Ó Callanáin ar siúl i Halla na Saoirse Dé Domhnaigh beag seo ag 7.45 in. Is mar chuid den Chomóradh 50 Bliain a eagraíodh an cheolchoirm seo. Is í Bríd Óg Ní Bhuachalla a bheidh á cur i láthair. Tá bhur dtacaíocht de dhíth le go n-éireoidh go maith leis an gceolchoirm. An bhfuil tú chun freastal ar an gceolchoirm tú féin? An féidir leat roinnt cairde a mhealladh leat? Tá Halla na Saoirse, atá athchóirithe as an nua, lonnaithe 50 slat ó stáisiún DART Shráid na Teamhrach. Tá sé ar cheann de na hionaid is compordaí agus is breátha i mBaile Átha Cliath. Beidh ticéidí ar díol ar maidin agus tráthnóna i gCúinne na Naíonán san Oifig agus i Halla na Saoirse ar an oíche. Bígí linn. We need your support in making this Sunday's concert with Danú, Máire Ní Bhraonáin, Cormac Breatnach agus Niall Ó Callanáin a success. You are guaranteed a great night of traditional music in the newly refurbished Liberty Hall which is only 50 yards from Tara Street DART Station. Have you bought a ticket? Can you bring some friends along? Tickets will be available in Cúinne na Naíonán both morning and evening or in Liberty Hall - one of Dublin's most comfortable venues - on the night. Remember that the school will be closed on Friday so please get your tickets tomorrow or Thursday.

Eolaí Óg eile

Comhghairdeas leis an iarscoláire Darragh de Bháis a bhain an dara háit amach i Rannóg na Meán le tionscnamh aonair i mbliana. Beidh an tionscnamh seo ar taispeáint i gCúinne na Naíonán an tseachtain seo chughainn. Darragh de Bháis's project which won second prize in the Social and Behavioural Sciences section at the Young Scientest Exhibition recently will be on display in Cúinne na Naíonán next week.

TG4

Má tá páistí chun a bheith ag breathnú ar an teilifís tar éis teacht abhaile ón scoil nó Dé Sathairn b'fhiú TG4 a bheith ar siúl. Ní bhíonn gach clár i nGaeilge ach bíonn a bhformhór agus chabhródh sé le tuiscint na bpáistí ar Ghaeilge a fhorbairt. If your children are going to watch television why not switch to TG4 with its wide range of programmes for young people? It will help language development.

Raidió na Life

Gabhaimid buíochas le Raidió na Life 106.4 FM a chuaigh i dteagmháil linn le déanaí chun urraíocht a thairsint do cheann de na boscaí breise atá curtha sna seomraí don athchúrsáil. Thanks to Raidió na Life 106.4 FM who have sponsored a bin for recycling.

Gaeilge sa bhaile

Tá roinnt clann sa scoil nach í an Ghaeilge an ghnáth-theanga sa bhaile ach a labhrann í ag am áirithe i rith na seachtaine, m.sh. dinnéar na nAoine. Is smaoineamh maith é seo chun dlús a chur le hobair na scoile. Some families who normally speak English at home nominate a particular time, e.g. Friday dinner, to speak Irish. The benefits of doing this are obvious.

Tráth na gCeisteanna

Bhí Tráth na gCeisteanna againn sa scoil ar an 23ú Eanáir. Thóg 19 grúpa páirt i dTráth na gCeist. Ghlac Rang 6 agus Rang 5 páirt ann. Bhí Bláthnaid Ní Chofaigh ina Láithreoir. Bhuaigh grúpa a 19. Bhí Ciara Nic Grianna, Eoin Daltúin, Niamh Nic Lochlainn agus Freddie Dillon Leetch sa grúpa. Bhuaigh siad corn agus dearbhán €20.00. Bhí an-spórt againn ansin. Rang 5/6 had a Table Quiz organised by Coiste na dTuismitheoirí. Every body enjoyed themselves. Thanks to all who helped. A.S. agus H.M.

Go dtí an barr

Díolachán Cístí

Rinneamar, Rang 5 In. de Lóndra, díolachán cístí le haghaidh páistí dalla i ndíleachtlann i mBangalore san Ind. Tháinig gach rang ó Rang 1go Rang 6 chugainn agus cúpla duine ó ranganna na Naíonán. Bhí sé ar súil againn ar an Aoine 31ú Eanáir 2003 i seomra ranga In. de Lóndra. Bhí gach duine sa rang páirteach sa díolachán agus bhí dhá chrannchur againn. Táimid go léir an-bhuíoch de na páistí go léir a rinne cácaí agus bunóga don díolachán. Bhailíomar €765.00 ar fad. Beidh na páistí san Ind an-sásta. Rang 5 collected €765.00 for an orphanage in India in their cake sale. They would like to thank all those who contributed cakes and who bought them as well. Well done to them. F.MacD. agus A.NicU.

Teacht ar scoil ar maidin

Iarraimid ar thuismitheoirí a chinntiú go mbíonn na daltaí ar scoil in am - 8.55 rn. - gach maidin. Cailleann páiste atá déanach am scoile agus cuireann siad isteach ar obair an ranga. Tuigimid gur féidir le haon duine a bheith déanach uair amháin. We ask parents to ensure that their children are in school regularly by 8.55 am. A child who is late misses class work and also disrupts the rest of the class.

Coiste na dTuismitheoirí

Ba mhaith le Coiste na dTuismitheoirí buíochas a ghabháil leis na gnónna seo a leanas a thug urraíocht/tacaíocht dúinn d'Aonach na Nollag. Coiste na dTuismitheoirí would like to thank the following for their sponsorship and support of Aonach na Nollag. Ionad Siopadóireachta Superquinn Avoca Jewellers, Mothercare, Book Stop, Waldock Picture Gallery, The Photo Centre, Bewleys, Superquinn, Justine Flower Shop, Fabio Shoe Shop, Grill Shoe Repairs, Executive Dry Cleaners, Crowley's Pharmacy, Art and Hobby Shop, Concepts and Hair Creations.

Go dtí an barr
Nuachtlitir Ghlas - Coiste na Timpeallachta

An Scoil Ghlas

Tá na rudaí ag teacht le chéile anois mar gheall ar an Scoil Ghlas. Caithfimid iarratas a chur isteach go dtí an Taisce roimh an chéad lá de Mhí Márta. Different elements of our Green Schools Project are coming together at this time. We are preparing a presentation to be given to An Taisce by 1st March. Whether we get Green School Status will depend on the presentation and on a visit to the school by judges.

Athchúrsáil

Fuaireamar uarraíocht d'ocht mbosca bruscair déag. Go raibh maith agaibh. Tá páipéar/cairtchláir, plaisteach bog agus plaisteach crua á mbailiú ag Rang 1-6. Níl na Naíonáin ach ag bailiú páipéir faoi láthair. Bailíonn tuismitheoirí ón scoil an t-ábhar don athchúrsáil tar éis lóin gach Luan. Tugann siad é chuig an Áis Athchúrsála i bPlás Sheoirse, Dún Laoghaire ach amháin don phlaisteach bog a thugtar chuig an Rinn. Má tá suim ag aon tuismitheoir eile cabhrú leis an obair seo glaoigh ar Norma 2781258. Thank for the 18 €10 sponsorships for bins. Paper/cardboard and hard/soft plastic is being collected 1st - 6th Class. The Naíonáin are collecting only paper currently. Parents collect the material every Monday after Lunch and bring it to the Recycling Centre in George's Place, opposite the Old Fire Station in Dún Laoghaire, except for the soft plastic which is taken to Ringsend. If your children wish they can separate their lunch waste in school. We are encouraging lunch boxes as opposed to plastic bags and bread wrapper/cereal bags to protect lunches as opposed to cling film. These measures could significantly reduce the amount of soft plastic being used. If anyone is willing to help in collecting and depositing to the Recycling Centres contact Norma @ 2781258.

Múirín

Tar éis an-chuid a leagadh amach ar an talamh ar an Lá Mór Glantacháin tá Bosca Múirín amháin beagnach lán arís le rudaí oiriúnacha ó lón na bpáistí. Coimeádann an Coiste agus Liam an feighlí súil ar na boscaí. The 5 composters were empties on the Big Clean up on 9.11 02. The compost was spread. Liam the caretaker helps to keep an eye on them.

Péistleann

Tá Rang 1 i gceannas ar an bpéistleann. Itheann siad beagnach gach rud a fhágtar ó na lóin as an dá Rang 1. Tagann fear le comhairle a chur orainn anois is arís. Bhí orainn blaincéad nua a cheannach dóibh i Mí Eanáir. Bhí siad ag obair go mall ag an am sin de bharr an fhuachta. Rang 1 are in charge of the wormery. It is situated under the oil tank behind the wooden fencing in the Clós Beag. We get advice from the suppliers occasionally and recently purchased a new blanket as their activity was reduced from being cold.

Duilleogmhúirín

Rinne Liam Feighlí dhá chás i nDeireadh Fómhair. Nuair a shocraigh na duilleoga, mar is ceart, bhíomar in ann gach rud a chur in aon chás amháin. Tógann sé dhá bliain le go mbeidh sé réidh le cur amach ar an talamh. Liam made two cages in October but as the leaves compacted only one was required. It takes two years for the leaf mould to be ready for use.

Ringo

Tá Rang 5 ag bailiú na bhfáinní a cheanglaíonn cannaí le chéile. Is féidir iad a thabhairt isteach aon am. The plastic rings that hold cans together are being collected by the pupils and collected by Rang 5. They can be brought in any day. This project is known as RINGO.

Cannaí Repak

Tá Rang 4 i gceannas cannaí a bhailiú. Bíonn mála in aice an phríomhgheata gach maidin Luain agus Aoine. Glan iad agus fáisc iad. Gheobhaimid airgead ó Repak ar gach mála a sheolaimid chucu. Rang 4 collected drink cans every Monday and Friday morning by the main gate. Clean and compact them please. Repak will give a nominal 60 c. per bag.

Go dtí an barr

Stampaí

Tabhair isteach iad go dtí Rang 2. Cuirfear ar aghaidh iad go dtí an Feachtas ar son na bPortach. Used postage stamps are being collected by Rang 2 and sent to the Save the Bogs campaign.

Tetra Pak

Cé gur féidir athchúrsáil a dhéanamh orthu seo nílimid á mbailiú faoi láthair. Ina áit sin táimid ag cur béime ar athúsáid buidéal agus fleascanna do dheochanna lóin. Táimid, chomh maith, ag iarraidh boscaí lóin a úsáid seachas málaí chun úsáid plaistigh a laghdú. We are not collecting these at this time although they can be recycled. We are concentrating instead on encouraging the use of flasks and re-use of plastic bottles for drinks.

Gairdín

Beidh Tasipeántas Bláthphotaí i Mí Márta. Táimid ag iarraidh ar aon pháiste a thug bleibín abhaile i bpota/tetra-pak i Mí Dheireadh Fómhair é a thabhairt isteach ar an 3ú Márta. Ba cheart go mbeadh na dathanna go hálainn. Tá Seachtain Náisiúnta na gCrann ar an 2-9 Márta. Beimid ag cur crann mar chomóradh ar an 50 Bliain atá caite agus an 50 Bliain amach romhainn. Táimid ag lorg aon duine le heolas nó le suim sa ghairdín. Glaoigh ar Norma ag 2781258. Tá súil againn a lán agaibh a fheiceáil ar an Lá Mór Glantacháin i Mí Aibreáin. We are looking forward to our Flowerpot display in March. We would like the children to bring back the bulbs we planted on Bulb Day 3.10.02 on Monday March 3rd. March 2nd - 9th is National Tree Week. We shall be planting a tree to honour 50 years of achievement and marking the promise 50 years to come.

Varia

Tá Bosca Tuairimí in Oifig Rós. Is breá linn moltaí a fháil. There is a suggestion box in Rós's Oifig.
Is é seo Bliain Idirnáisiúnta Uisce Locha agus Abhann. Ainmníodh an 22ú Márta mar Lá Domhanda Uisce. This is International Year of Freshwater. World Day for Water is 22.03.03.
Tá fáilte roimh aon tuismitheoir chuig an gcruinniú seachtainiúil gach maidin Chéadaoin ag 8.35 rn. sa Leabharlann. All parents are welcome to our regular weekly meetings on Wednesday mornings @ 8.35 in the Leabharlann.
Bhronn C.C.D.L.R.D €1270 orainn chun áireamh fuinnimh a dhéanamh sa scoil. Tabharfaimid faoi seo an bhliain seo chughainn. We have been given funding of €1270 by D.L.R.D.C.C. for an energy audit which we will conduct next year.

Oíche Eolais

Ollchruinniú 8.00-9.00in. Dé Luain 24ú Feabhra.
Fáilte roimh Tuismitheoirí.
Information Night 24.2.03 8.00 - 9.00 pm.
All welcome.

Go dtí an barr


Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Márta 2003

Oíche Mhór an Chomórtha

Beidh an Oíche Mhór ar siúl Dé Sathairn 5ú Aibreán sa Chultúrlann i gCearnóg Belgrave. Is í seo príomhócáid an Chomóradh 50 Bliain. Labhróidh Liam Mac Con Iomaire thar cheann phobal uile na scoile. Beidh fáiltiú ar 7.30, dinnéar ar 8.00 agus Céilí ina dhiaidh sin. Tá súil againn go mbeidh iarthuismitheoirí, iardhaltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí na linne seo i láthair. Tá na ticéidí ar díol do phobal na scoile ón lá inniu - 11 Márta - ar aghaidh. €25 an ceann atá orthu. Beidh an-éileamh orthu, mar sin is fearr iad a fháil go luath má tá suim agat a bheith linn ar an oíche. Tickets for the 'Oíche Mhór'on April 5th are available in the school office €25.00 each. This is the main event in our Comóradh 50 Bliain.

An Cheolchoirm

Bhí ard-oíche againn i Halla na Saoirse 16ú Feabhra nuair a sheinn Danú, Máire Ní Bhraonáin, Niall Ó Callanáin agus Cormac Breathnach ag Ceolchoirm an Chomórtha. D'fhreastal breis is trí chéad duine ar an ócáid a chur Bríd Óg Ní Bhuachalla i láthair go snasta. Tá buíochas ag dul do Phete Brown agus Aibhlín McCrann agus gach duine eile a chabhraigh le heagrú na hoíche, do SIPTU a chur an Halla ar fáil ar chíos réasúnta agus do Ned O Shea ó Shea's Hotel, Sráid Talbóid a chur lóistín ar fáil saor-in-aisce do na ceoltóirí. Thanks to all who helped to organise a great night in Halla na Saoirse on16th Feb. The concert was a tremendous success. Thank you to Ned O Shea of Shea's Hotel, Talbot Street, who generously provided accomodation for the musicians.

Cearnóg Eaton

Táimid tar éis teagmháil a bheith againn ó mhuintir Chearnóg Eaton. Is Cearnóg Phríobháideach í Cearnóg Eaton agus cearta ag gach teach sa chearnóg inti. Tá muintir na cearnóige buartha faoi íde atá á tabhairt don fhéar sa Chearnóg. D'fhéadfaidís cosc iomlán a chur ar phobal Scoil Lorcáin an Chearnóg a úsáid ach ní mian leo é sin a dhéanamh. Tá siad sásta, mar shampla, go mbeadh tuismitheoir in ann dul ann agus imirt le naíonán idir 1.15 - 2.15 in. agus iad ag fanacht ar pháiste níos sine. Níl siad sásta go mbeadh daltaí na scoile ann tar éis 2.15 in. gan tuismitheoir a bheith leo. Tá siad tar éis cosc a chur ar pháistí na Cearnóige imirt le liathróidí agus tá an cosc céanna i bhfeidhm ar gach duine. Tá an chuma ar an scéal go mbíonn roinnt daltaí ag fanacht sa pháirc tar éis 2.15 in. agus iad ag fanacht ar dheartháir/dheirfiúr le rang iarscoile a chríochnú. Níl sé seo ceadaithe ó thaobh na scoile. Caithfidh tuismitheoirí socruithe cuí a dhéanamh maidir le páistí a bhailiú ag 2.15 in. agus tar éis ranganna iarscoile chomh maith. We have been contacted by the residents of Eaton Square. Eaton Square is privately owned by the residents and not public property. The residents do not wish to prevent us using the Square but would like us to take cognisance of some rules because of the grass being worn away and for safety considerations. Pupils are permitted in the Square when accompanied by a parent/guardian. No ball games are permitted in the Square. Pupils may, especially, not stay in the Square while waiting for another family member to finish an after-school activity. This of course is a requirement of the school itself. The residents are reluctant to prevent us using the square because of our long harmonious relations with each other. We ask the school community to please adhere to the above regulations.

An Síntiús Deonach

Níor dhíol ach 56% de theaghlaigh na scoile an Síntiús Deonach an bhliain seo caite. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd a dhíol. Tá líon beag teaghlach sa scoil agus níl sé d'a cmhainn acu an síntiús a dhíol agus ní haon chúis náire é sin. Is cúis náire í don chuid eile den 44% nár dhíol í. Úsáidtear an t-airgead chun fearas a cheannach do na ranganna nó chun múinteoirí breise a dhíol. Tá an Coiste ag smaoineamh ar athchóiriú a dhéanamh ar na leithrisí (€8,000) go léir sa Scoil Mhór i rith an tSamhraidh agus ar stáitse nua a cheannach (€16,000)a bheadh sobhogtha agus níos úsáidí. Tá siad chun na doirse sa Scoil Mhór a athrú chomh maith (€10,000) mar go bhfuil a ré caite. Tuismitheoirí nach ndíolann an Síntiús Deonach tá siad ag baint mí-úsáide as tuismitheoirí a dhíolann. Only 56% of families contributed to the Voluntary Contribution(€90.00) last year. This money is used to buy equipment for the classrooms and to pay for extra teachers. The Coiste are in the process of replacing the stage at a cost of €16,000, of repairing the toilets at a cost of €8,000 and replacing the external doors at a cost of €10,000. We would like to thank those who paid their contribution. The few families who are unable to meet the Voluntary Contribution have nothing to be ashamed of. The large number who are able but haven't bothered are expecting others to pay for what their children will benefit from.

Go dtí an barr

Crann an Chomórtha

Déardaoin 6ú Márta mar chuid de Sheachtain na gCrann/Comóradh 50 Bliain/Brat Glas chuireamar crann caorthainn i nGairdín Fiáin na scoile. Is í Máire Uí Uanacháin (Ní Choileáin), an chéad dalta a bhí sa scoil 50 bliain ó shin, an t-iardhalta is sine den scoil, a chur an crann. Chabhraigh Jack Ó Fainnín, an dalta is óige sa scoil faoi láthair léi. Comóradh ar an 50 bliain atá caite agus ceiliúradh ar an 50 bliain atá le teacht a bhí ann. Táimid an-bhuíoch do Mháire as teacht chun na scoile chun a bheith linn ar an ócáid seo. We planted a Mountain Ash last week for the Comóradh 50 Bliain/Green Flag/Coiste Timpeallachta. Máire Uí Uanacháin, the first pupil in the school 50 years ago was Guest of Honour. She was helped by Jack Ó Fainnín, the youngest pupil in the school at present. The tree symbolises the interdependancy of past, present and future.

Teachtaireacht ó Choláiste Eoin

Traoslaím ó chroí libh ar an 50 Bliain de shároideachas a bheith slánaithe agaibh. Támid go léir anseo faoi chomaoin agaibh idir mhúinteoirí, dhaltaí agus lucht bainistíochta. Go maire sibh an céad! Buíochas leis as ucht na tacaíochta a thugann sibh dúinn i gcónaí. Bhaineamar go léir an-taitneamh as an gceolchoirm aréir. Bhí idir shnas agus scil le sonrú, gan trácht ar shárchaighdeán ceoil. Molaim sibh go léir. Go dté sibh ó neart go neart. Séan Ó Leidhin
The above is a message of congratulations from Seán Ó Leidhin, principal of Coláiste Eoin, on our 50 Anniversary.

Díolachán Cácaí

Bhí Díolachán Cácaí ag Rang 6 ar an 4ú Márta. Rinne an rang €586 do Thrócaire. Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl don rang ar fad as na cístí a rinne siad don díolachán. Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl do na ranganna ar fad a tháinig don díolachán freisin. Bhí crannchur ag trí ghrúpa sa díolachán agus d'éirigh go hiontach leo. Ar deireadh d'éirigh tar barr leis an díolachán agus ní raibh rud ar bith fágtha. E.H. agus S.Ó L. Rang 6 raised €586 for Trócaire from their Díolachán Cácaí on Shrove Tuesday. Well done to them.

Seanleabhair scoile

Táimid fós ag bailiú sraitheanna de sheanleabhair scoile chun iad a bheith ar fáil do na daltaí nuair a bhíonn siad críochnaithe leis na leabhair nua i dtreo dheireadh na bliana. Leabhair Bhéarla ón sraith Sunbeams atá uainn ach go háirithe, The Magic Pencil agus the Witch's Broom agus leithéidí Spréacha agus Seoda ón sraith Gaeilge Soilse. Tá scoil bheag tar éis teagmháil a dhéanamh linn agus iad ag lorg New Treasury of English 5 agus 6. We would be grateful to receive any English books from the Sunbeams series, e.g. The Magic Pencil, The Witch's Broom or any Irish books from the Soilse series such as Spréacha or Seoda. Both series are published by C.J.Fallon/C.S.Ó Fallúin. We're compiling packs of these books which are out of print now that the new series have been introduced. They will be very useful as supplementary readers. You may have some under the stairs or in the attic. A small school has contacted us looking for six New Treasury of English 5 and 6 which are out of print now as well.

Ríomhairí

Tá an scoil tar éis 10 ríomhaire nua a ordú agus beidh siad á lonnú sna ranganna sna seachtainí amach romhainn. Is caiteachas de c. €15,000 atá i gceist. Tháinig an t-airgead seo ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Tá sé i gceist anois dhá ríomhaire a bheith i ngach rang ó Rang 2-6 ach amháin i Seomra 11 agus 12 mar nach bhfuil spás sna seomraí seo do dhá ríomhaire. Beidh teacht ag Rang 5-6 ar an idirlíon d'obair ranga. Ceannófar dhá scainéar agus ceamara digiteach chun cur leis an bhfearas atá againn. Tá sé i gceist againn breis bhogábhair a sholáthar chomh maith. Tá tuismitheoirí á lorg againn chun an bogábhar a shuiteáil ar na ríomhairí nua. Má tá ar do chumas cabhrú linn agus déan teagmháil láithreach le Caitríona Nic Íomhair nó leis an Oifig ag 2808906. Táimid ag glacadh le dearbháin Ríomhairí sna Scoileanna faoi láthair má tá aon cheann ag luí thart sa bhaile. We have just ordered 10 new computers for the senior classes. We intend having two computers in each classroom from Rang 2 up, except for Seomra 11 and 12 because they are too small. We're also investing in two scanners and a digital camera. The outlay, c. €15,000, is coming mostly from Department of Ed. and Science grants. We are looking for some computer literate parents to help install the software on the new computers and thus save us the expense of getting this done professionally. If you can help please contact Caitríona Nic Íomhair or the Oifig at 2801948 immediately. We're accepting Computers for Schools tokens from Tesco etc. if there are any lying around.

Go dtí an barr

Polasaí Cláraithe

Tá an Bord Bainistíochta, na múinteoirí agus Coiste na dTuismitheoirí ag athbhreithniú ár bPolasaí Cláraithe faoi láthair. Beidh dréachtpholasaí ar fáil an tseachtain seo chughainn. Beidh cóipeanna den pholasaí seo ar fáil in Oifig na Scoile más mian le haon duine é a léamh. Cuirfear fáilte roimh tuairimí scríofa i rith Mí Márta. We're reviewing our Enrollment Policy in the light of changes in the legal and social context in which we operate. A draft policy will be available from the Oifig next week for any parent/guardian who wishes to read it. Written suggestion etc. will be welcome during March.

Céilí na Féile Pádraig

Reachtálfaimid céilí do na daltaí Rang 2-6 ar an Déardaoin 13ú Márta 12.30 in.- 2.00 in. Beidh Bn. Mhic Aodha i láthair chun na rincí a ghlaoch amach. Is é Mícheál Mac Cába a bheidh ag seinm ceoil. A céilí for Ranganna 2-6 will be held in the Halla on Thursday 13thfor Lá le Pádraig .

Seanchamáin

Má tá aon chamáin bheaga nach bhfuil gá leo ag luí timpeall sa bhaile ba mhaith liom iad a fháil chun iad a bheith ar fáil do na páistí a bhíonn ag cleachtadh. If you have any small hurleys, which you don't need, we would appreciate getting them.

Iomáint

Tá dhá fhoireann iomána na scoile imithe i mbun comhraic. Bhuaigh an fhoireann shóisireach ar Shráid Synge ina gcéad chluiche. D'imir Alexander Pilkington thar barr i lár na páirce. Bhuaigh an fhoireann shinsireach ar Scoil Naithí agus Eoin Ó Braonáin ina laoch idir na cuaillí. Bíonn na cailíní Rang 3-5 ag cleachtadh peile agus camógaíochta gach Aoine tar éis scoile. Tá léigeanna camógaíochta/iomána ag am lóin tosaithe do chailíní Rang 3 agus do bhuachaillí Rang 2. Our Senior and Junior hurling teams have both won their first matches in the Cumann na mBunscol competitions. In-school playing and coaching continues for other boys and girls from Rang 2 up.

Athchúrsáil Cartús

Mar chuid d'fhorbairt na hathchúrsála sa scoil táimid anois ag athchúrsáil cartúis clóiteán. Beidh €2 le fáil ar roinnt acu, de réir dealraimh. Is fiú na cinn nach bhfuil aon airgead le fáil orthu a bhailiú, chomh maith, dar ndóigh, ar mhaithe leis an athchúrsáil féin. Tá bosca i gCúinne na Naíonán más mian le haon duine cartús ón mbaile nó ón obair a thabhairt isteach. As part of our recycling programme we are now recycling cartridges from printers. We will earn €2.00 for some types. There is a box in Cúinne na Naíonán if you wish to recycle yours.

Coiste na Timpeallachta

D'éirigh linn ár n-iarratas ar an Taisce don Bhrat Glas a chríochnú agus a chur isteach an tseachtain seo caite. Bhí a lán oibre i gceist leis an iarratas ach bhíomar an-sásta leis an toradh. Gabhaimid buíochas le gach duine a chabhraigh. Tiocfaidh na moltóirí ón Taisce anois ar chúpla cuairt féachaint an bhfuilimid i dteideal an Brat Glas a fháil. Tá a lán oibre déanta againn ach tá an caighdeán atá ag teastáil don Bhrat Glas an-ard ar fad. Beimid ag fanacht ar scéala. Ná dearmad go bhfuilimid ag athchúrsáil cannaí (gach Luan agus Aoine), fáinní plaisteacha, cartúis clóiteán chomh maith le gnáthbhruscar na scoile. Is í ár mana ná Laghdaigh, Athúsáid, Athchúrsáil. We finally completed our application for the Green Flag for An Taisce. It is quite a weighty tome and shows the amount of work being done in the school. We're hopeful of a positive response form An Taisce but the standard demanded is very high. Don't forget that we're recycling cans (every Monday and Friday), plastic can-carriers (Ring) and printer cartridges as well. Our motto is Reduce, Re-use and Recycle.

Go dtí an barr

Staitistcí Ghaelscoileanna

I mBaile Átha Cliath tá 27 gaelscoil le 5880 dalta agus 8 meánscoil le 2184 dalta. In Éirinn, lasmuigh den Ghaeltacht, tá 144 gaelscoil le 23,880 dalta agus 33 iarbhunscoil le 5,640 dalta. Tá an eagraíocht Gaelscoileanna ag díriú anois ar an gcéatadán de dhaltaí a leanann le hoideachas lánGhaeilge sa mheánscoil a mhéadú. Tá an t-ádh linn i Scoil Lorcáin go bhfuil Coláiste Eoin/Íosagáin ag soláthair oideachais d'ardchaighdeán dár n-iardhaltaí le fada an lá. The above statistics show the huge growth in Irish language schooling in the last 20 years. The figures exclude Gaeltacht areas.The emphasis is now being placed on increasing the percentage of children who continue on to Irish language second level schools.

Comhluadar

Is eagraíocht í Comhluadar a bunaíodh le tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí a úsáideann an Ghaeilge mar phríomhtheanga baile agus chun tuismitheoirí eile a spreagadh lena bpáistí a thógáil le Gaeilge. I measc na ngíomhaíochtai éagsúla a bhíonn ar siúl acu i rith na bliana tugtar cuireadh do thuismitheoirí agus do pháistí teacht le chéile ag réimse leathan ócáidí sóisialta agus oideachasúla. Beidh Lá Mór Scléipe do chlanna acu ar an Luan 17ú Márta - Lá 'le Pádraig - le fir ghrinn, cluichí, sóláistí is rl. €10 don chlann. Is féidir glaoch ar 6715116 chun breis eolais a fháil. Comhluadar is a support group for parents who wish to bring up their children through Irish. They organise different activities throughout the year. They are hosting a Lá Scléipe on 17th March. For more information phone 6715116.

Laethanta Saoire

Beidh an scoil dúnta an Aoine 14ú Márta agus Dé Luain an 17ú Márta d'Fhéile Pádraig. The school will be closed on Friday 14th and Monday 17th March.

Suíomh Gréasáin nua

Tá nuashonrú á dhéanamh againn faoi láthair ar shuíomh gréasáin na scoile. Tá na seanleathanaigh tughta suas chun dáta le heolas faoin scoil agus na gníomhaíochtaí atá ar siúl ann le linn agus tar éis am scoile. Chomh maith le sin tá eolas nua ann faoin Scoil Ghlas agus leathanach eile le Nuachtlitreacha ó 2000 ar aghaidh. Mar sin beidh an-chuid le léamh. Beidh comórtas ann do dhaltaí na scoile - Tráth na gCeist- le duais do gach rang. Bí cinnte mar sin go bhfuil tú ar scoil don láinseáil an tseachtain seo chun an seoladh a fháil. We have revamped our website and are launching it at the Céilí this Thursday with a competition for the pupils. This bigger, brighter and better website has been constructed by In. de Lóndra. The address will be available from Thursday.

Am dul abhaile

Tá sé le tabhairt faoi ndeara go bhfuil méadú ag teacht ar an líon daltaí a bhíonn ag fanacht in aice le príomhgheata na scoile ar shíob abhaile ar 2.15 gach lá. Ba cheart go mbaileofaí gach dalta ar 2.15 in. go pras. Má tharlaíonn sé go bhfuil tuismitheoir déanach ba cheart don dalta seasamh go ciúin le hais an fhalla nó na ráillí go dtí go mbailítear iad. Níl cead a bheith ag súgradh ná ag rith timpeall an chlóis ag an am seo. Tá feabhas mór tagtha ar chúrsaí ar maidin. Bíonn formhór mór na ndaltaí sna ranganna agus réidh le tosú ag obair ag 8.55 rn. mar is ceart. It is noticeable that some children are being left uncollected for a period of time at 2.15. Pupils should be collected promptly. Children may not play or run around the yard while waiting for a parent at this time. They should stand by the wall or railings. Neither are children whose parents are present allowed to run around. The ráillí at the Clós Beag are especially out-of-bounds for obvious safety reasons. There has been a noticeable improvement in punctuality in the morning with the vast majority of children at their desks at 8.55 am.

Go dtí an barr

Comhghairdeas

Comhghairdeas leis na daltaí go léir ón scoil a ghlac páirt i bhFeis Átha Cliath ag an deireadh seachtaine, a bhformhór mór faoi choimirce Chraobh Phiarais Uí Ghréagáin de C.C.É. Thug a lán acu boinn agus plaiceanna abhaile leo. Congratulations to the many children from the school who competed in C.C.É. Feis Átha Cliath at the weekend.

Aonach na Nollag

D'éirigh an-mhaith leis an Aonach mí na Nollag seo caite. Deineadh brabús €10,399. Seastán na mBuidéal €2,453, Seastán na gCístí €1413, Crannchur €1,146, Roth an Áidh €1,130, An Caifé €822, Leabhair €847 agus an Doras €772 is mó a rinne airgead. Gabhaimid buíochas arís le gach duine a chabhraigh leis an lá agus orthu siúd go léir a d'fhreastal air agus a chaith airgead ann. Above are listed the main earners at Aonach na Nollag. Thanks again to all involved. Overall profit stands at €10,399.

Féile Ealaíne

Táimid ag tabhairt faoi Fhéile Ealaíne na Bealtaine a eagrú arís do na daltaí. Má tá aithne agat ar aon ealaíontóir - sa chiall is leithne den fhocal - a bheidh oiriúnach chun seisiún a dhéanamh leis na daltaí ba bhreá linn an t-ainm a fháil uait. We're organising our second arts festival- Féile na Bealtaine- for the pupils for the first fortnight in May. If you know of anybody who would be suitable to invite to take part please let us know.

Dáta don dialann

Bronnadh na dTeastaisí do Rang 6 Dé Máirt 24ú Meitheamh. Tuesday 24th June.


Guímid Beannachtaí na Féile Pádraig ar phobal uile na scoile.

Have a happy St. Patrick's Week.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Aibreán 2003

Oíche Mhór an Chomóradh 50 Bliain

Bhí sároíche ag gach duine a d'fhreastal ar an oíche seo sa Chultúrlann Dé Sathairn 5ú Aibreán. D'ólamar seaimpéin ag an bhFáiltiú, cuireadh béile den scoth ar fáil, thug Liam Mac Con Iomaire caint eolgaiseach ar stair na scoile agus lean an céilí agus an comhrá go dtí déanach san oíche. Bhí áthas orainn go raibh sé ar chumas bheirt de bhunaitheoirí na scoile a bhí ag an gcéad chruinniú i 1951 - Cáit Bn. Mhic Aonghusa agus Seaghan Ó Briain - a bheith linn ar an oíche. Cuireadh an-suim sa taispeántas grianghrafanna a bhí ullmhaithe ag Paula Uí Mhurchú agus cuirfimid an taispeántas ar siúl arís amach anseo chun seans a thabhairt do dhaoine eile é a fheiscint. Bhronn Seán Ó Leidhin, Príomhoide Choláiste Eoin, Buansciath ar Scoil Lorcáin a bhronnfar ar dhalta i Rang 6 ag Bronnadh na dTeastaisí gach bliain. Tá moladh mór ag dul don fhochoiste a rinne éacht oibre agus an ócáid á heagrú acu. Máire Uí Mhóráin, Cáit Mhic Aonghusa, Seaghan Ó Briain agus Caitlín Uí Lorcáin ag an Oíche Mhór. Our Oíche Mhór was a tremendous success. There was a great mix of past and present quaffing champagne and reminiscing over who called whom what in 1967. We were proud to have two of those who attended the initial meeting in 1951 with us for our celebration. We hope that they were happy with the fruits of their endeavours. There was tremendous interest in the Exhibition of photographs and memorabilia organised by Paula Uí Mhurchú and we hope to display it again in the near future. Seán Ó Leidhin of Coláiste Eoin presented Scoil Lorcáin with a perpetual trophy that will be presented to a pupil from Rang 6 at Bronnadh na dTeastaisí every year.

Readathon

Bhailigh páistí Scoil Lorcáin €9,181.63 san M.S. Readathon 2002.

Ranganna Gaeilge

Ag tosnú arís ar an gCéadaoin 30ú Aibreán. Tosnathóirí, Céim a Dó agus Rang Comhrá ar maidin 9.15-10.15 sa Chultúrlann. Rang Athbheochana ag tosnú 7ú Bealtaine ag 8.00-9.00in. i Scoil Lorcáin. Tuilleadh eolais ó Norma Uí Sheasnáin 2781258. Irish classes for parents begin again on April 30th. Beginners, Improved and Conversation levels caterd for.

Lá Mór Glantacháin

Dé Sathairn 12ú Aibreán. Beidh a lán oibre le déanamh. Beidh na daltaí ag cur prátaí, cairéidí agus oiniún. Má tá spéis agat cabhair a thabhairt cuir glaoch ar Norma 2781258 nó tar ar an lá. Ba bhreá linn aon chabhair a fháil agus cuairt na gcigirí don Bhrat Glas ag teannadh linn. Cuirfear Sóláistí an Aibreáin ar fáil. We are orgainising a Big Clean Up next Saturday 12th April, 9.00 am - 12.00. Children who come along will plant potatoes, carrots and onions. If you can help please ring Norma@ 2781258 or turn up on the day if you would like to take part. We would love to get a big crew down as the inspection for the Green Schools Flag will take place in May. The work we do could very well be the deciding factor. Light refreshments will be provided.

Boinéid na Cásca

Tá Bn. Uí Ghallchobhair chun Comórtas Bhoinéad na Cásca a reachtáil arís don dara bliain as a chéile ar an Luan 14ú Aibreán. N. Shóisireacha - Rang 2 atá i gceist. Baileoimid sa Halla ar a 10.00 rn. chun an stíl go léir a fheiscint. Beidh duaiseanna speisialta do bhoinéid déanta as ábhár athchúrsálta. Is féidir breathnú ar thaispeántas grianghrafanna i gCúinne na Naíonán de bhoinéid na bliana seo caite. I measc na moltóirí a bheidh againn beidh Déirdre Stiobhairt, Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta, Máire Bn. Uí Dheá agus Rós Póirtéir. We are gearing up for our Easter Bonnet Style Parade for N. Shóisireacha - Rang 2 which takes place on Monday 14th April @ 10.00 am. We are emphasising bonnets made with materials which would otherwise be thrown out, as part of our Environmental Awareness campaign. There is an exhibition of photographs of last year's bonnets in Cúinne na Naíonán for those seeking inspiration.

Go dtí an barr

Suíomh Gréasáin

Tá an-mholadh faighte ag suíomh nua gréasáin na scoile a chuir Iníon de Lóndra le chéile. Is é an seoladh ná http://homepage.eircom.net/~scoillorcain.baile.htm. Tá comórtas á reachtáil againn ar an suíomh faoi láthair. Glacfaimid le hiarratais go dtí an Aoine seo chughainn, 11ú Aibreán. Tabhair na freagraí do do mhúinteoir ranga roimhe sin. Bronnfar duaiseanna ag Comórtas Bhoinéid na Cásca Dé Luain. Our new Web site has been very well received. We are running a competition on it for pupils at the moment. Answers to be given to class teachers by this Friday. There will be a prize for every class.

Féile Ealaíne

Táimid fós ag lorg ealaíontóirí a bheadh oiriúnach d'Fhéile na Bealtaine. Má tá aithne agat ar dhuine éigin ba bhreá linn cloisteáil uait.

Iomáint

Bhuaigh an fhoireann shinsireach ceithre chluiche as cúig cinn agus tá sí anois le himirt sa cheathrú craobh tar éis na Cásca. Bhuaigh an fhoireann shóisireach cúig chluiche as a chéile as imreoidh sí i leathchraobh tar éis na Cásca chomh maith. Táimid ag feabhsú de réir mar a théimid ar aghaidh sna comórtaisí. Tá Adam Heaslip, Seosamh Ó Braonáin agus Cian Ó Cearbhaill tar éis imirt go sármhaith leis an bhfoireann shinsireach le cúpla cluiche anuas agus tá Feargal Mac Donnchadh agus Brian Ó Murchú ag déanamh screasa leis na sóisir. Our Senior Hurling team has qualified for the quarter-final and our Junior team for their semi-final. These matches will be played after Easter but we will be training hard between now and then.

Polasaí Cláraithe

Táimid sásta glacadh le tuairimí faoin bpolasaí nua cláraithe ar feadh tamaill eile. Is féidir teacht ar chóip den dréachtpholasaí in Oifig na Scoile. We will still accept suggestions/comment on our proposed new Enrolment Policy which is available from Oifig na Scoile. Our current policy is inadequate in the context of legal and social developments in recent years.

Céilí na Féile Pádraig

Ghlac Rang 2-6 páirt sa chéilí ar an 13ú Márta. Bhain gach duine, idir dhaltaí agus mhúinteoirí, an-sult as. Tá buíochas ag dul do Mhícheál Mac Cába a chur ceol ar fáil dúinn agus do Mhéabh Mhic Aodha Bhuí, ár múinteoir rince, a choimeád stiúir ar na rincí éagsúla go léir atá múinte aici do na daltaí. We all enjoyed our St. Patrick's Céilí on the 13th March. Special thanks go to our musicians and Bn. Mhic Aodha Bhuí, our múinteoir rince.

Díolachán Cístí

Beidh díolachán beag cístí ag Rang 3 Bhn. Uí Dhubhthaigh do Ranganna 3 agus 4 amháin chun airgead a bhailiú do CONCERN ar an Máirt 15ú Aibreán. Rang 3 are having a small Cake Sale for Rang 3-4 to raise money for CONCERN next Tuesday.

Lá Inseirbhíse

Beidh an scoil dúnta Dé Céadaoin 21ú Bealtaine mar go mbeidh na múinteoirí ag freastal ar Lá Inseirbhíse don Eolaíocht. The school will be closed Wednesday 21st May while the teachers attend an inservice day on Science.

Dearbháin Tesco

Tabhair dúinn iad má tá siad agat. We'll take Computers for Schools tokens if you have any lying around.

Boscaí Trócaire

Tabhair ar ais do Bhosca Trócaire roimh an gCáisc, más é do thoil é. We will accept Trócaire Boxes until the end of this school term.

Go dtí an barr

Dátaí/Dates

Chéad Fhaoistin/First Confession Dé Máirt 15 Aibreán
Aifreann na nGeallúintí (Rang 6) 8.00 in. Dé Céadaoin 30 Aibreán
Comhneartú Déardaoin 8 Bealtaine 11.00 rn.
Chéad Chomaoineach Dé Sathairn 24ú Bealtaine 11.00 rn.
Bronnadh na dTeastaisí (Rang 6) Dé Máirt 24ú Meitheamh 8.00 in.

Peil do chailíní

Má tá aon chailín ag iarraidh peil ghaelach a imirt tá peil ar siúl i gCluain Chaoin gach Luan ó a seacht a chlog go dtí a hocht a chlog le Cuala. Is foireann Faoi 12 í. Caithfidh gur rugadh tú i 1991. Má tá tú ag iarraidh é a thosú téigh go Rang 5 In. de Lóndra agus is féidir leat caint le Susan nó Richeal. SNíC. agus R.NíT. Susan and Richeal are looking to recruit girls for the Cuala U.12 football team. Which trains in Meadow Vale every Monday a' 7.00 pm.

Marion Finucane

Ba dheas linn dá dtabharfadh roinnt tuismitheoirí freagra ar na líomhaintí a bhí le cloisteáil ar sheó raidió Marian Finucane gur snobaireacht a spreagann Gaelscoileanna. Marion Finucane's radio show on Tuesday hosted a discussion about the state of primary school buildings. Apparently, comments were made suggesting that parents were sending their children to gaelscoileanna because of snobbery. The shows comment line is 1850 715105.

Lá Mór Glantacháin
Dé Sathairn 12 Aibreán 9.00-12.00
Ní neart go cur le chéile.
Many hands make light work.
Big Clean Up Please help this Saturday.
Cáisc faoi shéan ar ár léitheoirí go léir.
Happy Easter.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Bealtaine 2003

Máire Mhic Chonchradha

Cailleadh Máire Mhic Chonchradha Dé hAoine 2ú Bealtaine. Chaith Máire a saol ag obair ar son Scoil Lorcáin agus a cúiseanna eile. D'fhreastal a páistí ar Scoil Loráin agus tá triúr acu ag obair anois i ngaelscoileanna. Fágann imeacht Mháire bearna mhór inár saol anseo i Scoil Lorcáin ach bearna níos mó i saol a fear céile Risteard agus i saol a clainne. Bhí Máire dian uaireanta mar go raibh sí díreach agus ionraic. Ní hé amháin go bhfuaireas cóipeanna den Nuachtlitir seo agus marcanna dearga curtha trí na botúin Ghaeilge ach bhí na botúin Bhéarla ceartaithe chomh maith. B'fhearr ag an bhFear thus a bheith cúramach anois. Ar dheis Dé go raibh a hanam uasal láidir dílis. Máire Mhic Chonchradha passed away on Friday 2nd May. We miss her tremendously. May her soul rest in peace.

An Cóineartú

Bhí an ghrian ag taitneamh don Chóineartú Déardaoin seo caite 8ú Bealtaine. Tháinig seanchara leis an scoil - an tEaspag Fiachra Ó Ceallaigh - chun an tsacraimint a bhronnadh ar dhaltaí Scoil Lorcáin, Ghaelscoil Thaobh na Coille agus Scoil Phádraig. Bhí an searmanas agus an ceol a ghabh leis go hálainn, a bhíochas le Seosamh Ó Laoi agus Seán Ó Briain agus leis na múinteoirí eile a d'ullmhaigh na daltaí, le Máire Ní Choilm agus Cór na Scoile, leis an Athair Lomán Mac Aodha agus le muintir Argáin don cheol uirlise. We all enjoyed our Confirmation last Thursday. There was a great turn out. The hard work which went into the preparation was evident. The two gaelscoileanna which joined us for the day were delighted as well.

Boinéid na Cásca

Rinne páistí ó ranganna na Naionán go Rang 2 boinéad Cásca sa comórtas "Boinéid Cásca" Bhailíodar airgead do na hOilimpeacha Speisialta tré urraíocht a fháil. D'éirigh go h-iontach leis an ocáid. Bronnadh seic €1,500 ar Bhríd Óg Ní Bhuachalla, RTE. €1,500 was raised for the Special Olympics with our "Boinead na Cásca" competition. Thank you to all who helped and contributed.

An Chéad Chomaoineach

Déanfaidh daltaí Rang 2 an Chéad Chomaoineach Dé Sathairn 24ú Bealtaine i Séipéal Naomh Eoin Baiste, An Charraig Dhubh ar 11.00 rn. Tá Nóra Bhreathnach agus Róisín Ní Dhomhnaill tar éis an-obair a dhéanamh leis na daltaí agus tá siad réidh don ócáid mhór seo. Fillfimid go léir ar Halla na Scoile tar éis an tSéipéil mar a gcuirfidh Coiste na dTuismitheoirí sóláistí (Sóláistí na Bealtaine?) ar fáil do na daltaí agus dá gclann. Tá fáilte roimh gach ball den chlann agus gach duine a d'fhreastal ar an séipéal ar ais chun na scoile. Is é an traidisiún atá againn se scoil ná gurb iad tuismitheoirí dhaltaí Rang 1 agus Rang 3 a chabhraíonn leis na sóláistí seo a chur ar fáil. Tá dualgas áirithe ar thuismitheoirí cabhrú más féidir leo. Ní bhfuair Niamh Uí Chroidheáin ach freagra measartha ar an nóta a chuir sí amach cúpla seachtain ó shin ag lorg cabhrach. Más féidir leat cabhrú in aon chor, mar sin, oíche Aoine, maidin Shathairn nó don ghlanadh suas cuir d'ainm agus d'uimhir gutháin, chomh maith le hainm agus Rang do pháiste ar leathanach páipéir agus An Chéad Chomaoineach scríofa air agus tabhair isteach chuig Rós san Oifig é. Rang 2 will celebrate First Communion on Saturday 24th May. While only two adults may sit with each communicant at the top of the church all family members and friends are welcome in the Church and at Scoil Lorcáin immediately afterwards for the First Communion Brunch organised by Coiste na dTuismitheoirí. The tradition in Scoil Lorcáin is that the parents of Rang 1 and Rang 3 help with this brunch. Niamh Uí Chroidheáin has had a poor enough response, thus far, to the note she sent out looking for help. We would greatly appreciate, therefore help from those who could help Friday evening with the setting -up, or on Saturday with the Brunch itself, or with the clean up afterwards. Leave your name and phone number along with your child's name and class with Rós in the office if you can spare a few hours.

Féile Ealaíne

Beidh an Fhéile Ealaíne againn i mbliana sa chéad leath de Mhí an Mheithimh. I measc na n-aíonna a bheidh ag tabhairt cuairt ar na ranganna a bheidh ag glacadh páirte beidh Gabriel Rosenstock, Muintir de Barra - na ceoltóirí - agus Ariel Kilick bean ghrinn agus balún ón Astráil. Tabharfar seans do dhaltaí Rang 5 agus 6 a gcumas a léiriú i sraith mioncheolchoirmeacha a reachtálfar chomh maith. The Féile Ealaíne will take place 4th - 20th June. We deferred it till then because May was so full of events already. We hope to provide opportunities to pupils from Rang 5/6 to display their musical ability at a series of miniconcerts.

Go dtí an barr

Iomáint

Tá an dá fhoireann iomána - sóisir agus sinsir - tar éis an leathchraobh a bhaint amach. Imreoidh na Sóisir inniu Dé Máirt 13ú Bealtaine i gcoinne Scoil Naomh Pius agus na Sinsir i gcoinne na scoile céanna amárach Dé Céadaoin. Tá súil againn go n-éiríonn go maith linn. Bhuaigh na Sinsir an ceathrúchraobh tá coicís ó shin le sárthaispeántaisí ó Stiofán Ó Seasnáin, Jude Mac Suibhne agus Colm Ó Gairbhith. Caithfidh an chuid eile den fhoireann níos mó tacaíochta a thabhairt dóibh más mian linn an Chraobh a shroichint. Guímid gach ádh ar an dá fhoireann. Both Junior and Senior hurling teams will contest their seimfinals this week. We play St. Pius' School in both. St. Pius' come with a good reputation and strong tradition. We face a serious challenge but we will do our best.

An Oíche Mhór

Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl do na baill den fhochoiste a d'eagraigh an Oíche Mhór an Chomóradh 50 Bliain. Is iad na daoine a rinne an éacht oibre ná Máire Uí Bhraonáin, Noel Mac Mahon, Peter Finnegan, Nicki de Stanlaigh agus Caroline Finley. Tá roinnt de na meáchain páipéir a coimisiníodh don Oíche ar fáil ó Oifig na Scoile ar €25 an ceann. Níl fágtha den Chomóradh anois ach na leacracha le hainmneacha na ndaltaí agus na múinteoirí go léir a d'fhreastal a chríochnú agus a chrochadh. Táimid ag smaoineamh chomh maith, os rud é gur luaigh an méid sin daoine é ar leagan níos iomláine den chaint a thug Liam Mac Con Iomaire ar stair na scoile a chur i gcló i leabhrán agus rogha na ngrianghrafanna a bhailigh Paula Uí Mhurchú mar chuid de. Ba bhreá linn tuairimí a fháil faoi seo. We would like to thank the abovementioned subcommittee which organised the Oíche Mhór. The night is still being talked about with admiration. There are some paperweights which were commisioned for the occasion still available from Oifig na Scoile for €25. All that is left now from the Comóradh 50 Bliain is to finish the plaques which will bear the names of all the pupils and teachers who came to Scoil Lorcáin since 1952 and to mount them.

Grúpa Tuismitheoirí is Leanbh

Buaileann an grúpa seo le chéile gach Aoine sa Halla idir 9.00 - 10.00 chun seans a fháil a nGaeilge a chleachtadh lena chéile agus leis na páistí. Is cuma cén caighdeán Gaeilge atá agat tá fáilte romhat má tá fonn ort iarracht a dhéanamh. Beidh cúpla duine le dea-Ghaeilge i láthair chun cabhrú leat. Glaoigh ar Liz Magee @ 2304474. The Parent and Toddler group has begun meeting on Fridays at 9.00 am. in the Halla to avail of an opportunity to practise whatever Irish they have. Anybody is welcome regardless of their level of Irish. Call Liz Magee if you need encouragement.

Banna Ceoil na nGardaí

Beidh Banna Ceoil na nGardaí ag seinnt i Halla Scoil Lorcáin ar mhaithe le Scoil Phádraig, An Baile Breac ar an Déardaoin 22ú Bealtaine ag 7.30 in. Ticéidí: clann €20.00 duine €7.00 pinsin €5.00: ar fáil in Oifig na Scoile. Scoil Phádraig - the gaelscoil in Ballybrack - have organised the Garda Band to play in Scoil Lorcáín on Thursday 22nd May to raise funds for their school. Tickets are available from Oifig na Scoile if you are interested in attending.

Go dtí an barr

Lá Spóirt

Reachtálfar an Lá Spóirt Dé Domhnaigh 18ú Bealtaine i bPáirc na nGasóg, Ardán Thobar Nia, Ascaill Rinn na Mara ag tosú @ 2.30 in. Táimid ag bogadh anseo i mbliana mar go bhfuil obair mhór thógála ar siúl i gColáiste Eoin/Íosagáin mar a mbímid de ghnáth. Chuaigh nóta eolais amach faoin lá cheana féin. Tá roinnt mhaith tuismitheoirí tar éis cabhair a thairscint ar an lá. Má tá tú sásta cabhrú, mar sin féin, cuir d'ainm agus d'uimhir gutháin chomh maith le hainm agus rang do pháiste ar leathanach páipéir le Cabhair don Lá Spóirt scríofa air agus tabhair isteach chun na hOifige é. Beidh mianraí agus sóláistí ar fáil sa pháirc. Tugaigí libh picnic. Ba cheart do na Naíonáín clúdach piliúir a thabhairt leo la haghaidh na Sac-Rásanna. The annual Lá Spóirt will take place this Sunday 18th May in the Scout Field of Tobernea Terrace beside the Dart line starting at 2.30 pm. You could come by Dart or park in Clós na Scoile and walk down. Pádraig Ó Cearbhaill who is organising the day has received a good response to his request for help. But if you are willing to help control 300 wild creatures in a field - not to mention their children - leave your name with Rós in Oifig na Scoile. Pádraig will find a job for you. Minerals and snacks will be available at the field. Bring a picnic. Children in the Naíonáin should bring pillow-cases for the sack-race.

2003/4

Beidh múinteoir eile ranga á cheapadh chuig an scoil Meán Fómhair seo chughainn, rud a fhágfaidh 15 múinteoir ranga, múinteoir tacaíochta foghlama agus príomhoide ag an scoil. Scoil Lorcáin will be appointing another class teacher during the summer because our pupil numbers have risen since last year. This will leave the school with 15 Class Teachers, a Learning Support Teacher and a Principal.

Scrúdaithe

Beidh Scrúdaithe Béarla Dhroim Conrach á gcur ar pháistí Rang 1-6 idir seo agus deireadh na bliana. Beidh Scrúdú Matamataice Dhroim Conrach á chur ar dhaltaí Rang 3-6. Níl an leagan Gaeilge den scrúdú matamataice do Rang 1-2 ar fáil go fóill. Cabhraíonn na scrúdaithe seo linn dul chun cinn na ndaltaí a mheas. We will soon be conducting Drumcondra Tests in English for Rang 1-6 and in Maths for Rang 3-6. These are objective, group-administered tests that allow teachers to interpret their pupils' English and Mathematics achievement in relation to the performance of pupils nationally at the same class level.

Lá Mór Glantacháin

Bhí tinreamh an-mhór idir dhaoine fásta agus pháistí ag an lá mór glantacháin agus dá bharr sin deineadh sárobair. Chuireamar a lán glasraí ar an lá - prátaí, oinniúin, cabáiste, leitís, agus soilire. Bhí a lán oibre le déanamh leis na spíosraí agus luibheanna freisin. Scagamar an finéal agus chuireamar ar ais sa talamh é. Chuireamar peirsil, síobhas, marós, agus níos mó tíme freisin. Chuireamar sú talún ar an taobh clé don duilleogmhuirín. Scaipeamar blaosc uibheacha timpeall na bplandaí beaga úra. Chuireamar a lán sort bleibíní éagsúla chomh maith. Tá súil againn go mbeidh toradh rathúil le feiscint níos déanaí i ngach áit. Rinne cúpla duine tochailt mhór roimh ré agus ar an lá, chun an talamh a ullmhú agus chun na fiailí a bhaint ón talamh agus ó na leapacha. Ghlanamar na potaí go léir, na clósanna, céimeanna, an lána agus na cosáin lasmuigh den scoil. Chuireamar aiteann agus sceach gheal isteach sa ghairdín fíain. Thug an Chomhairle Contae na sceacha dúinn agus chuir siad leantóir ar fáil dúinn chomh maith. Chuir tuismitheoirí sóláistí ar fáil dúinn. There was an excellent response to our Clean Up by adults and children alike. We achieved a lot on the day. Many vegetables and herbs were planted and paths and laneways were cleaned. Refreshements were provided and everybody had a great day. Suggestions are always welcome and can be left in a box in the Oifig.

Go dtí an barr

Garraíodóirí Óga

Tháinig foireann bheag le chéile, de dhaltaí ó Chearnóg Eaton agus Bóthar Belgrave chun aire a thabhairt don phíosa gairdín atá os comhair na scoile. Goideadh roinnt de na plandaí a cuireadh ann roimhe seo agus bhí orainn airgead a bhailiú chun roinnt eile a cheannach. Scaip siad fógraí timpeall na comharsanachta agus bhí díolachán cístí againn ar Shatharn Cásca. Fuaireamar a lán cístí, aráin is rl ó Superquinn agus rinne muintir na ndaltaí an chuid eile. Bhailíomar €128.50 ar an lá. Chaitheamar €80.85 ar phlandaí nua agus thugamar an fuílleach don scoil. Tháinig na daltaí le chéile chun iad a phlandáil agus an áit a ghlanadh suas. Rinne siad obair mhaith agus tá cuma dheas ar an áit anois. Táimid buíoch as an gcabhair a fuaireamar ó gach duine, go mórmhór ár gcomharsana.

Síntiús Deonach

Tá 146 teaghlach as 245 tar éis an síntiús deonach a dhíol ó chuaigh na litreacha amach á lorg an mhí seo caite. Munar dhíol tú go fóill é is féidir é a fhágaint isteach chuig Rós i gclúdach litreach. €90 an tsuim atá moltadon teaghlach. 146 volountary contributions have been received thus far by Coiste na dTuismitheoirí. If you haven't already contributed you can leave an envelope in Oifig na Scoile. €90 is the suggested amount per family.

Díolachán Cístí

D'eagraigh Rang 3 díolachán cístí roimh an gCáisc agus bhailíodar €259 do Concern. Rang 3 raised €250 for Concern with their cake sale.

Suíomh Gréasáin

Tá an-mholadh faighte ag suíomh nua gréasáin na scoile a chuir Iníon de Lóndra le chéile. Is é an seoladh ná http://homepage.eircom.net/~scoillorcain.baile.htm. Our new Web site has been very well received. Visit it and sign the visitors' book.

Laethanta Inseirbhíse

Beidh an scoil dúnta Dé hAoine 16ú Bealtaine agus Dé Céadaoin 21ú Bealtaine mar go mbeidh na múinteoirí ag freastal ar Laethanta Inseirbhíse don Eolaíocht. The school will be closed Friday 16th May and Wednesday 21st May while the teachers attend inservice days on Science.

Coiste na dTuismitheoirí

Beidh Cruinniú Cinn Bhliana Choiste na dTuismitheoirí sa Halla ar 8.00 in. Dé Céadaoin 18ú Meitheamh. Ba cheart go mbeadh ionadaíocht ag gach teaghlach sa scoil ag an gcruinnú seo chun meas a léiriú ar an obair atá déanta ag Coiste na bliana seo ar a son agus ar son a bpáistí agus chun a dtuairimí a thabhairt maidir le haon cheist a ardaítear. The A.G.M. of Coiste na dTuismitheoirí takes place on Wednesday 18th June. Every family in the school should be represented at this meeting as a matter of respect for the work done by the current Coiste on behalf of their children and the school generally to have their opinions heard and their votes counted.

An Naíonra

Beidh Naíonra Lorcáin suite i Scoil Lorcáin arís don bhliain seo chughainn. Más mian leat ainm páiste a chur ar an liosta cuir glaoch ar Shiobhán ag 2844610. Cuirfear d'ainm ar liosta feithimh. The Naíonra will be based in Scoil Lorcáin again next year. Children are currently being enrolled so if you wish to put your child's name on the list contact Siobhán @ 2844610.

Dearbháin Tesco

Tabhair dúinn iad má tá siad agat. We'll take tokens for Computers for Schools if you have any lying around.

Go dtí an barr

Ranganna Gaeilge

Thosaigh na ranganna arís ar an gCéadaoin 30ú Aibreán. Tosnathóirí, Céim a Dó agus Rang Comhrá ar maidin 9.15-10.15 sa Chultúrlann. Rang Athbheochana ag tosnú 7ú Bealtaine ag 8.00-9.00in. i Scoil Lorcáin. Tuilleadh eolais ó Norma Uí Sheasnáin 2781258. Irish classes for parents began again on April 30th. Beginners, Improved and Conversation levels catered for. Contact Norma at the above number.

Boscaí Trócaire

Nílimid ag glacadh leis na Boscaí Trócaire a thuilleadh. Má tá ceann agat cuir an t-airgead ar aghaidh go Trocaire le bhur dtoil. We're not accepting Trócaire Boxes any more. You can forward the money, if you have one, directly to Trócaire.

Fleadh Átha Cliath

Bhuaigh páistí ó Scoil Lorcáin boinn sa bhfleadh ag an deireadh seachtaine. Bhuadar boinn sna rannóga seo: bodhrán, feadóg, amhránaíocht, comhrá Gaeilge agus grúpa ceol traidisiúnta. Comhgháirdeachas leo. Beidh siad ag dul ar aghaidh go Fleadh Laighean i mí Iúil. Congratulations to all who won medals at Fleadh Átha Cliath.

Polasaí Cláraithe

Tá an tréimhse thart a nglacaimid le tuairimí agus moltaí faoin bPolasaí nua Cláraithe atá a chur le chéile againn. Fuaireamar moltaí ó thuismitheoir amháin. The period for submissions regarding our Enrolment Policy is over. The Board of Management will now go about finalising the policy. One parent made a submission.

Doirse na Scoile

Táimid chun doirse na príomhscoile a athnuachan sna seachtainí amach romhainn. Nuair a bhíonn an obair críochnaithe cuirfear na doras Chúinne na Naíonán faoi ghlas gach lá ag 9.00 rn. agus osclófar arís é ag 1.10 in. Beidh teacht ar an scoil idir an dá am sin trí dhoras na scoile in aice le hOifig Rós. Beidh deis ealaithe ó na dóirsí. We are going to refurbish the doors leading into the main building over the coming weeks. When the work is completed we will be locking the door into Cúinne na Naíonán at 9.00 each day. This will be done for security reasons. Entrance to the school between then and 1.10 pm. will be via the door at Oifig na Scoile.The refurbished doors will have quick release safty mechanisms for use in emergencies.

Is páipéar nua laethúil é Lá. Tá sé ar fáil i roinnt mhaith siopaí sa cheantar. Tá dea-chuma air agus is fiú tacaíocht a thabhairt d'fhiontar mar seo. 80c. a chosnaíonn sé. Lá is a newly launched Irish language daily newspaper which is available in many local newsagents. It is well presented and has a section for Learners each day. It's well worth the 80c. it costs.

Dátaí

Scoil Dúnta 16/5/03
Scoil Dúnta 21/5/03
Féile Ealaíne : 4 - 20/6/03
C.C.B. Choiste na dTuismitheoirí 18/6/03
Bronnadh na dTeastaisí do Rang 6 24/6/03

Treoir C.L.G. do bhainisteoirí agus tuismitheoirí

Tabhair comhairle, éist, mol an iarracht,
Bí tuisceanach, tabhair sampla, déan beart de réir briathair.
Ná brúigh ró-mhór, ná séan d'fhocal féin,
Ná lochtaigh an t-imreoir, ná mol an bua amháin,
Ná geal gan cur leis ach taispeáin an bealach chun feabhais.

G.A.A. Guidelines for team mentors and parents.

Do show approval for effort, not just results.
Do try to make words and actions match.
Do give advice on the importance of maintaining a balanced lifestyle.
Do listen to what young people have to say.
Do try to appreciate the strength of a young person's emotions-positive and negative.
Do realise the power of example.
Don't exert undue pressure on young people
Don't say one thing and do another
Don't make promises you cannot keep.
Don't just show approval when the team wins.
Don't criticise playing performance - seek to identify areas where improvements can be made.

Go dtí an barr

2001/2002

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Meán Fómhair 2001

Bean Uí Dheá

Beidh an Príomhoide Ionaid, Bn. Uí Dheá, ag éirí as a post i Scoil Lorcáin ag deireadh na míosa. Beidh brón orainn go léir agus Máire ag fágáil. Tá breis is míle páiste tar éis foghlaim faoina stiúir. Cara is ea Máire dúinn agus múinteoir den scoth. Déanfaidh Coiste na dTuismitheoirí bronnadh beag uirthi mar chomhartha buíochais ó na tuismitheoirí go léir. Gura fada buan tú, a Mháire. Máire Bn. Uí Dheá is retiring from teaching at the end of the month. We will miss her very much. Máire has taught over 1000 children. We know Máire as our friend and as a great teacher. Coiste na dTuismitheoirí are arranging a small presentation as a mark of gratitude.

Múinteoirí don scoilbhliain 2001-2.

Múinteoir Tacaíochta Foghlama: In. Uí Chléirigh (Learning Support)
N. Shóis. Bn. Mhic Chonmara, In. Mhic Íomhair.
N. Shins. Bn. Uí Lúing, Sorcha In. Bhreathnach
Rang 1: Bn. Uí Mhurchú/In. Nuinseann, Linda Iníon Bhreathnach
Rang 2: Bn. Uí Dheá, Nóra In. Bhreathnach
Rang 3: Bn. Uí Dhubhthaigh, Mr. Ó Duinneacha
Rang 4: Mr. Ó Braonáin
Rang 4/5: In. Uí Dhomhnaill
Rang 5: Mr. Ó Briain
Rang 6: Mr. Ó Laoi, In. Uí Choilm.

Rúnaí: Rós Póirtéir
Feighlí Scoile: Liam Ó Catháin

Cuirimid fáilte roimh na múinteoirí nua Oilibhéar Ó Braonáin agus Sorcha Bhreathnach. Déanaimid comhghairdeachas le Máire In. Uí Choilm Rang 6 a ceapadh go buan sa scoil le déanaí. Fágaimid slán leis an Mr. de Paor a d'éirigh as a phost sa scoil i rith an tSamhraidh. Gabhaimid buíochas leis as na blianta a chaith sé linn sa scoil. We welcome the new teachers, congratulate Máire Ní Choilm on her permanent appointment to the teaching staff and thank Pádraig de Paor - who resigned his post during the summer - for the years he spent with us.

Teachtaireacht buíochais

Seo a leanas nóta buíochais ó Mhéara Suchitoto in El Salvador as an £500 a bhailigh daltaí Rang 6 anuraidh tar éis na gcreathanna talún ann. Here is a message of thanks from the Mayor of Suchitoto in El Salvador for the £500 raised by Rang 6 last year.

Saludos cordials, Es un honor saludarle y a la vez desearle de los éxitos en sus labores de cada día. El motivo de la presente es para agradecer a usted, y los demás maestros y alumnus de la Escuela por su contribución que suma $549 para los damnificados de los terremotos en esta Municipalidad. Sabemos que habia un evento organizado por los alumnus para reunir esta cantidad y me guestaria que usted Ilegar a todas los involucrados mis agradecimientos y también el da las comunidades y familias beneficiados. Atentamente, Isias Sandoval Alas, Alcalde Muicipal de Suchitoto.

Go dtí an barr

Seantroscáin

Cheannaigh an scoil troscáin nua do Rang 5 an Mhr. Uí Bhriain i rith an tSamhraidh. Tá, mar sin, roinnt de na seanbhinsí scoile againn le díol ar £10 an ceann. Má tá suim agat ceann nó dhó a cheannach labhair leis an Rúnaí nó leis an bhfeighlí Liam. Since we invested in new furniture during the summer we have some old style school benches to sell for £10 each. If anybody is interested in them talk to Liam or Rós.

Foirne Peile

Beidh foireann peile cailíní agus foireann buachaillí ag an scoil i mbliana. Thosaigh na buachaillí inné, Dé Máirt. D'imir siad go maith ach bhuaigh Fearann a' Choirce orthu. Imreoidh na cailíní i gcoinne Chill Tiarnáin amárach Déardaoin. Imreoidh na buachaillí go rialta Dé Máirt agus na cailíní Dé Céadaoin. Go n-éirí go geal leo. The two football teams will be starting their campaigns this week.

Éide Scoile

Tá sé go deas a fheiscint go bhfuil gach páiste ag caitheamh an éide scoile ó thús na bliana. It is nice to see all the children wearing the school uniform, including a light blue t-shirt/blouse/shirt from the beginning of the school year.

Seanscéim Béarla

Bheimís buíoch dá dtabharfadh tuismitheoirí aon chóip de na seanleabhair Bhéarla dúinn. Is mian linn stór acu a choimeád. Beidh siad úsáideach mar ábhar breise léitheoireachta. We are asking all parents to donate any copies of the old English readers for Rang 1 - 4 to the school. They will be a useful set of supplementary readers. They are The Magic Box, All the Friends, The Yellow Bus, Magic Pencil and The Witch's Broom.

Obair Bhaile

Ba cheart do thuismitheoirí obair bhaile a bpáistí a sheiceáil agus an leabhar nótaí a shíniú gach oíche. Ba cheart, chomh maith, an leabhar scoile nó leabhar eile a léamh le do pháiste gach lá. Cabhróidh sé seo go mór leis nó léi dul chun cinn a dhéanamh. Homework notebooks should be checked and signed regularly. Please encourage your child to read by reading with him or her on a daily basis.

Foirmeacha 'Dúnadh Eisceachtúil'

Líon isteach an fhoirm seo do do pháiste agus seol isteach chun na scoile láithreach í, le do thoil. Tá sé an-tábhachtach go mbeadh an t-eolas seo againn. Please fill in and return this form. The information is invaluable when we need to contact the parent of a sick child etc.

Airgead Ealaíne agus Cíosa

An bhfuil an t-airgead seo tugtha agat don mhúinteoir go fóill? Have you paid your Art and Crafts and English Book Rental money to the teacher?

Fáilte ar ais

Cuirimid fáilte ar ais roimh Bn. Mhic Aodha Bhuí a bheidh ag déanamh Rince le ranganna 2 - 6 i rith na bliana. Leanfaidh Máire Uí Chinnéide leis na ranganna Gleacaíochta le ranganna 1-6 agus Miriam Uí Fhathaigh leis na ranganna Féinchosanta. Welcome back to the dancing, Physical Education and Self-Defence teachers.

Go dtí an barr

Comhar

Tá alt suimiúil ag Pádraig de Paor i gComhar na míosa seo ar fhilíocht Chathail Uí Shearcaigh. Pádraig de Paor has an interesting article in this months Comhar on the poetry of Tír Chonaill's Cathal Ó Searcaigh.

Nótaí ón gCoiste Timpeallachta

Tá roinnt páistí ag caitheamh amach ceapairí, torthaí is rl. seachas iad a ithe. Feicimid é seo sna boscaí múirín. Labhair le do pháiste faoi seo. Táimid ag lorg a lán bláthphotaí plaisteacha d'aon chineál le go gcuirfidh na páistí bleibíní ag fás iontu. Má tá cinn agat cuir isteach le do pháiste iad, le do thoil. Beidh Lá Mor Glantacháin again Dé Sathairn 6ú Deireadh Fómhair. Beidh cabhair á lorg. Cuirfimid níos mó eolais amach i gceann cúpla seachtain. Seachtain Chaomhnú Fuinnimh 23-29 Meán Fómhair. It is evident that some children throw out their sandwiches or fruit rather than eat them. Does your child eat his/her lunch? We're looking for loads of flowerpots so that the children can plant bulbs in them. Have you any to spare? If so send them in with your child. We are organising a Clean Up Day in conjunction with associations in the school's neighbourhood on 6th October. This is part of our plan to achieve An Taisce's Green Flag Award. We will be looking for helpers. More info anon. Don't forget Energy Awareness Week 23-29 Sept.

Dátaí don Dialann

Fíon agus Cáis do thuismitheoirí na Naíonán Sóisireach - Dé Céadaoin 26ú Meán Fómhair. Cruinniú do Thuismitheoirí an Chomhneartaithe - Dé Céadaoin 3ú Deireadh Fómhair 8.00 in. Cruinniú do Thuismitheoirí an Chéad Chomaoineach Dé Céadaoin 10ú Deireadh Fómhair
An Comhneartú - Dé Máirt 7 ú Bealtaine, An Charraig Dhubh 11.00 rn.
An Chéad Chomaoineach - Dé Sathairn 18ú Bealtaine, An Charraig Dhubh 11.00 rn.
Cheese and Wine for parents of Junior Infants - Wednesday 26th September. Confirmation Parent Meeting 3.10.01 @ 8.00 pm. First Communion Parent meeting 10.10.01 @ 8.00 pm. Confirmation 7.5.02 First Communion 18.5.02.

Gruaig

Tá na sneácha tar éis filleadh ar an scoil i ndiaidh laethanta saoire an tSamhraidh. Coimeád súil ar ghruaig do pháiste. Keep a watchful eye on your child's hair for unwelcome visitors.

Cúrsaí Ceoil

Beidh ranganna ceoil iarscoile ag tosú i gceann cúpla seachtain. Cuirfidh na múinteoirí nótaí eolais amach fúthu agus labhróidh siad leis na páistí. Is iad na socruithe atá déanta ná:
Dé Luain: Grúpa Bodhrán, Grúpa Amhránaíochta
Dé Céadaoin: Feadóg Mhór, Feadóg Stáin
Music classes, as above, will commence in a few weeks.

Ranganna Eile Iarscoile

Dé Luain: Ealaín do Rang 1, Cispheil do Rang 5. Níos mó eolais le teacht.

Scoil ag Dúnadh

Beidh ag scoil dúnta amárach Dé hAoine 14ú Meán Fómhair don Lá Náisiúnta Caointe a d'fhógair an Taoiseach inné. School will be closed tomorrow Friday 14th Sept. due to the National Day of Mourning announced by the Taoiseach yesterday. Ar dheis Dé go raibh anamnacha na marbh go léir.

Go dtí an barr

Físthéip Ghaelscoileanna

Beidh criú scannánaíochta ag teacht chun na scoile Dé Céadaoin 19ú Meitheamh agus físthéip bolscaireachta á déanamh acu. Beidh siad ag glacadh pictiúirí de na daltaí i mbun oibre agus súgartha sna ranganna. Ba mhaith leo labhairt le tuismitheoirí páistí ag 2.15 nuair a bheidh na páistí á mbailiú. Iarraimid oraibhh comhoibriú leo. A camera crew will be in school on Wednesday 19th taking shots of the children for a promotional video for Gaelscoileanna, the umbrella organisation for All-Irish schools. They would like to interview a few parents at 2.15 pm. We ask you to co-operate with them.

Cuala

Tá Naíolann Cuala C.L.G. ag tosú an Satharn seo 15ú Meán Fómhair. Is ar bhuachaillí agus ar chailíní a rugadh i 1994, '95 agus '96 a fhreastalaíonn sé. Múintear scileanna peile agus níos déanaí scileanna iomána dóibh. Tá sé lonnaithe in Ionad Spóirt Cuala, Bóthar de hÍde, Deilginis. Cuala G.A.A. Nursery starts this Saturday 15th September. Children born 1994, '95 and '96 are welcome. Ring Fiona in the Cuala Office @ 2350717 for further information.

Árachas

Tugadh an foirmeacha don Scéim Árachas Scoile amach ag tús na seachtaine. Ba í an Aoine an lá deireannach leis an airgead agus an fhoirm a thabhairt isteach má bhí suim agat sa scéim. Glacfaimid le híocaíocht don scéim Dé Luain seo chughainn, 17 Meán Fómhair, mar go mbeidh an scoil dúnta amárach Dé hAoine. Ní ghlacfaimid le haon íocaíocht don scéim tar éis seo. Cruthaíonn íocaíochtaí an iomarca fadhbanna d'Oifig na Scoile. We'll accept payment for the School Insurance Scheme on Monday 17 Sept. because we will be closed tomorrow Friday, the original closing date for the scheme. No payments will be accepted after Monday. Late payments cause too many problems for Oifig na Scoile.

Nóta ón Eagarthóir

Cuirfear fáilte roimh aon tuairimí atá agat maidir leis an Nuachtlitir seo. Any comments or opinions on the Nuachtlitir and its contents will be welcome, preferably in writing to Oifig na Scoile.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Deireadh Fómhair 2001

Duais C.V.I./B.S.L.

Bhuaigh Coiste na Timpeallachta Duais Thimpeallacht Pobail C.V.I./B.S.L. an tseachtain seo caite. Bhronn an bitheolaí cáiliúil - David Bellamy - teastas agus seic £500 ar an gCoiste as an obair atá déanta again ar thimpeallacht nádúrtha na scoile. Ag caint ag an ócáid luaigh Kevin Myers an tábhacht a bhaineann leis an obair áitiúil chun oideachas a chur ar dhaoine.

Páirceáil

Iarraimid oraibh arís a bheith cúramach nuair atá sibh ag páirceáil i gcomharsanacht na scoile. Déanaigí cinnte nach bhfuil sibh ag teacht trasna ar aon gheata. Cuireann a leithéid isteach go mór ar ár gcomharsana. Molaimid do thuismitheoirí cúpla nóiméad sa bhreis a thabhairt dóibh féin agus páirceáil beagán ar shiúl ón scoil. Ní dhénanfaidh siúlóid bheag aon dochar. Please take great care not to obstruct any entrances when parking in the vicinity of the school. Our neighbours rightly expect to be able to take their cars from their driveways when they need to. It would help if more parents parked some way from the school and walked a couple of hundred yards.

Na Maoir Tráchta

D'iarr na maoir tráchta orainn a lua nach bhfuil gach tiománaí chomh cúramach is is ceart dóibh a bheith. Is beag ná gur tharla cúpla timpist, ach go háirithe, agus gluaisteáin ag casadh ar dheis tar éis teacht aníos as Cearnóg Eaton. Bíonn na soilse dearg ach ní stopann na gluaisteáin. Bímís cúramach. Our traffic wardens ask us to be careful when driving. There is a particular problem with drivers turning right exiting Eaton Square and not stopping for red lights at the Pedestrian Crossing. A few accidents have been narrowly avoided, so far. Let's be careful.

Na Foirne Peile

Tá ag éirí thar barr le foireann na gcailíní, an chéad bhliain a raibh foireann cailíní again. Cé go bhfuil cluiche amháin fágtha le himirt sa léig táimid cáilithe don leathchraobh cheana féin. Níl a fhios again cathain a bheidh sé ar siúl ach beimid ag súil le tacaíocht mhór. Tá cluiche amháin le himirt ag na buachaillí inniu Dé Máirt. Tá trí chluiche buaite agus ceann amháin caillte acu go dtí seo. Má bhuann siad inniu beidh siad siúd sa leathbhraobh chomh maith. Is éacht é seo nuair a thógtar san áireamh go bhfuilimid ag imirt i roinn níos deacra mar gur bhuamar Corn Uí Mhaoláin an bhliain seo caite agus nach bhfuil ach beirt a bhí ag imirt don fhoireann sin ag imirt arís i mbliana. The girls football team has qualified for the semi-final despite having one game left to play in the league. The boys team must win their final league match to-day to qualify for a semi-final spot.

Cumann na bhFiann

Tá Ógchlub de chuid Chumann na bhFiann bunaithe sa Halla arís gach Céadaoin ó 6.00 in. - 7.30 in. Is do dhaltaí i Rang 4/5/6 sa bhunscoil an club seo. Cuir glaoch ar Chumann na bhFiann má tá suim agat. Cumann na bhFiann, an Irish Language youth club, will be based in the Hall on Wednesdays for the coming year. They cater for primary school children in 4/5/6th class.

Nathanna Spóirt

We have just published a page of phrases as Gaeilge for parents who attend matches. These will help you to express yourself and support the school teams. The page is available in Oifig na Scoile.

Go dtí an barr

Seirbhís Siceolaíochta

Tá an scoil áirithe anois sa tseirbhís nua siceolaíochta áta á bunú ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochte. Tá siceolaí - Ristear Ó hAonghusa - ainmnithe don scoil agus beidh sé ag cabhrú le daltaí a bhfuil deacrachtaí foghlama acu. The school has been included in the new psychological service being set up by the Dep. of Ed. And Science. Our access to the service will be limited, as indeed will every other school's; by the large workload each psychologist has to carry. It is however a welcome start to a very necessary service.

Lá Mór an Ghlantacháin

D'eagraigh Coiste na Timpeallachta an lá seo Dé Sathairn seo caite 6ú D. Fómhair. Tháinig grúpa mór de thuismitheoirí, múinteoirí agus páistí le chéile chun an scoil agus an timpeallacht a ghlanadh. Tá buíochas ag dul do gach duine a chabhraigh ar an lá. Thank you to all who helped the Big Clean Up last Saturday. It was a great success.

Geansaithe Nua

Cheannaigh Coiste na dTuismitheoirí seit nua geansaithe peile don scoil le déanaí. Bhí gá leo mar go bhfuil foireann buachaillí agus foireann cailíní ag an scoil anois agus nach leor aon seit amháin. Is é gorm an príomhdhath ar na geansaithe - dath traidisiúnta na scoile - agus tá marún orthu chomh maith chun difréalú idir Scoil Lorcáin agus an iliomad scoileanna eile a bhfuil geansaithe gorma acu. Thank you to Coiste na dTuismitheoirí for providing us with a second set of football jerseys. They sport the school's traditional sky blue with a distinguishing maroon.

Taisteal

Tá ceist taistil á plé ag an gCoiste agus ag an mBord faoi láthair agus na fadhbanna a chothaíonn breis tráchta. Molaimid do dhaoine a bhfuil orthu páistí a thiomáint chun na scoile iarracht a dhéanamh an turas a roinnt le tuismitheoirí eile. Is féidir fógra a chur ar Chlár na bhFógraí ag doras na naíonán chuige seo. Tá a lán buntáistí le baint as seo. Traffic problems are a source of worry to us. We are trying to encourage carpooling by parents who have to drive their children to school. You can leave a notice for other parents on the Notice Board by doras na Naíonán if you are interested in sharing the schoolrun.

Dearadh Grafach

Tá sé i gceist againn bróisiúr a dhearadh don scoil. An bhfuil aon tusimitheoir a fhéadfadh cabhrú leis an dearadh? Can any parent with graphic design ability help us to design a brochure for the school?

Cuisneoir

Chuireamar cuisneoir ar fáil an bhliain seo caite do pháistí a bhí ag iarraidh bainne a thabhairt ar scoil agus a fhágaint ann. Ní rabhathas ag baint úsáide as. Cuirfimid ar fáil arís é má tá éileamh air. We will make a fridge available again for children who wish to bring milk to school if there is a demand for it.

Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

1.15 - 2.15 Cúinne na Naíonán
23-25 D.Fómhair Mr. Ó Laoi, Bn. Uí Dhubhthaigh, In. Uí Dhomhnaill, L. In. Bhreathnach (Rang 1)
13 -15 Samhain Mr. Ó Briain, Mr. Ó Braonáin, In. Nuinseann/Bn. Uí Mhurchú, N. In. Bhreathnach (Rang 2)
20-22 Samhain Bn. Uí Ghallchóir, In. Uí Choilm, Mr. Ó Duinneacha
Beidh cruinnithe na naíonán i Mí Feabhra. Infant meetings will be held in February.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Samhain 2001

Aonach na Nollag

Beidh an tAonach ar siúl i mbliana Dé Domhnaigh 2ú Nollaig. Is ócáid an-tábhachtach í seo i saol sóisialta na scoile agus ó thaobh bhailiú airgid. Má tá aon duine in ann duaiseanna a sholáthar don chrannchur bheadh an Coiste go mór faoi chomaoin agat. Tá cabhair á lorg ag an gCoiste leis an Halla a réiteach Dé Sathairn agus leis an áit a ghlanadh tar éis an Aonaigh Dé Domhnaigh. Má tá tú sásta cabhrú labhair le haon bhall den choiste nó le Rós san Oifig. Cuirfear níos mó eolais abhaile faoi seo go luath. Tosófar ag bailiú earraí don Aonach ó na ranganna ar an 19ú Samhain. The Christmas fair - Aonach na Nollag - will take place on Sunday 2nd December @ 2.00 pm. An Coiste will be glad of any prizes for the raffle. Help will be needed on Saturday to set-up and Sunday to clean up. If you can offer anything talk to any member of the Coiste or to Rós in the Oifig. More anon.

Aonach na hAfganastáine

Bhí aonach ag Rang 4 ar 21ú de mhí Dheireadh Fómhair chun airgead a bhailiú do mhuintir na hAfganastáine. Bhailíomar £565 san iomlán. Gabhaimid buíochas le gach duine a ghlac páirt san aonach seo. Ar an 7ú Samhain thugamar seic do 'Concern' agus beidh an t-airgead san Afganastáin go luath. S.P. Rang 4 collected £565 to help Concern's work in Afghanistan.

Naomh Lorcán

Beidh Féile Naomh Lorcáin á ceiliúradh sa scoil Dé Céadaoin an 14ú Samhain. Léifidh Séiplíneach na scoile, An tAth. Lomán Mac Aodha aifreann do na daltaí. Mass will be celebrated in school on Wednesday 14th November to mark the feast of St. Lorcán, patron saint of Scoil Lorcáin and of Dublin.

Na Foirne Peile

Chaill na cailíní athimirt na leathchraoibhe inné (Dé Luain) i gcoinne Scoil Naomh Lorcán Ó Tuathail. Rinne gach cailín sáriarracht ach bhí an freasúra beagán ró-láidir dúinn.Tá bród orainn go léir faoin méid a bhain na cailíní amach sa chéad bhliain seo againn ag glacadh páirte sa chomórtas. Imreoidh na buachaillí i gCraobh Chorn na Laoch an Déardaoin seo ar 1.00 in. i bPáirc Pharnell. Beimid ag imirt i gcoinne Scoil Fhearann a' Choirce - ar bhuamar orthu sa chraobh anuraidh agus a bhuaigh orainn sa léig níos luaithe i mbliana. Táimid ag tabhairt Ranganna 3-6 chuig an gcluiche. Tá cúpla suíochán fágtha ar bhus amháin. Má tá suim agat tabhair an t-airgead isteach chuig an múinteoir ranga nó chuig Rós san oifig amárach (Dé Céadaoin). Hard luck to the Girls' Gaelic team which lost its' Semi-final replay yesterday. They were magnificent all year, in defeat and in victory. We are all proud of them. The boys play their final in Parnell Park this Thursday. We are bringing Ranganna 3-6. There are a few places left on one bus for those wishing to travel. Bring fare in to Rós tomorrow (Wednesday) morning if you are interested.

Slán leis an nGuthán

Beimid ag fáil réidh leis an nguthán poiblí sa scoil go luath de bharr athruithe sa tseirbhís ó Eircom. Ní bhaintear mórán úsáide as anois agus gutháin póca ag an méid sin daoine. The public phone in the school will be removed shortly because Eircom will be phasing out the service. The phone is not used very often due to the proliferation of mobiles.

Go dtí an barr

Laethanta Curaclaim

Beidh an scoil dúnta Déardaoin 13ú agus Aoine 14ú Nollaig mar go mbeidh na múinteoirí ag freastal ar laethanta inseirbhíse don Churaclam Leasaithe. School will be closed on Thursday and Friday - 13th and 14th December - while the teachers attend inservice days on the Revised Curriculum.

File

Comhghairdeas le Síofra Ní Naoire a bhuaigh comórtas filíochta Leabharlann Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin ag an deireadh seachtaine le dán darb ainm 'Am Lóin'. Congratulations to Síofra Rang 6 who won the Dún Laoghaire/Rathdown Library Poetry Competition with a piece entitled 'Am Lóin'.

Snámh

Comhghairdeas le Pól Ó Murchú a bhuaigh bonn óir agus bonn cré umha agus é ag snámh faoi ainm na scoile i gCraobh Laighean le déanaí. Bhuaigh sé an chéad áit leis an gCúlbhuile agus an tríú háit leis an mBuile Peidhleacáin. Beidh sé ag snámh i gCraobh na hÉireann i mí na Nollag. Congratulations to Pól Ó Murchú who won Gold and Bronze swimming at the Leinster Schools' Finals for Scoil Lorcáin.

Peil na gCailíní

Tá Cumann Cuala C.L.G. ag tabhairt cuireadh do chailíní 8 nó 9 mbl. d'aois teacht go Páirc de hÍde, Deilginis gach Satharn 12.30 - 1.30 chun traenáil don fhoireann Faoi 10. Tosóidh na cluichí tar éis na Cásca. Cuala G.A.A. are inviting 8 or 9 yr. Old girls to Dalkey Saturday's 12.30 - 1.30 for a Girls' Under 10 Gaelic Football team.

Páirceáil

Rith an Chomhairle Contae fo-dhlí le déanaí a chiallaíonn go gcuirfear ceadúnas páirceála ar fáil do gach ball d'fhoireann bunscoile poiblí. Tharla sé seo de bharr brú ó Scoil Lorcáin agus cabhair á fáil againn ó roinnt comhairleoirí. Is bua, ní amháin do Scoil Lorcáin, é seo ach do a lán scoileanna sa Chontae. The Co. Council, as a result of pressure from Scoil Lorcáin, has enacted a bye-law which sets aside a parking permit for every member of staff in a public primary school in the areas affected by the proposed parking meters. This will be of benefit to many public primary schools in the county.

Boscaí Nollag

Táimid, Rang 6 In. Uí Choilm, ag tabhairt bronntanais do pháistí san tíortha bochta. An rud a dhéanaimid ná go gcuirimid bréagáin, milseáin, teidíanna agus éadaí cosúil le hataí, lámhainní is rl. i mbosca bróg agus maisimid na boscaí le páipéar daite. Ansin téann siad go dtí na tíortha cosuil leis an Rúis, an Afganastán is rl. agus bíonn bronntanaisí deasa ag na páistí nach bhfuil mórán acu don Nollaig. Rang 6 In. Uí Choilm are preparing Christmas Boxes full of presents and sweets for distribution to children in countries less fortunate than Ireland.

Béarla agus Gaeilge sa Nuachtlitir

Bíonn aistriúchán gearr Béarla ar gach alt Gaeilge sa Nuachtlitir. Is iad na cúiseanna leis seo ná an buneolas tábhachtach a chur ar fáil dóibh siúd gan Ghaeilge, brú spáis uaireanta agus ach go háirithe mé ag súil go ndéanfaidh daoine nach bhfuil líofa sa Ghaeilge iarracht an leagan Gaeilge a léamh. Má tá an t-eolas ar fad sa leagan Béarla ní bheidh aon ghá leis an leagan Gaeilge a léamh. Tá sé luaite liom go mbraitheann tuismitheoirí áirithe nach bhfuil siad ag fáil iomlán an eolais dá bharr seo agus nach bhfuil fáilte iomlán rompu mar nach bhfuil Gaeilge acu. Ba mhaith liom tuairimí a fháil maidir leis seo. This Nuachtlitir usually contains an English summary of the articles in Irish. The thinking behind this is to ensure that the important information is available to everyone and the hope that some whose Irish is a bit rusty might make the effort to read the Irish version. If the complete article is available in English there is less of an incentive to read the Irish. The point has been made to me recently that some parents feel they are not being given all the information because of this and that because they don't have Irish they feel less welcome. I would be glad of opinions on this.
C.ÓD.

Comhbhrón

Déanaimid comhbhrón le Déirdre Stiobhairt - Cathaoirleach na Scoile - as ucht bhás a mic - Brian. Ar dheis Dé go raibh a anam.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Nollaig 2001

Corn na Laoch

Rinne daltaí an fhoireann peile éacht ar an Déardaoin 15 Samhain nuair a bhuamar ar Fhearann a' Choirce i gCraobh Chorn na Laoch. D'fhreastal slua mór ón scoil ar an gcluiche agus chabhraigh an tacaíocht go mór leis an bhfoireann. Ba cheart dúinn a bheith bródúil as an dea-iompar a léirigh na daltaí agus as an méid Gaeilge a bhí le cloisteáil uainn. Bhronn Seán Ó Baoill - Cathaoirleach Chumann na mBunscol - an corn ar Chaptaen na Foirne Síomón Ó Toimlín. Laoch ba ea Síomón i ngach cluiche a d'imríomar i mbliana. I measc na n-imreoirí eile a raibh sár chluiche acu sa Chraobh bhí an Leas-Chaptaen Eoin Ó Cróinín, Pól Ó Murchú, Cian Mac Aonghusa agus Mícheál Rekab. Comhghairdeas leis na himreoirí go léir. Our boys' football team had a great win in Corn na Laoch last month. Everybody's behaviour on the day was exemplary. Well done to all concerned.

Aonach na Nollag

D'éirigh go sármhaith leis an Aonach i mbliana. Rinne Coiste na dTuismitheoirí a lán oibre roimh ré ag eagrú na hócáide. Tháinig slua maith daoine chun na scoile Dé Sathairn chun cabhrú leis an ullmhúchán. Bhí idir thuismitheoirí agus dhaltaí sinsireacha gnóthach Dé Domhnaigh ag obair ar na seastáin éagsúla. Thógamar isteach beagán de bhreis ar £10,000. Cuirfear figiúirí cruinne ar fáil i Nuachtlitir mhí Eanáir. Ócáid shóisialta is ea an tAonach chomh maith le deis chun airgead a bhailiú. Is iad Roth an Áidh, Seastán na mBuidéal agus An Caifé is mó a dhéanann airgead. Is ar mhaithe le siamsaíocht a sholáthar do na daoine óga a bhíonn a lán de na seastán eile. Chuir sé go mór leis an ócáid, dar ndóigh, go raibh Daidí na Nollag sásta briseadh a ghlacadh óna chuid ullmhúchán d'oíche Nollag le cuairt a thabhairt orainn. Tá buíochas mór ag dul do gach duine a chabhraigh. Buíochas speisialta d'Aisling Lavelle rinne éacht oibre. Aonach na Nollag was a great success. A lot of parents and pupils helped. Thanks to all. We will have more precise details in January's Nuachtlitir but approximatly £10,000 was brought in.

Príomhoide Ionaid

Déanaimid comhghairdeas le Paula Bn. Uí Mhurchú a ceapadh ina Príomhoide Ionaid i gcomharbacht ar Bhn. Uí Dheá le déanaí. Beidh na dualgaisí á nglacadh ag Paula uirthi féin nuair a chríochnaíonn sí leis an bpostroinnt atá ar siúl aici faoi láthair. Congratulations to Paula Uí Mhurchú who has been appointed Deputy Principal in Scoil Lorcáin. Paula will take up her responsibilities when she returns to a fulltime post from her jobsharing.

Deireadh Seachtaine na Gruaige Glaine

Táimid ag iarraidh glaineacht gruaige a chur chun cinn. Mar sin iarraimid ar gach tuismitheoir sa scoil gruaig a bpáistí a sheiceáil ar an gCéadaoin 12ú Nollaig. Má tá fadhb le sonrú is féídir é a réiteach i rith an deireadh seachtaine. Beidh an scéim éifeachtach má ghlacann gach teaghlach sa scoil páirt ann. Beidh crannchur i ngach rang do na daltaí a thugann ar ais an fhoirm ag deireadh na Nuachtlitreach seo. Má tá níos mó ná páiste amháin agat sa scoil is féidir nóta a scríobh tú féin. Healthy Hair Weekend We are asking all parents to check their children's hair this Wednesday 12th Dec. If a problem is found it can be dealt with over the weekend. It is important for every family in the school to take part for the scheme to be effective. There will be a draw in every class for children who return the form at the end of this Nuachtlitir. If you have more than one child in the school you may write a note yourself to the effect that you have checked your child's hair.

Go dtí an barr

Readathon

Bhailigh an scoil £4,917 sa Readathon a chríochnaigh le déanaí. Rinne Iníon Uí Chléirigh a lán oibre ag bailiú an airgid. Is é Rang 4 an Mhr. Uí Bhraonáin is mó a bhailigh airgead le £871, ach bhí Rang 2 Bhn. Uí Ghallchobhair (£795), Rang 2 In. Bhreathnaigh (£762.60), Rang 3 Bhn. Uí Dhubhthaigh (£762.20) agus Rang 4 In. Uí Dhomhnaill ((£602) an-ghar dóibh. Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt. We collected £4,917 in the MS Readathon. Well done to all the pupils who took part.

Bruscar

Tá córas bhailiú an bhruscair athruithe ag an gComhairle Contae. Bhíomar in ann, go dtí seo, pé méid málaí a bhí againn a chur amach agus thógfadh an leoraí bruscair iad. Tá bosca mór ar rothaí tugtha dúinn agus ní thógfaidh an leoraí bruscair anois ach an méid bruscair is féidir a chur isteach sa bhosca. Tógann an bosca c.14 mhála. Bíonn c.40 mála againn de ghnáth gach seachtain. Caithfimid, mar sin, an méid bruscair a tháirgimid sa scoil a laghdú. B'fhéidir nach aon dochar é sin. As seo amach, mar sin, tabharfaidh gach páiste aon phacáistiú a bhí ar a lón abhaile leis/léi ach amháin don phacáistiú nádúrtha is féidir a chur sna boscaí múirín. The Co. Council has given us a large wheelie bin. It will only accept collect rubbish deposited in the bin from now on. The bin takes c. 14 bags. We normally produce c. 45 bags. We need to reduce. This is a good opportunity for us to review the amount of waste we produce in Scoil Lorcáin. As a first step in reduction all children are being asked to bring home any packaging from their lunch which cannot be placed in the compost bins. This will also help to raise awareness of the issue of waste production.

Laethanta Curaclaim

Ná déan dearmad go mbeidh an scoil dúnta Déardaoin 13ú agus Aoine 14ú Nollaig mar go mbeidh na múinteoirí ar chúrsa inseirbhíse. Don't forget that school will be closed this Thursday and Friday 13th and 14th December to allow the staff to attent inservice training on the Revised Curriculum.

Páirceáil

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na polaiteoirí go léir a chabhraigh linn san fheachtas le haitheanta a fháil do chás bhunscoileanna sna fodhlithe páirceála. Thank you to all the politicians who helped us in our campaign on parking issues.

Dátaí don Dialann

Seó Nollag na Naíonán Dé Máirt 18ú Nollaig 10.00 rn.
Ceolchoirm na Nollag Rang 1-6 Dé Céadaoin 19ú Nollaig 10.00 rn.
Don't forget our Christmas productions listed above.

An tAth. Lomán

Tá an tAthair Lomán ag éisteacht le faoistiní Rang 3-6 faoi láthair. Beidh sé críochnaithe an tseachtain seo. An tAthair Lomán is hearing confessions in the school this week.

Airgead caillte?

D'aimsigh dalta suime airgid i gClós na Naíonán dhá sheachtain ó shin.. Labhair leis an Rúnaí má mheasann tú gur tusa a chaill. Did you lose a sum of money in the yard two weeks ago?

Gairdneoir

Tá Gairdneoir oilte le Gaeilge á lorg againn a bheadh ábalta labhairt leis na daltaí faoi Ghairdín na Scoile. An bhfuil aon tuismitheoir a bheadh in ann é seo a dhéanamh? An bhfuil aithne ag aon duine ar ghairdneoir? We're looking for a horticulturalist to talk to the children about our Gáirdín Scoile.

Go dtí an barr

Pinginí ó Neamh

Tá Nóra In. Bhreathnach ag bailiú sóinseála do chumainn charthannachta éagsúla faoin scéim seo. Beidh orainn an bosca a thabhairt isteach ag deireadh na seachtaine. Mar sin tabhair aon sóinseáil spártha atá agaibh isteach amárach. We're taking part in the Pennies from Heaven scheme to raise money for various charities. The box will be collected next week. Any spare change will be accepted until then.

Ding dong, sin an clog
Ding dong sin an clog
Cóta, hata, bróga bog!
Isteach sa líne, amach sa chlós,
Féach sa spéir níl scamaill fós, Olwyn ar dheis, Neasa ar chlé, Ultan sa chúl ach titeann sé.

Pian sa cheann cic saor dúinn
Tá an Máistir ag teacht anall chugainn
Isteach leis an othar, sos beag dó
Buaileann an clog, isteach linn go beo.

Ding dong sin an clog
Cóta, hata, bróga bog!
Isteach sa líne, isteach sa rang
Ag fanacht arís ar Ding Dong, Ding Dong.

Bhuaigh an dán seo, le Síofra Ní Naoire, Comórtas filíochta Idirnáisiúnta Chomhairle Chontae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin.

Gaeilge agus Béarla

Chuir mé ceist sa Nuachtlitir dheireannach faoin gcoibhneas idir Gaeilge agus Béarla sa Nuachtlitir. Tháinig tuismitheoir amháin chugham le tuairim. Bhí an duine sin, atá ar bheagán Gaeilge, sásta leis an gcoibhneas. One parent came to me in relation to my query about the balance between Irish and English in the Nuachtlitir. This parent was happy with the approach we have adopted. She gets her child to read and explain the Irish to her.

Slán leat, a Jackie.

Ní bheidh an maor tráchta ar an mbóthar uachtarach ag filleadh tar éis na Nollag. Tá sí ag éirí as a cuid oibre. Gabhaimid buíochas le Jackie as na 6 bliana a chaith sí linn. Tá gach cuma ar an scéal nach gceapfar maor tráchta nua in áit Jackie mar nach n-úsáideann ach líon beag daltaí an trasnán sin ar an mbóthar. Our Traffic Warden on the upper road - Jackie - is retiring at Christmas. Many thanks to her. It is unlikely that another warden will be appointed because very few children use the crossing.

Nollaig Shona

Nollaig shona agus shábhálta do phobal na scoile go léir. Cuimhnigh gur ceart do na daltaí a bheith ag léamh go rialta i rith na saoire. Tá leabhair bhreátha Ghaeilge le fáil ins an Siopa Leabhar agus Siopa Cúpla Focal i mBré. Encourage your child to read during the holidays. An Siopa Leabhar, 6 Harcourt Street and Cúpla Focal in Bray have a great selection of books for young people.

Aisteoirí

Tá beirt bhuachaillí 7-8 mbl. d'aois á lorg ag TG4 chun páirt a ghlacadh i ndráma Gaeilge. Déanfar an scannánú mí Feabhra seo chughainn. Má tá suim agat do pháiste a chur ar aghaidh dó seo cuir nóta chuig Rós san oifig. Tabharfaidh Rós d'ainm agus d'uimnir gutháin d'eagarthóir an chláir. TG4 are looking for two 7/8 yr. Old boys to take part in filming a drama next Febuary. Send a note to Rós in the Oifig with your name and number if you wish your son to be considered. Rós will pass on the information.

Deireadh Seachtaine na Gruaige Glaine

Sheiceáil mo thuismitheoirí/ chaomhnóirí mo ghruaig Dé hAoine 14 Nollaig.
I checked my child's hair.
Ainm an Pháiste _______________________________
Síniú Tuismitheora _____________________________

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Eanáir 2002

Comóradh 50 Bliain

Tá Colm Ó Carra, ar iarthuismitheoir den scoil é, tar éis glacadh le coimisiún mar chomhairleoir chun cabhrú linn an Comóradh 50 bliain a eagrú sa scoil. Beidh sé ag labhairt leis na páirtithe éagsúla sa scoil, Coiste na dTuismitheoirí, na múinteoirí agus an Bord Bainistíochta ina measc. Is deis an comóradh chun ceiliúradh a dhéanamh ar an méid atá bainte amach ag Scoil Lorcáin agus chun breathnú ar na blianta amach romhainn agus riachtanaisí na scoile. Ba bhreá le Colm a chloisteáil ó aon tuismitheoir eile a bhfuil tuairimí acu maidir leis an gComóradh. Is féidir labhairt le haon bhall de Choiste na dTuismitheoirí nó nóta a thabhairt isteach chuig Oifig na Scoile. Colm Ó Carra has been appointed as a consultant with a brief to help organise our 50th anniversary celebrations. He has met with various interested parties, including Coiste na dTuismitheoirí and An Bord Bainistíochta. This is an opportunity to celebrate our achievements and to plan for the future. Colm would be glad to hear from any parent with views or ideas. You can drop a note into the Oifig for him or speak to any member of Coiste na dTuismitheoirí.

Ceolchoirmeacha na Nollag

D'fhreastal slua an-mhór ar Sheó Nollag na Naíonán agus ar Cheolchoirm Nollag na ranganna sinsireacha. Bhí ardchaighdeán ag baint leis na grúpaí a chuaigh ar an ardán. Bhain gach duine a bhí i láthair taitneamh as na hócáidí. Is féidir linn a bheith ag tnúth le Ceolchoirm Dheireadh na Bliana i mBealtaine. Our infants Seó na Nollag and our Ceolchoirm were a great success. Everybody seemed to enjoy themselves. We'll be having our End of Year Concert in May.

Comórtas Iomána

Chuireamar trí fhoireann isteach ar chomórtas iomána faoi dhíon eagraithe ag Cuala C.L.G. i rith na Nollag. Shroich na trí foirne leathchraobhacha Roinn A den chomórtas agus bhuaigh foireann faoin gCaptaen Colm Ó Gairbhith an chraobh. Is iad In. Uí Dhomhnaill agus Bn. Uí Mhurchú a bhí i gceannas na bhfoirne. Fuair siad cabhair ó roinnt tuismitheoirí. Comhghairdeas leo go léir. The three hurling teams we entered in Cuala G.A.A. Clubs December Indoor Blitz excelled themselves. All three reached the semi-finals of the A League under the shrewd guidance of In. Uí Dhomhnaill and Bn. Uí Mhurchú. Colm Ó Gairbhith captained the winning team and brought the trophy back to the school.

Bróisiúr

Beidh bróisiúr faoin scoil ar fáil go luath. Tá buíochas ag dul do Tim Jarvis - grianghrafadóir - agus do Kevin McHugh - dearthóir grafach- as a gcabhair. Our new brochure will be available soon. Thanks to Kevin McHugh - graphic designer - and Tim Jarvis - photographer - for their help.

An Coiste Timpeallachta

Conas atá ag éirí leis na bleibíní búnna a chur na páistí go léir roimh an Nollaig? Má thug tú aire dó ba cheart go mbeadh sé nach mór ag bláthú. Tá an chuma ar an scéal gur éirigh níos fearr leis na bleibíní a cuireadh i bpotaí beaga. Tabharfaimid duais don chur síos is fearr ar bhú agus ar an aire a tugadh dó. Gan níos mó ná 200 focal. Tabhair do chur síos do Rós san Oifig roimh Aoine 1ú Feabhra. Is trua a rá gur bhris roinnt scabhtaeirí pota mór bláthanna agus roinnt de na potaí beaga a bhí lasmuigh de sheomraí na naíonán i rith na Nollag. Táimid ag breathnú ar phiastlann a fháil chun cur leis na boscaí múirín atá againn sa chlós. Cuir i gcuimhne do do pháiste gan ach ábhar plandúil a chur sa bhosca múirín. Ní chuirimid páipéar ná arán is rl. iontu. Beidh Tochailt Mhór againn seachtain ón Aoine seo - 25.1.02 - ar a 1.00 in. Beidh an scoil ag críochnú go luath do Chruinniú Múinteoirí. Tugaimid cuireadh do dhaltaí agus do thuismitheoirí cabhrú linn an múirín atá againn a thochailt isteach sa talamh. Tabhair sluasad agus lámhainní leat. Ní rabhamar ábalta ár n-aigne a dhéanamh suas faoi logo a phiocadh as na samplaí a dhear Rang In. Uí Dhomhnaill dúinn. Tá comhairle ghairmiúil á fáil againn. Tá súil againn Éanna Ní Lamhna a fháil arís i mbliana chun cuairt a thabhairt ar an scoil. How are your hyacinth bulbs doing? The well tended ones should nearly be flowering. Sad to note that some blagards broke one large flower pot and some small ones during the holidays. We're investigating the possiblity of introducing a wormery to complement the compost boxes. Remind your children, please, to put vegetable matter only in the compost bins. We're having a Big Dig on Friday 25th January at 1.00 pm. when the school closes for a Staff Meeting. We will dig the compost we have already produced into the ground. We'd love to have a lot of parents and pupils to help us. Bring a spade and gloves. Keep an eye an the Homework Notebook for more details. We have been unable to pick one logo from those presented to us by In. Uí Dhomhnaill's class as a symbol for An Coiste Timpeallachta. We are consulting with professionals now. We are trying to organise another visit to the school by Éanna Ní Lamhna. C.E.

Go dtí an barr

Grianghrafanna

Tiocfaidh grianghrafadóir chun grianghrafanna a ghlacadh de na N. Shóisireacha ar an Déardaoin 31ú Eanáir ar 9.15 rn. Is féidir le haon tuismitheoir sna N. Shinsireacha a chaill an grianghrafadóir anuraidh grianghraf a fháil tógtha an lá seo chomh maith más mian leo. Ní gá ach focal a bheith agat leis an múinteoir. A photographer has been arranged to take pictures of the Junior Infants on Thursday 31st January @ 9.15 am. A note will be sent home nearer the date. Any senior infant who missed last year's photograph may get one taken. Have a word with your child's teacher a few days before the date.

Ranganna Iarscoile/After School

Ealaín, Rang 2, In. Nic Íomhair, Dé Luain.
Bodhrán, Bn. Uí Lúing, Dé Luain.
Cispheil, Rang 5, N. In. Bhreathnach, Dé Luain.
Feadóg Stáin, S. Ó Briain, Dé Céadaoin.
Ceol Traidisiúnta, In. Nuinseann, Dé Céadaoin.
Amhránaíocht, M. Ní Choilm, Dé Luain.
Peil na gCailíní, Camógaíocht Rang 3-5, Dé hAoine, C. Ó Drisceoil.
Iomáint, Dé Máirt, Rang 4,5 P. Ó Duinneacha.

Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

Beidh cruinnithe ag múinteoirí na naíonán le tuismitheoirí na bpáistí i mí Feabhra. The infant teachers will meet with parents during February.

Deireadh Seachtaine Gruaige

D'fhógraíomar Deireadh Seachtaine Gruaige i Nuachtlitir na Nollag mar go raibh gá leis. Bhí líon na bhfoirmeacha sínithe a tháinig ar ais ó na dlataí díomách. Iarraimid oraibh súil a choimeád ar ghruaig bhur bpáistí. The response to our Healthy Hair Weekend in December's Nuachtlitir was disappointing. Please keep a close eye for unwelcome visitors.

Bruscar

Mar a luamar sa Nuachtlitir dheireannach táimid ag iarraidh ar dhaltaí an pacáistiú a bhaineann lena lón scoile a thabhairt abhaile leo chun an méid bruscair a tháirgíonn an scoil a laghdú. Gabhaimid buíochas libh as ucht bhur gcomhoibrithe. We're asking children to bring home their lunch packaging as part of our effort to reduce waste in the school.

Pinginí ó Neamh

Líonamar leathbhairille an-mhór leis na boinn a thugamar isteach don fheachtas bailithe seo. We filled half a barrel in the Pennies from Heaven campaign.

Raca rothar

Tá tairscint faighte againn de chúpla raca rothar. An bhfuil aon duine le leantóir nó vean a bheadh in ann iad a bhailiú ó lár na cathrach lá éigin? Ba mhaith linn iad a chur ar fáil do na daltaí a thagann ar scoil ar rothar. Is riail í go gcaithfidh daltaí le rothair siúl leo nuair atá siad laistigh de gheataí na scoile. We've been offered a small bike rack for the school. We would like to make it available to the small number who cycle. Has anybody a van/trailer to pick it up from the city centre during the day.

Nóta

Ba bhreá leis an Eagarthóir ceartúcháin ar aon bhotúin Gaeilge a dhéanann sé a fháil.

Comhbhrón

Déanaimid comhbhrón le Caitríona Scollard - múinteoir atá ar bhriseadh ón scoil - ar bhás a hathar Seán Ó Brádaigh. Our sympathies to Caitríona Scollard whose father passed away recently.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Feabhra 2002

Tráth na gCeisteanna

Comhghairdeas le foireann Rang 6 In. Uí Choilm a bhuaigh an chéad bhabhta de chomórtas Thráth na gCeisteanna na gComhar Creidmheasa. Is isd sin Aonghus Ó Lochlainn, Neasa Ní Bhriain, Muiris Osborne agus Lúc Ó Ceallaigh. Congratulations to our Quiz team which won the first round of the Credit Union's School Competition.

Dúnadh Scoile

Beidh an scoil dúnta Dé Céadaoin 6ú Márta mar go mbeidh an scoil á húsáid mar Ionad Vótála don Reifreann an lá sin. Beidh an scoil dúnta Dé Máirt 12ú Márta mar go mbeidh na múinteoirí ag freastal ar chúrsa inseirbhíse don Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte de chuid an Churaclaim Leasaithe. The school will be closed on Wednesday 6th March for the referendum, and again on Tuesday 12th March when the teachers are attending an inservice training course.

Dúnadh Déardaoin

Dúnfaidh an scoil ar 1.00 Déardaoin 14 Feabhra do chruinniú múinteoirí. Ní bheidh aon chruinniú ansin Dé hAoine 22 Feabhra. Imeoidh na daltaí abhaile an lá sin ar 2.15 mar is gnáth. The school is closing at 1.00pm. on Thursday 14th for a teachers meeting. There will be no meeting on Friday 22nd Feb. The children will go home at 2.15 pm on that day.

Slán le Pádraig

Fágaimid slán an tseachtain seo leis an Máistir Pádraig Ó Duinneacha Rang 3 a bhain áit amach ar an gcúrsa oiliúna do mhúinteoirí a thosóidh 18 Feabhra. Déanaimid comhghairdeas leis agus guímid gach rath air amach anseo. Mr. Ó Duinneacha of Rang 3 is leaving on Thur.13th He is returning to college. We will miss him and we wish him well.

Croiseanna Naomh Bríd

D'eagraigh Pádraig Ó Cearbhaill sároíche Chroiseanna Bríde roimh Lá 'le Bríde. D'fhreastal thart ar cheithre scór ar an ócáid. D'éisteadar le léacht gearr ar stair na croise agus rinne gach duine croiseanna le luachra. Tá achoimre ar scéal Naomh Bríd le hAilbhe Ní Nualláin Rang 4 sa Nuachtlitir seo. Pádraig Ó Cearbhaill organised a well attended night for making St. Brigid's Crosses and learning about their history. Ailbhe Ní Nualláin Rang 4 wrote a summary of St. Brigid's life which we reproduce further on.

Bleibíní

Scríobh a lán daltaí as Rang 3 cuntais ghearra ar a mbleibíní. Bhí caighdeán an-ard ag baint leo. Bhí pictiúir áille leis na haltanna. Foilsímid altanna le Treasa Nic Ambróis agus Shauna Ní Mhaolmhána sa Nuachtlitir seo. We received a lot of descriptions from Rang 3 of their hyacinths. They were of a very high quality. We have published examples by Therese Nic Ambróis and Shauna Ní Mhaolmhána further on.

Nótaí ón gCoiste

Tá tuismitheoir á lorg ag an gCoiste a bheadh sásta ionadaíocht a dhéanamh ar Choiste Náisiúnta na dTuismitheoirí. Cruinnithe míosúla a bhíonn i gceist. Fág nóta do Chathal Póirtéir - Rúnaí an Choiste - san Oifig má tá suim agat.Beidh an Lá Spóirt ar siúl Dé Domhnaigh 26ú Bealtaine i mbliana. Tá súil againn Coláiste Eoin/Íosagáin a bheith ar fáil dúinn arís. Coiste na scoile are looking for a parent to represent us on the National Parents Council. Leave your name in the office if you are interested. The Lá Spórt will be on Sunday May 26th.

Go dtí an barr

Seomra don Naíonra

Tá Coiste an Naíonra ag lorg seomra don Naíonra don bhliain seo chughainn. An bhfuil eolas agat faoi aon seomra a bheadh oiriúnach agus ar fáil?

Díolachán Pancóg agus Cístí

Lá iontach Earraigh a bhí ann. Bhí díolachán cácaí ag rang Mháistir Uí Laoi. Ghlac gach éinne sa rang páirt agus bhí gach sórt císte is brioscaí ann. Bhí pancóga ann, fiú. Bhí an Máistir Ó Duinneacha ansásta. D'éirigh go maith linn agus tháinig an chuid is mó de dhaltaí na scoile chuige. Bhi áthas orainn nuair a fuaireamar amach go bhfuaireamar timpeall €375. Beidh an t-airgead ar fad ag dul go Cumann Naomh Uinseann de Pól. Bhaineamar an-taitneamh as agus ba mhaith linn buíochas a ghabháíl leis an Máistir Ó Laoi agus leis an Máistir Ó Drisceoil.

C.Ní D., E.NíD., H.NíM., K.NíÉ., R.NicÉ., S.NicA., J.NíG.

Boscaí Trócaire

Tugadh na Boscaí Trócaire amach don pháiste is sinne sa chlann an tseachtain seo caite. Baileoimid iad ag deireadh an Charaghais. All families should have received their Trocaire Boxes recently. We'll collect them near the end of Lent.

Dearbháin Tesco

Táímid ag bailiú dearbháin Tesco Ríomhairí do Scoileanna arís i mbliana. Fuaireamar ríomhaire don scoil leo an bhliain seo caite. Má dhéanann tú do chuid siopadóireachta i dTesco ba mhaith linn iad a fháil. We're collecting the Tesco tokens for Computers in Schools again this year. We received a computer for the tokens we collected last year.

Foireann B.Á.C.

Comhghairdeas le Colm Ó Séanáin, Síomón Ó Toimlín, Brian Ó Seasnáin agus Eoin Ó Cróinín a roghnaíodh ar fhoireann peile Faoi 12 B.Á.C. le déanaí. Congratulations to the boys who have been selected for the Dublin football team.

Liosta Ealaíontóirí

Tá Féile Ealaíona á beartú againn do Mhí Bealtaine. Tá sé i gceist ealaíontóirí (amharcealaíontóirí, scríbhneoirí, aisteoirí is rl.) éagsula a thabhairt isteach chuig gach rang sa scoil. Chuige sin ba mhaith linn ainmneacha ealaíontóirí a bhfuil Gaeilge acu agus a bheadh sásta am a chaitheamh leis na daltaí a fháil .Cuir nóta chuig an bPríomhoide má tá tuairim agat. Is iad Coiste na dTuismitheoirí atá ag maoiniú na féile seo. We are planning an Arts Festival for May. We intend to bring a variety of artists into the classrooms (writers, actors etc.). If you know of any artist with the necessary degree of fluency in Irish who would be interested please let us know. Coiste na dTuismitheoirí are funding this venture.

Aifreann na nGeallúintí

Ceiliúrfar Aifreann na nGeallúintí do dhaltaí Rang 6 ar an gCéadaoin 17ú Aibreán ar 8.00 in. Is cuid den ullmhúchán don Chóineartú é seo.

Go dtí an barr

Éadaí Caillte

Chabhródh sé go mór le gach duine dá mbeadh ainm an pháiste ar gach geansaí, bríste is rl. Is minic nach féidir teacht ar úinéir bhall éadaigh. Tá, mar eolas, an siopa a dhíolann éide na scoile - atá suite trasna ó phríomhgheataí Choláiste na hOllscoile B.Á.C. anois ag díol brístí agus geansaithe ar leithligh agus brístí gearra a bheadh oiriúnach don Samhradh.

An tSeirbhís Fiaclóireachta

Ba mhaith linn a shoiléiriú gurb é Bord Sláinte an Oirthir a d'athraigh an córas a bhí i bhfeidhm don tSeirbhís Fiaclóireachta sa tslí go dtugtar coinne do gach páiste freastal ar an gClinic i nDún Laoghaire anois seachas scrúdú a dhéanamh orthu sa scoil. Ní raibh aon bhaint ag Scoil Lorcáin leis an athrú seo. Suirbhé Taistil Tá an scoil ag glacadh páirt i suirbhe taistil ag Drury Research thar cheann Oifig Iompair Átha Cliath. Beidh an fhoirm ag dul amach leis an Nuachtlitir. Iarraimid oraibh í a líonadh agus a sheoladh ar ais. We are taking part in a survey by Drury Research on behalf of Dublin Transport Office. Please fill in the form which accompanied this Nuachtlitir and return it to the teacher.

Iascaireacht

Comhghairdeas le Marcus Ó Conchubhair a bhuaigh duaiseanna iascaireachta le déanaí don Iascaire Óg is mó feabhais agus don Fhíogach-is-mó. Well done to Marcus Ó Conchubhair for winning three fishing prizes recently.

Naomh Bríd

Rugadh Naomh Bríd sa bhliain 451 in aice le Dún Dealgan i gCo. Lú. Bíonn lá Bríde ar an 1ú lá do mhí Feabhra agus déanaimid chros Bríde ar an lá sin. Bhí Bríd an-naofa agus an cabhrach. Bhí athair Bríd ina thaoiseach agus bhí a máthair mar slábhaí dó sa teach. Scéal faoi Naomh Bríd Chuaigh Bríd go dtí an rí agus d'iarr sí air an dtabhairfadh sé páirc di chun clochar a thógáil. Bhí clóca ar dhroim Bríd, agus dúirt an rí go dtabhairfadh sé an méad talamh di a chludódh an clóca. Thosaigh Bríd ag guí do Dhia agus nuair a chuir sí a clóca síos thosaigh an clóca ag leathnú. Leis an bpáirc sin rinne sí Cill agus anois Cill Dara is ainm dó. Crosóg Bhríde Bhí ceannaire ann uair amháin agus bhí sé ag fáil báis. Níor chreid sé i nDia. Rinne Bríd crois dó chun scéal Íosa a mhiniú dó. Thaitin an scéal leis agus d'iarr sé ar Bhríd é a bhaisteadh sula bhfuair sé bás. Fuair Bríd bás sa bhliain 521. ANíN.

Mo Bhleibín Iasaint

Is cuimhin liom an lá a chuir mé síos an bleibín mar inné. Bhí pota gorm le bláthanna dearg air. Chuir mé an bleibín síos, seachtain tar éis seachtain níor tháinig aon rud, ach coicís roimh Nollaig thainig gasa beag glas suas. Chuir mé beagáinín uisce air ó am go h-am, cúpla lá tar éis Nollaig thainig blathín álainn suas. Iasaint álainn bán dearg a bhí ann. Chuir mé ar an mbord mór sa seomra suite é. Gach uile lá chuaigh mé isteach sa seomra suite agus bhí boladh an Iasaint go h-aoibheann. Fad is a bhí mo cheann i mbláth bhí ceann mo dhreifúir ag fás sa phota níos mó. Lá amháin tháinig an gasa do Iasaint mo dhreifúir suas. Anois tá Iaisint mór bán dearg aici. Bhain mé féin agus mo chlann an-taithneamh ó na bleibiní sna laethanta dorcha gheimreadh. Go raibh míle maith agaibh do na bleibiní sin. TNicA.

Mo Bhleibín

Tá mo bhleibín fós glas. Ta sé fós beag freisin. Nuair atá sé mór tá mé chun é a chur i mo ghairdín. Tá an bláth beagnach suas b'fhéidir i gceann seachtaine beidh sé suas. B'fheidir go 3b'fhéidir nach mbeidh sé. Cuireann mé uisce air gach dara lá. Bhí an máistir ag cur an bhleibín isteach sa phota. Is maith liom mo bhleibín. SNíMh.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Márta 2002

Seachtain na Gaeilge

Is í seo Seachtain na Gaeilge in Éirinn agus ar fud an domhain. Ba cheart dúinn iarracht speisialta a dhéanamh Gaeilge a labhairt lenár bpáistí i rith na seachtaine. Tá a lán ócáidí eagraithe don tseachtain agus is fiú freastal ar roinnt acu. Beidh Céilí na Féile Pádraig ar siúl do Ranganna 2-6 Dé hAoine ó 10.30 rn. - 12.00 nóin. Banna Céilí Lorcáin Naofa a bheidh ag seinnt mar is gnáth. This being Seachtain na Gaeilge we should all make an extra effort to speak whatever Irish we have. There are a lot of events happening to promote the language. We are having our annual Céilí this Friday morning for Rang 2-6. It is usually a great success and looks like being so again this year.

Bróisiúr Nua Scoile

Foilsíodh bróisiúr nua scoile an tseachtain seo caite. Áis is ea é chun eolas a thabhairt do dhaoine faoin scoil agus chun dea-íomhá a chruthú. Táimid ag cur dhá chóip abhaile chuig gach teaghlach sa scoil leis an Nuachtlitir seo. Iarraimid oraibh iad a scaipeadh ar dhaoine a mbeadh suim acu a bpáistí a chur chuig Scoil Lorcáin. Is féidir níos mó cóipeanna a fháil in Oifig na Scoile má tá siad ag teastáil. We are sending you 2 copies of our new brochure to give to friends who may be intrerested in sending their children to Scoil Lorcáin. There are more available in Oifig na Scoile if you wish to leave a bundle in to a preschool or such like.

Cruinniú Foirne

Meabhraimid daoibh go bhfuil an scoil ag dúnadh ar a 1.00 ar an Aoine bheag seo, 15ú Márta. D'athraíomar an Cruinniú Foirne a bhí le bheith againn ar an Aoine dar gcionn go dtí an dáta sin ar iarratas ón gCigire. Beidh na páistí ar scoil go dtí 2.15 in., mar sin, Dé hAoine 22 Márta. We remind you that the school is closing at 1.00 on Friday 15th for a rescheduled staff meeting. We will close therefore at 2.15 on Friday 22nd and not 1.15 pm as you were previously notified.

Féile na Bealtaine

Tá na socruithe don Fhéile teacht le chéile. Beidh ealaíontóir amháin, ar a laghad, ag tabhairt cuairteanna ar na seomraí ranga i gcomhair ceardlann. Tá sé i gceist, chomh maith, roinnt taispeántaisí ceoil a eagrú. The calender of events for the Féile is taking shape. Each class will be visited by one artist at least. We're still open to suggestions.

Cúrsaí Creidimh

D'éist an tAthair Lomán le faoistiní sa scoil an tseachtain seo. Léifear Aifreann na nGeallúintí do dhaltaí Rang 6 agus dá dteaghlaigh Dé Céadaoin 17ú Aibreán ar 8.00 in. sa scoil. Éisteofar Chéad Fhaoistin daltaí Rang 2 ar an Aoine 19ú Aibreán. Déanfaidh daltaí Rang 6 Comhneartú Dé Máirt 7ú Bealtaine ar 11.00 i Séipéal na Carraige Duibhe. Déanfaidh Rang 2 an Chéad Chomaoineach Dé Sathairn 18 Bealtaine ar 11.00 sa Charraig Dhubh. Cuirfidh Coiste na dTuismitheoirí lón beag ar fáil sa scoil i ndiaidh na hócáide. An tAthair Lomán heard confessions this week in school. Aifreann na nGeallúintí for Rang 6 where the children pledge to lead a healthy life will be celebrated on 17th April at 8.00pm. First Confessions Rang 2 on April 19th. Confirmation is on Tuesday May 7th. First Communion Sat. May18th.

Go dtí an barr

Coiste na Timpeallachta

Le cabhair ó Choiste na Timpeallachta chuir Rang 4/5 trí chrann - Forsythia le bláth álainn buí is ea ceann acu - agus Rang 1 agus 2 oiniúin i nGairdín na Scoile an tseachtain seo caite agus cuirfidh Rang 4 prátaí ag deireadh na seachtaine seo. With help from Coiste na Timpeallachta some trees were planted, onions were set and some potatoes will be set at the weekend.

Ailéirgithe

Ba mhaith linn a chur i gcuimhne do thuismitheoirí go bhfuil cúpla páiste sa scoil a bhfuil ailéirge an-dainséarach acu do chnónna. Tá sé tábhachtach nach mbeadh aon teagmháil ag na páistí seo le cnónna. D'fhéadfadh an boladh féin a bheith an-bhaolach. We would remind you the some children have a very severe allergy to peanuts. It is important that thye do not come into contact with nuts. Even the smell could be very dangerous and trigger a serious reaction.

Tuairisc Chomóradh Caoga Bliain

Tá tuairisc curtha le chéile ag Colm Ó Carra maidir leis an gComóradh 50 Bliain. Labhair Colm leis na grúpaí éagsúla atá páirteach i bpobal na scoile agus fuair sé moltaí scríofa ó dhaoine eile. Is féidir cóip den tuairisc a fháil ar iasacht ón Oifig más suim leat í a léamh. Colm Ó Carra has presented his report regarding our 50th Anniversary. A English summary is available in the Oifig should anyone wish to read it. We will carry more information about it in next month's Nuachtlitir.

An Coiste

Cheadaigh an Coiste caiteachas le déanaí ar fhearas do na ranganna éagsúla sa scoil. Bhí breis is €2,500 i gceist leis an gcaiteachas seo. Is féidir roinn den fhearas nua seo a fheiceáil ar taispeáint i gCúinne na Naíonán an tseachtain seo. Cheadaigh an Coiste caiteachas de bhreis is €1,000 ar scéim Léitheoireacht Phéirithe a bheidh ag tosú scoil an scoilbhliain seo chughainn. Ceannófar Scéim Chéimnithe Léitheoireachta leis an airgead seo. An Coiste has spent over €3,500 recently towards equipment and books for the school. Some of the equipment may be viewed in Cúinne na Naíonán this week. The Graded Book Scheme will be used to initiate a Paired Reading Scheme in the school.

Boinéad na Cásca

Beidh comórtas "Boinéad na Cásca" againn do na páistí i Ranganna na naíonán go Rang 2 Beidh orthu hata a dhearadh as an nua, as cairtchlár nó sean hata a usáid agus a maisiúcháin féin a chur air m.sh sicíní, bláthanna &rl. B'fhearr nach fíorshicíní a bheadh ar an hata, pé rud faoi na bláthanna. Beidh an comórtas ar an 25ú Márta agus duaiseanna do na cinn is fearr. We're initiating an Easter Bonnet competition for classes Naíonáin to Rang 2. The bonnet must be homemade. Prizeswill be awarded for best hats on 25th March.

Comhghairdeas

Comhghairdeas leis na buachaillí ón scoil atá ag imirt ar fhoireann Faoi 12B Chuala a bhuaigh Roinn 3 den sa pheil le déanaí. Ina measc tá Stiofán Ó Seasnáin, Lee Ó Faoláin, Brian Ó Murchú, Fergal Mac Donnchadh, Jonathan Dubhdall, Caoimhín Mac Aodha agus Cian Ó Cinnseamáin. Congratulations to the boys who are playing 12B Cuala who won Division 3 recently.

Ríomhairí do Scoil Lorcáin

Táimid ag bailiú dearbháin Tesco chun ríomhaire eile a fháil don scoil. Bheimis buíoch ach iad a fháil má tá siad agaibh. We're collecting the Tesco Computers for Schools Tokens to get another computer for the school. We'd be glad to get any you may have.

Beannachtaí na Féile Pádraig ar phobal uile na scoile.

St. Patrick's Day wishes to all.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Aibreán 2002

Féile na Bealtaine

Gheobhaidh sibh leis an Nuachtlitir seo clár de na himeachtaí ealaíon a bheidh ar siúl sa scoil i mí Bealtaine. Is mian linn deiseanna sna healaíona a sholáthar do na daltaí go léir. Is í an chiall is leithne don fhocal atá i gceist againn leis na healaíona. Tá súil againn go mbainfidh na daltaí an-sásamh as na himeachtaí. Ba mhaith linn go mbeadh na tuismitheoirí páirteach san Fhéile chomh maith. Má tá aon talann agat ar mhaith leat a roinnt ar na daltaí ba bhreá leis an bPríomhoide nó Aisling Lavelle cloisteáil uait. D'fhéadfaí cur leis an gclár mar atá sé foilsithe anseo. Ba bhreá leis an bPríomhoide aon tuairimí nó moltaí a fháil chomh maith. Is é Coiste na dTuismitheoirí atá ag maoiniú na Féile leis an airgead a bailíodh leis na Síntiúis Dheonacha. Má éiríonn leis an bhFéile tá sé i gceist é a reachtáil arís an bhliain seo chughainn. With this Nuachtlitir is a programme for Féile na Bealtaine. We want to provide the pupils with experiences of the arts in its widest sense to help them develop their potential. If you have a talent that you feel would be of benefit we would love to hear from you. The programme can be added to at any stage. Coiste na dTuismitheoirí is funding the Féile. If we feel it is a success we will continue it next year. Feedback will be appreciated.

Comóradh 50 Bliain

Beidh Scoil Lorcáin 50 bliain d'aois an scoilbhliain seo chughainn. Tá Comhchoiste an Chomórtha tar éis cinneadh a dhéanamh na himeachtaí seo a leanas a reachtáil don Chomóradh 50 Bliain. Measaimid gur ceart dúinn an deis a úsáid chun an méid atá bainte amach againn a cheiliúradh agus chun díriú ar an 50 bliain atá romhainn. The following is the list of events which we hope to organise to Celebrate our 50th Anniversary and to prepare for the next 50.

Tráth na gCeisteanna - Mí Dheireadh Fómhair i Halla na Scoile, á eagrú ag Seán Mistéil. A Table Quiz in Sept./Oct.

Aifreann Lorcáin - ar Lá Fhéile Lorcáin, 14 Samhain, i Halla na Scoile, do phobal na scoile faoi stiúir an Ath. Lomán. Mass on the Feast of Naomh Lorcán, 14 November.

Seachtain Eolaíochta - Tús Mhí na Samhna, do na daltaí, á heagrú ag Paula Uí Mhurchú agus Aisling Lavelle. A Science Week in Nov.

Ceolchoirm - Mí Feabhra, in ionad atá le socrú go fóill, á heagrú ag Peter Brown, Clíona Ní Fhlannagáin agusAibhlín McCrann. A Major Concert in February.

Dinnéar an Chomórtha - Mí Aibreán, in óstán atá le cinntiú go fóill, á eagrú ag Noel McMahon, Peter Finnegan agus Gary Morrisey A Gala Dinner in April.

Lá Scléipe (in áit an Lá Spóirt) - Mí Bealtaine, á eagrú ag Seosamh de Barra, Pádraig Ó Cearbhaill agus daoine eile. Cuirfear béim ar ghníomhaíochtaí seachas ar bhuachaint duaiseanna i rásanna. Ionad le cinntiú go fóill. A new departure to supercede the Lá Spórt with the emphasis on family participation and fun rather than competition, bar-b-que included. Venue to be decided.

Leac Cuimhneacháin - obair ealaíne ar a mbeidh ainm gach dalta a d'fhreastal ar Scoil Lorcáin. Beidh coimisiún á thabhairt d'ealaíontóir chuige seo, crochfar é ar fhalla na scoile, Joanne Uí Mhuirgheasa ina bhun. A commemorative plaque with the names of all the pupils who have attended the school since it opened.

Go dtí an barr

Laethanta Inseirbhíse

Beidh an scoil ag dúnadh ar feadh dhá lá chun ligint do na múinteoirí freastal ar chúrsaí inseirbhéise. Is é an chéad lá ná Déardaoin 2ú Bealtaine roimh an deireadh seachtaine fada. Beidh an scoil dúnta mar sin Déardaoin 2ú, Dé hAoine 3ú agus Dé Luain 6ú Bealtaine. Is é an dara lá ná Déardaoin 30ú Bealtaine roimh an deireadh seachtaine fada. Beidh an scoil dúnta mar sin Déardaoin 30ú, Aoine 31ú Bealtaine, Luan 3ú, Máirt 4ú Iúil. The school will be closed on Thursday 2nd May and Thursday 30th May while the teachers attend inservice days for Maths and English. These two Thursdays precede long weekends so as to minimise disruption.

Oíche Shóisialta

- d'iardhaltaí na scoile atá os cionn 18 mbliana d'aois. Ba mhaith le Colmán teagmháil a dhéanamh le roinnt iardhaltaí a mbeadh suim acu oíche den chineál seo a reachtáil. Labhair leis má tá spéis agat. A social night for past pupils over 18 years of age.

Taispeántas Grianghrafanna

Grianghrafanna a tógadh i rith an 50 bliain agus grianghrafanna a thógfar le linn bhliain an cheiliúrtha chun saol na scoile mar atá inniu a léiriú. An bhfuil aon duine a mbeadh suim acu tabhairt faoi seo? Labhair le Colmán nó Paula Uí Mhurchú. An exhibition of photographs which depict Scoil Lorcáin through the years and as it is to-day. If you are interested in helping out Colmán would like to hear from you.

Céilí na Féile Pádraig

Bhí céilí Lá Fhéile Pádraig ar siúl ar an gcúigiú lá déag de mhí Márta. Tugadh cuireadh do na ranganna ó Rang2-6 teacht. Bhí cuid de na tuismitheoirí ann freisin chun tacaíocht a thabhairt agus chun na páistí a fheiceáil. Chuir Rang 6 agus Caroline Syme taispeántas speisialta ar siúl. Damhsa Gearmánach a bhí ann ar a dtugtar 'Spitze Achtung. Seo leanas cuid nde na damhsaí a bhí le feiceáil: Ballaí Luimní, Cor na Síog, Baint an Fhéir, Cor Seisear Déag. Rinne Rang 2 damhsa aonair. Ar deireadh chan gach duine Amhrán na bhFiann. Bhí an-chraic ag chuile duine. D.C. agus H.NíR.

Boinéad na Cásca

Bhí lá iontach ag an scoil ar fad sa Halla do Pharáid Bhoinéid na Cásca. Bhaineamar taitneamh as an taispeánta iontach faisiúin a bhí le feiceáil. Bhí sé an-deacair ar na moltóirí aon duine a phiocadh mar go raibh an caighdeán chomh hard. Is iad seo a leanas na páistí a bhuaigh duais dá mboinéad. Naíonáin Shóisireacha - Dara Ó Tuama, Meadhbh Ní Mhearáin, Caitlín Ní Ghormáin, Clár Ní Dhonnchú, Tadhg Pidgeon agus Kerri Ní Riain. Naíonáin Shinsireacha - Eoghan Ó Naoire, Ciarán Ó Tighearnaigh, Jessica Tóibín, Marc Ó Neachtain, Saorla Wright agus Clíona Nic Chába. Rang 1-Alison Ní Riain, Séamus Ó Riain, Míde Ní Chonchúir, Banba Nic Ghearailt, Colm Ó Cróinín agus Saoirse Ní Choineen. Rang 2- Leonie Ní Bhuachalla, Conor de Bháis, Ciara Ní Loinsigh, Liam Ó Maolchatha, Elinor Ní Dhocharthaigh agus Dara Mac an Rí. Gabhaimid buíochas leis na moltóirí Máire Mhic Chonchradha, Rós Póirtéir, Máire Uí Dheá agus Déirdre Stiobhairt, Cathaoirleach na Scoile. The whole school enjoyed the Ester Bonnet Parade of fashion and colour in the Halla on Tuesday of Holy Week. The winners are listed above. Thank you to the judges who had a difficult task.

Go dtí an barr

Cór na Scoile

Comhghairdeas le Cór na Scoile agus le Máire Nuinseann. Bhain siad an dara háit amach san Fheis Ceoil gan ach marc amháin idir iad agus an cór a bhuaigh an comórtas. Congratulations to the Cór and In. Nuinseann for achieving 2nd Place in the Feis Ceoil.

Sean-Nós Cois Life 2002

Is é Seannós Cois Life príomhfhéile seannóis na tíre. Eagraítear ranganna amhránaíochta do dhaoine óga mar chuid den fhéile. Beidh siad ar siúl arís i mbliana Dé Sathairn 20.04.02 óna 10.00-12.30 i gClub na Múinteoirí, 36 Cearnóg Pharnell, B.Á.C.1 Táille €7. Tuilleadh Eolais ó Pádraig Ó Cearbhaill 2804023. Seannós Cois Life conducts sean-nós classes for both young and old during their annual festival.

An tOireachtas

Beidh na comórtais ardáin do dhaoine óga d'Oireachtas na Gaeilge 2002 ar siúl ar an Satharn 11ú Bealtaine. Beidh comórtaisí amhránaíochta (aonair, díséas, tríréad) agus comórtaisí ceoil (feadóg mhór, veidhlín, consairtín, rogha gléas agus ceol beirte) ann do dhaoine óga a bheas os cionn 10 mbliana d'aois Lá Bealtaine 2002. Tá táille €5 ar gach comórtas agus caithfidh na hiarrataisí a bheith istigh ar an Aoine seo, 19 Aibreán. Is féidir na hiarrataisí agus an táille a thabhairt isteach chuig Iníon Uí Choilm roimh an Aoine. This Friday is the closing date for the musical competitions for young people which are part of Oireachtas na Gaeilge. In. Uí Choilm will accept applications and fees up till then. The competitions will take place on 11th May.

Peil Ghaelach

Tipppa ar dheis, Hannah ar chlé, Orla sa chúl, Caithfimid a bheith réidh. Thar an trasnán, Pointe atá ann, Isteach sa chúl, Is cúl atá ann. Táimid réidh don bhua, Tabharfaimid an corn linn Scoil Lorcáin Vs Aon Scoil Eile. Rud amháin atá ar eolas againn, Beidh ar scoil linn. C.NíA. Iomáint Tá foirne sinsireacha agus sóisireacha iomána na scoile istigh ar chomórtaisí Chumann na mBunscol ag an scoil i mbliana. Bhuaigh an fhoireann shinsireach an chéad chluiche roimh an gCáisc. Imreoidh an fhoireann shóisireach a gcéad chluiche an tseachtain seo. Go n-éirí go geal leo. We have a senior and junior hurling team this year. The seniors have won their first match. Good luck to both teams.

Ceistneoir

Tá ceistneoir faoi sheirbhísí i Scoil Lorcáin á thabhairt amach leis an Nuachtlitir seo. Bheimís buíoch duit ach é a líonadh isteach láithreach agus é a sheoladh ar ais amárach Dé Céadaoin. We would be grateful if you could complete the questionaire with this and return it tomorrow Wednesday. Córas Aon-treo. Beidh litir á cur abhaile againn Déardaoin maidir le córas deonach aon treo a chur i bhfeidhm timpeall na scoile ar maidin agus ag am dul abhaile. Ba bhreá linn comhoibriú gach duine a fháil don scéim seo. Is mian linn an córas a thosú ón Luan. We will be sending a letter home on Thursday outlining plans for a volountary one-way system on Eaton Square and Belgrave Road. We hope to initiate the system next Monday 22nd April.

Cártaí Sellafield

Tá na cártaí poist atá dírithe ar Stáisiún Núicléach Sellafield a dhúnadh ar fáil in Oifig na Scoile saor-in-aisce. Tá cead ag aon dalta cóipeanna a fháil ach cead a bheith aici/aige ó thuismitheoir/chaomhnóir. Cards on the closure of Sellafield are available for free in the office . Any pupil with permission from his/her parents may take one.

Go dtí an barr

Lá Glantacháin

Tá Glanadh Mór beartaithe ag Coiste na Timpeallachta don Satharn 27ú Aibreán do thimpeallacht na scoile. Beidh nóta eile le breis eolais á chur amach faoi seo níos déanaí. Ba bhreá linn go mbeadh a lán daltaí agus tuismitheoirí/caomhnóirí páirteach ann. We're having a big clean up on Saturday 27th April. We hope both parents and children will take part. A further notice to go out at a later date.

Cuntasóir

Tá cuntasóir á lorg ag Coiste na dTuismitheoirí chun na cuntais a iniúchadh ag deireadh na bliana. An bhfuil aon tuismitheoir cáilithe a bheadh sásta é seo a dhéanamh. Coiste na dTuismitheoirí are looking for an accountant to examine the accounts at the end of the year. If you are qualified and willing to give some of your time contact Oifig na Scoile.

Clár Fhéile na Bealtaine

Ceardlanna/Workshops

N. Shóisireacha - Fir Ghrinn (clowns), Ceol Clasaiceach (Classical Music) le hÚna Ní Chanainn
N. Shinsireacha - Ealaín (Art) le hAoife Ní Mhóráin, Rince Cruthaitheach (Creative Dance) le Ríonach Ní Néill
Rang 1 - Criadóireacht (Pottery) agus ceardaíocht (Craft) le hAoife Ní Mhóráin. Rince Cruthaitheach le Ríonach Ní Néill.
Rang 2 In. Bhreathnach - Ealaín le Pól Mac Cormaic
Rang 2 Bn. Uí Ghallchobhair - Drámaíocht le Ray Yeates
Rang 3 Bn. Uí Dhubhthaigh - Ealaín le Mairéad Ní Mhadagáin, Drámaíocht le Ray Yeates. Rang 3 Mr. Ó Dónaill - Bualadh Gutha (vocal percussion) agus cnaguirlisí (percussion instruments) le Dara Ó Briain, Ealaín le Mairéad Ní Mhadagáin
Rang 4 - Ealaín le Pól Mac Cormaic, mósáic (mosaic) le healaíontóir eile.
Rang 4/5 - bualadh gutha agus cnaguirlisí le Dara Ó Briain, Obair Chloch (Stone Work) le Clíona Cussen
Rang 5 - Scríbhneoireacht (Writing) le hÁine Ní Ghlinn, Ealaín le Bríd Uí Thighearnaigh.
Rang 6 Mr. Ó Laoi - Ealaín le Bríd Uí Thighearnaigh
Rang 6 In. Uí Choilm - Scríbhneoireacht le hÁine Ní Ghlinn, Obair Chloch le Clíona Cussen

Ócáidí/Events

9ú Bealtaine - Banna an Airm - 11.30 sa Halla, an scoil go léir. Fáilte roimh tuismitheoirí. Army Band. Parents welcome.
10ú Bealtaine 10.30 - Amhráin as Oilibhéar agus Fuaim an Cheoil le Gaelscoil Inse Chóir faoi stiúir Chon Uí Thuama. Songs from the musicals Oliver and The Sound of Music. Con Ó Tuama is the author of Gairdín an tSonais the excellent songstory book and cd.
16 Bealtaine - Graffitti Classics, dhá cheolchoirm, 10.30 rn. N. Shóis. - Rang 2, 12.15 in. Rang 3 - 6. Fáilte roimh tuismitheoirí Parents welcome.
27 Bealtaine - Púca Puppets 10.45 rn. Rang 1, Rang2; 12.15 in. N. Shins., Fáilte roimh tuismitheoirí. Parents welcome.
29 Bealtaine 10.00 rn. Ceolchoirm Dheireadh na Bliana, Fáilte roimh tuismitheoirí. End of year concert. Parents welcome. Dáta le socrú - Piano Clasaiceach sa Halla. A Classical Piano recital for Parents with the hall declared a pupil-free zone for 45 minutes.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Bhreise

Ceol Clasaiceach do Thuismitheoirí

Mar chuid de Fhéile na Bealtaine beidh Izumi Kimura ón tSeapáin ag seinnt an phiano sa Halla do thuismitheoirí Dé Máirt 28ú Bealtaine @ 1.30 in. We will have an island of tranquility amidst the maelstrom of activity that is Féile na Bealtaine. Enjoy 30 minutes of classical piano in a Halla bereft of pupils but suffused with peace. Let Izumi Kimura of Japan transport your mind to the places our bodies just can't reach any more.

Ceol na Naíonán

Ceol i gCúinne na Naíonán ó 12.50 go dtí 1.10 in. gach Aoine i rith mhí Bealtaine do na naíonáin agus dá dtuismitheoirí. Tar go luath chun do pháiste a bhailiú agus éist leis an nGrúpa Bodhrán, leis an nGrúpa Amhránaíochta, leis an gCór agus leis an nGrúpa Traidisiúnta. Parents, minders and collectors of Infants are invited to arrive 25 minutes early on the Fridays in May to join the infants in listening to the various musical groups in the school.

Múrphictiúr

Dathóidh Rang 2 faoi stiúir an eolaíontóra Brendan White múrphictiúr ar an bhfalla liath i gClós na Naíonán i rith an Fhéile Ealaíon. Tá súil againn go mbeidh seans ag ranganna eile páirt a ghlacadh sa phéinteáil chomh maith. Rang 2 are going to paint a mural on the long grey wall in Clós na Naíonán. Brendan White is the artist who will direct. We hope some of the other classes will have an opportunity to take part.

Toghachán

Is dócha go mbeidh an scoil dúnta don lá vótála san olltoghachán atá le teacht. Cuirfimid nóta eile amach faoi seo níos gaire don am má tá. It is likely that the school will be closed for voting day in the coming General Election. We will circulate another note closer to the day if we are to close.

Cruinniú Foirne

Ná dearmad go mbeidh na daltaí ag dul abhaile ar a 1.00 in. amárach Dé hAoine 26 Aibreán mar go mbeidh cruinniú foirne ag na múinteoirí. Teachers meeting Tomorrow 26th School closing at 1.00.

Ceistneoir

Fuaireamar líon an-sásúil freagraí ar an gceistneoir faoi sheirbhísí i Scoil Lorcáin. Gabhaimid buíochas le gach duine a sheol ceistneoir ar ais. Thanks to all who fill in the questionare.

Glanadh Mór

Tá coiste na Timpeallachta ag eagrú lá mór Glantacháin don Sathairn 27ú Aibreán 10.00-1.00in. Beimid ag glanadh timpeallacht na scoile i gcomhar leis an gcumann áitiúil áitritheoirí. Ba bhreá linn cabhair a fháil ó aon tuismitheoir atá in ann teacht, fiú muna bhfuil ann ach ar feadh uair a chloig. Is chuid den fheachtas chun stádas 'Scoil Ghlas' a fháil ó AN TAISCE do Scoil Lorcáin é seo. Tabhair scuab, deannachán, lámhainní, seanéadaí is rl. leat. We are organizing a "Big Clean Up" on Saturday 27th April from 10am to 1.00pm. We will be cleaning the school and the surrounding environment with the help of local residents. It is part of our campaign to achieve 'Green School' status from AN TAISCE. All help appreciated even if only for an hour. Bring a brush, dustpan, gloves, old clothes etc.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Bealtaine 2002

Scoil Dúnta

Beidh an scoil dúnta an Aoine bheag seo 17 Bealtaine mar go mbeidh sí in úsáid mar ionad vótála don olltoghachán. School will be closed this Friday 17th May because voting in the General Election will be held here.

Féile na Bealtaine

Tá an Fhéile ag dul ar aghaidh go breá agus ealaíontóirí ag tabhairt cuairt ar na daltaí go léir. Is féidir an múrphictiúr atá faoi stiúir Bhreandán de Faoite a fheiscint i gClós na Naíonán. Thug na háilteoirí cuairt ar ranganna na naíonán. Bhí dhá ócáid an-taitneamhacha an tseachtain seo caite nuair a thug Banna an Airm agus Gaelscoil Inse Chóir cuairt orainn. Bhí ceolchoirm bheag do na Naíonáin Dé hAoine seo caite ó 12.50 - 1.15 in. Tá cuireadh roimh tuismitheoirí agus lucht bailithe na Naíonán chuig Ceol i gCúinne na Naíonán ag 12.50 in. Dé Céadaoin 15 Bealtaine agus Dé hAoine 24ú Bealtaine. Beidh dhá cheolchoirm ag Graffitti Classics an Déardaoin bheag seo 16ú Bealtaine. Freastalóidh Naíonáin agus Rang 1 agus 3 choirmcheoil 10.30 rn. agus Rang 2,4,5,6 ar choirm 12.15 in. Tá fáilte roimh tuismitheoirí chuig na coirmeacha seo. Féile na Bealtaine is being enjoyed by all (I hope). The mural is taking shape, the Army Band wre entertaining and Gaelscoil Inse Chóir a treat. Drop in the informal sessions in Cúinne na Naíonán or to Grafitti Classics this Thursay if you wish.

Iomáint

Tá ag éirí go maith leis na foirne iomána sa scoil i mbliana. Bhuaigh an fhoireann shinsireach gach cluiche ina ngrúpa agus táid cáilithe anois don leathchraobh i gCorn Aghais. Nuair a bhuann an fhoireann shóisireach a gcluiche deireannach sa ghrúpa cáileoidh siad don cheathrúchraobh de Chorn Harry Conlon. Our Senior and Junior hurling teams are going well. Both will be playing in the knockout stages of their competitions in the coming weeks.

Quizchlár

Tá RTÉ ag lorg lucht féachana do Qhuizchlár nua i rith mhí an Mheithimh. Má tá tú 15 bl. nó os a chionn agus tú sásta lá a chaitheamh sa stiúideó cuir teachtaireacht chuig Frois Frais Lucht Féachana, Stáitse 7, RTÉ, Domhnach Broc B.Á.C.4. Guthán 2083328, Ríomhphost rhenda.sheedy@rte.ie. RTÉ. Are looking for an audiene for a quiz show. Refreshments etc. promise.

An Comhneartú

Bhí lá an-taitneamhach againn Dé Máirt 7ú Bealtaine leis an Easpag Máirtín Ó Droighneáin don Chomhneartú. Bhain gach duine sult as an gceol uirlise agus as canadh an chóir faoi stiúir In. Nuinseann. Comhghairdeas le gach duine a chuaigh faoi láimh an Easpaig. Congratulations to all who made their Confirmation on May 7th. There was much praise for the choir and music. An enjoyable day was had by all.

An Chéad Chomaoineach

Beidh an Chéad Chomaoineach ar siúl Dé Sathairn 18ú Bealtaine i séipéal na Carraige Duibhe ar 11.00 rn. Fillfidh gach duine ar an scoil ansin le haghaidh Bricfeasta an Chéad Chomaoineach. Ócáid an-taitneamhach is ea é seo a eagraíonn Coiste na dTuismitheoirí gach bliain. Is iad tuismitheoirí Rang 1 agus 3 a dhéanann an obair ar an lá. Táimid an-bhuíoch dóibh. Má tá fonn ort cabhrú is féidir d'ainm a fhágaint san oifig. First Communion on Sat. 18th May. Traditionally it is parents from Rang 1 and Rang 3 who help out. Strong people are wanted on Friday eve. and on Sat. at 1.30-2.00 for heavy work. We also need people for Sat. morning. Numbers volounteering so far have been disappointing.

Go dtí an barr

Ceol Clasaiceach

Ceolchoirm de cheol clasaiceach ar an bpiano le hIzumi Kimura Dé Máirt 28ú Bealtaine 1.30 in. Izumi Kimura is giving a piano recital on the 28th May at 1.30 sa Halla. Tá fáilte romhat.

Púca Puppets

27 Bealtaine 10.45 rn. Rang 1, Rang2; 12.15 in. N. Shins. Fáilte roimh tuismitheoirí. Parents' welcome.

Ceolchoirm Dheireadh na Bliana

29 Bealtaine 10.00 rn. Fáilte roimh tuismitheoirí. End of year concert. Parents welcome.

Meabhrachán

Beidh an scoil dúnta Dé hAoine 17u don toghachán. Scoil ag dúnadh ar 1.00 Dé hAoine 24ú do Chruinniú Foirne. We are closed this Friday. The school is needed for polling. Closing at 1.00 on Friday 24th for teachers meeting.

Ceistneoir ar Sheirbhísí

Seoladh 191 ceistneoir ar ais as an 260 teaghlach atá sa scoil. Bhíomar an-sásta leis an líon seo freagraí agus ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil le gach duine a chaith am leis. Beidh cur síos gearr ar na torthaí i Nuachtlitir mhí an Mheithimh. Thanks to the 191 replies to the questionnaire.

An tOireachtas

Ghlac roinnt páistí ó Scoil Lorcain páirt san oireachtas faoi stiúradh In. Uí Choilm Dé Sathairn seo caite. Bhuaigh Sorcha de Barra teastas sa chomórtas consairtín agus bhuaigh Étain Ní Naoire teastas don veidhlín freisin. Thóg Elanor agus Olwyn Ní Dhúgain teastais abhaile ón díséad. Bhí cailíní eile san amhránaíocht aonair agus sa tríread. Bhain gach éinne an-taithneamh as an lá. O.Ní Dh.,S. Ní N.

Coiste na dTuismitheoirí

Beidh cruinniú cinn bhliana ar siúl san Halla ar an 19ú Meitheamh. Tá fáilte roimh gach éinne. Táimid buíoch do na tuistí a thug an síntiús go dtí seo. Ba mhaith linn a chur i gcuimhne dos na tuistí eile go bhfuil deireadh na bliana ag teacht agus beidh fáilte roimh an síntiús comh luath agus is feidir. The A.G.M of the parents committee is on the 19th June san Halla all welcome. Thanks to all who have given the síntiús. We wish to remind those who have not as yet paid that they may still do so.

Cead Pleanála

Crochadh fógra lasmuigh den scoil an tseachtain seo agus cuireadh fógra san Evening Herald ag lorg cead pleanála do sheomra réamhdhéanta. Táimid ag smaoineamh ar sheomra a chur ar fáil don Naíonra mar go gcaithfidh siad an seomra ina bhfuil siad a fhágáil ag deireadh na bliana. Is sa Chlós Beag a bheadh an seomra seo má fhaighimid é. Bheadh costas an-mhór ag baint leis seo agus chruthódh sé fadhbanna eile don scoil. B'fhearr linn, mar sin, teacht ar réiteach eile. Ma tá aon mholtaí aon aon duine faoi sheomra a bheadh oiriúnach agus ar fáil ba bhreá le Colmán iad a chloisteáil. We're currently advertising for planning permission for a prefab to accommodate the Naíonra because they must leave their present accomodation. This will involve huge cost and disruption to the school so if anybody knows of alternative accomodation Colmán would like to hear from you.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Meitheamh 2002

Foireann na Scoile 2002/3

Tá múinteoir ranga amháin le cailliúint ag an scoil mar gur tháinig titim ar líon na ndaltaí sa scoil ag tús na bliana seo. Bunaíonn an Roinn Oideachais agus Eolaíochta líon na múinteoirí sa scoil in aon bhliain ar an líon daltaí sa scoil ar an 30 Meán Fómhair den bhliain roimhe sin. Rinneamar an-iarracht an múinteoir a choimeád ach níor éirigh linn. Níl an scoil ag fáil Cothrom na Féinne ón gcóras seo i mbliana. Beidh dhá rang meascaithe mar sin, Rang 3/4 agus Rang 5/6. We're due to lose one class teacher this year due to the vagries of the Dep. Of Ed. and Science rules. We fought hard to retain the teacher but didn't succeed. This means that we will have two split classes - a 3/4th and 5/6th - as against the one split 4/5th heretofore. We will be regaining the 15th class teacher for the 2003/4 schoolyear. We intend to relieve some of the pressure on the teachers in these classe by employing some teachers on a part-time basis.

Múinteoirí 2002/3
Múinteoir Tacaíochta Foghlamtha: In. Uí Chléirigh
N. Shóis. Bn. Mhic Chonmara, In. Nic Íomhair.
N. Shins. Bn. Uí Ghallchobhair, Sorcha In. Bhreathnach.
R1 Bn. Uí Mhurchú, Bn. Uí Lúing
R.2 Nóra In. Bhreathnach, In. Uí Dhomhnaill
R.3 Bn. Uí Dhubhthaigh
R.3/4 In. Uí Choilm
R. 4 Múinteoir Nua
R. 5 In. de Lóndra
R. 5/6 Seán Ó Briain
R.6 Seosamh Ó Laoi.

Cruinniú Cinn Bhliana

Reachtálfar C.C.B. Choiste na dTuismitheoirí anocht Dé Céadaoin 19ú Meitheamh ar 8.00 in. i Halla na Scoile. Ba cheart go mbeadh tuismitheoir as gach teaghlach sa scoil i láthair, más féidir, chun tionchar a bheith acu ar imeachtaí an Choiste agus chun meas a léiriú ar an obair a dhéanann an Coiste i rith na bliana. Beidh Tuairisc an Rúnaí ar fáil in Oifig na Scoile ina aon lá ón dáta sin. The A.G.M. of Coiste na dTuismitheoirí will be held tonight Wednesday 19th June at 8.00 pm in the Halla. Parents should attend where possible to show support for the work of the Coiste and as an opportunity to voice and hear opinions. The Annual Report will be available from the Oifig following the meeting.

Go dtí an barr

Liostaí Leabhar

Beidh na Liostaí Leabhar don bhliain seo chughainn á dtabhairt amach againn roimh deireadh na bliana. Ba cheart go mbeadh na leabhair go léir ag gach daltaí nuair a osclaíonn an scoil arís Dé Luain 2ú Meán Fómhair. Bhunaíomar Scéim Cíosa anuraidh do na leabhair Bhéarla nua. Táimid ag súil go nglacfaidh gach dalta páirt sa scéim cíosa ionas go roinntear an costas. Ba mhaith linn na leabhair a cheannaigh tuismitheoirí dá bpáistí ach ar cuid den scéim cíosa iad a cheannach ar leathphraghas do scéim na scoile nó iad a fháil mar bhronntanas. Ba mhaith linn Lasracha Rang 2 a fháil ar an mbonn céanna chomh maith. Is iad seo thíos na leabhair atá i gceist sa Bhéarla: Rang 2 Sunny Street Fiction Favourites 1 and 2 Sam and some sticky situations Rang 3 A Perfect Fit and other stories No room for an elephant Questions and Answers The above listed books are from the Rental Scheme which we initiated last year to reduce cost for parents. Some parents bought these books for their children. If you did we would like to buy these books from you for half-price or receive them as a present. If you are amenable to this give the books to the teacher or send a note with your child. We hope everybody takes part in the rental scheme this year. This will help to keep the cost down. We would also like to acquire Lasracha from Rang 2 on the same basis so as to have a stock of them in class for next year. It is important that pupils have their books and their uniform from the day the school opens next year, Monday 2nd September.

Leabhair Leabharlainne

An bhfuil aon leabhar as Leabharlann na scoile agat sa bhaile? Tabhair isteach é má tá. All books from the school library should be returned this week.

Tástálacha

Rinne na ranganna go léir 1-6 scrúdú Béarla Dhroim Conrach i mbliana. Bhí sé i gceist go ndéanfadh Rang 3-6 Scrúdú Matamataice Dhroim Conrach atá ar fáil i nGaeilge don chéad uair. Cuireadh moill ar an leagan úr den scrúdú leis an € agus bheartaíomar na scrúdaithe do Rang 3-5 a chur ar athló go dtí Meán Fómhair. Tá siad déanta ag Rang 6. Rang 1-6 did the Drumcondra English Test this year. We intended doing the newly available Irish version of the Drumcondra Maths Test with Rang 3-6. However there were delays in acquiring the test booklets so we postponed the test for Rang 3-5 until September.

Iomáint, Camógaíocht agus Peil

Comhghairdeas le foirne iomána na scoile. D'éirigh leis an bhfoireann shinsireach an Chraobh a bhaint amach, áit ar chailleamar i gcoinne Scoil Phádraig. D'imir Síomón Ó Toimlín, Caroline Ní Annagáin agus Colm O Séanáin go sármhaith ar an lá. Bhain an fhoireann shóisireach an chraobh amach mar ar bhuaigh Scoil Mológa orainn an tseachtain seo le dhá chúl. D'imir Feargal Mac Donnchadh, Pól Ó Murchú, Oisín Ó Faoláin agus Eoin Daltún go sármhaith. Ghlacamar páirt i mBliots camógaíochta a d'eagraigh Cill Mo Choda/Na Crócaigh Dé hAoine seo caite. Bhuaigh cailíní Rang 5/6 an comórtas dóibh siúd agus bhain cailíní Rang 4 an chraobh amach mar ar bhuaigh Cnoc Ainbhil orthu. Bhí an-lá acu. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na tuismitheoirí go léir a thug síobanna chuig cluichí peile, camógaíochta agus iomána i rith na bliana agus a thug an-tacaíocht ar fad. Tá grianghraf foirne (sinsireach agus soisireach) a tógadh ar an lá i bPáirc Parnell ar fáil ar €7.50 más mian le haon duine ceann a ordú ó Mark Monahan 8378959. Tá sampla le feiceáil san Oifig. Níl aon bhaint ag Mark Monahan le Scoil Lorcáin. Congratulations to both Senior and Junior Hurling teams, both of which qualified for theirespective finals recently. While we lost both finals narrowly we are very proud of the great displays given by all the players. We took part in a Camogie Blitz last Friday. Rang 4 girls came Runners-up in their section and Rang 5/6 girls won their section beating Kilternan in the Final. Thanks to all who supported all the girls' and boys' football, camogie and hurling teams during the year. Great credit is due also to Cuala G.A.A. and Kilmacud Crokes G.A.A. for the tremendous work put in with their juveniles. A team photograph from the Senior Hurling Final in Parnell Park is available from Mark Monahan for €7.50 at 8378959. This is not to endorse but to inform you of the service. The photagraph may be viewed in the Oifig.

Go dtí an barr

Páirceáil

Tá gearán an-láidir faighte againn ó áitritheoir ar Chearnóg Eaton faoi pháirceáil os comhair a geata. Ná páirceáil os comhair aon gheata le do thoil, ná stop chun páistí a fhágaint amach ná a phiocadh suas, go háirithe sa chúinne in aice leis an ngeata beag. We have received a very strong complaint from a resident of Eaton Square because of parents parking in front of her driveway. This shouldn't happen, even for a minute. Please don't park, drop off or pick up at a driveway, especially in the vicinity of the small gate into the Clós Mór.

Díolachán Leabhar

Beidh seans ag na daltaí leabhair dharaláimhe a dhíol is a cheannach Dé Luain agus Dé Máirt 24ú/25ú Meitheamh. The pupils will have a chance to buy and sell second hand books on Monday and Tuesday next. The teachers will inform the children of the particulars.

Aire do Pháiste

Tá tuismitheoir ag lorg duine chun aire a thabhairt do pháiste a bheidh ag freastal ar Naíonra Lorcáin an bhliain seo chughainn. 11.30 - c. 3.30 in. a bheadh i gceist gach lá. Tá tuismitheoir eile ag lorg duine chun aire a thabhairt do pháiste tar éis am scoile. Labhair le Rós san Oifig má t á suim agat. A parent is seeking a childminder from 11.30 am. - c.3.30 pm. each school day next year. Another parent is looking for someone to look after her child after school hours. Contact Rós in the Oifig if you are interested.

Campaí Samhraidh Cuala

Beidh Cuala C.L.G. ag eagrú Campaí Iomána/Camógaíochta agus Peile do pháistí idir 6 - 12 bl. Fáilte roimh buachaillí agus cailíní. Peil 1ú - 5ú Iúil, 8ú - 12ú Iúil. Iomáint 15ú - 19 Iúil, 22ú - 26ú Iúil. Cuala G.A.A. club are organising Hurling/Camogie and Football Camps for for 6-12 year old boys and girls. Football Camps will run July 1st - 5th and 8th - 12th. Hurling/Camogie will run from 15th - 19th and 22nd - 26th. Ring 2350717 11.00am - 1.00pm or Damian @087 - 6040998 for further information.

Díolachán Cístí

Tá Rang 6 In. Uí Choilm ag eagrú Díolachán Cístí Déardaoin bheag seo 20ú Meitheamh do dhaoine atá ag fulaingt cruatain sa Mhaláiv. Tabharfar cuireadh do Rang 1-6 teacht chuig an seomra chun císte nó bonnóg a cheannach idir 9.30 - 11.30. Rang 6 are organising a Cake Sale in aid of Malawi this Thursday between 9.30 am - 11.30 am. Rang 1-6 will be invited to bau a cake of bun if they wish. They will accept any offers of cakes etc. on the morning of the sale.

Éadaí caillte

Tá bosca mór geansaithe scoile, cótaí is rl. i gCúinne na Naíonán. Tá bosca eile i Seomraí na gCótaí sa Scoil Thall. Caithfear aon rud atá fágtha nuair a dhúnann an scoil amach leis an mbruscar. Tar, mar sin, agus tóg aon rud a bhfuil suim agat ann. We have two large boxes of lost jumpers, coats etc - one in Cúinne na Naíonán agus one in Seomra na gCótaí. Anything left when we close will be thrown out. You are welcome to take whatever you want. You could kit out a family of ten without any bother.

Dearbháin Tesco

Bhailíomar 25,000 dearbhán i mbliana. Go raibh maith agaibh. Ba leor 500 dearbhán eile chun ríomhaire nua a fháil don scoil. An bhfuil aon dearbhán caite timpeall agat sa bhaile? We collected 25,000 Tesco Computers in Schools Vouchers this year. Thank you for your help. If we locate another 500 vouchers we will have enough for a new computer. Can you find any lying about?

Go dtí an barr

An Brat Glas

Dhá bhliain ó shin tháinig grúpa tuismitheoirí le chéile chun obair a thosú ar ghairdín na scaile. Tháinig an-dul chun cinn ar an ngairdín tar éis mórán laethanta glantacháin, cruinithe agus cabhair ó pháistí na scoile. De bharr an méid suime a bhí ann chun a thuilleadh oibre a dhéanamh scoraíodh páirt a ghlacadh sa bhfeachtas chun an 'Brat Glas' a bhaint amach mar chuid den Chomóradh 50 Bliain. Is brat é seo a thaispeánann go bhfuil a lán oibre déanta i dtimpeallacht na scoile agus go dtuigimid conas aire a thabhairt don chomhshaoil. Tá an bhéim sa chéad bhliain ar bhruscar agus ar athchúrsáil. Ba mhaith linn bhur dtuairimí agus bhur gcabhair a fháil. Tá bosca chun bhur smaointe a chur ann in Oifig na Scoile. Tá an feachtas tosaithe againn agus bhí an chéad chruinniú ar an 14ú Bealtaine.

Tá seacht gcéim le leanúint sula bhfaighimid an Brat Glas.
1. Coiste Glas a chur le chéile. Tá seo déanta agus an Príomhoide, múinteoir, tuismitheoirí, ionadaí ón gceantar agus daltaí scoile air.
2. Déanfaimid léirmheas ar a bhfuil déanta againn le dhá bhliain anuas.
3. Cuirfimid plean le chéile ina mbeidh gach duine atá sásta a bheith páirteach.
4. Measúnú le déanamh ar a bhul déanta agus ar atá le déanamh. Spriocanna le baint amach. 5. Na daltaí a bheith gníomhach i dtaighde faoi athchúrsáil agus bruscar. Comhtháthú le déanamh leis an gcuraclam scoile.
6. Cumarsáid a dhéanamh leis an gcomhphobal áitiúil tríd an scoil agus leis na daltaí.
7. Cód Glas a chur le chéile, ráiteas faoi na haidhmeanna atá le baint amach againn.
Brat Glas/Green Flag Two years ago a group of parents got together to work on the school garden. After a lot of hard work from parents and pupils the garden began to take shape. Because of the level of interest it was decided to enter for the 'Brat Glas/Green Flag' in the 50th year of Scoil Lorcain. This is a green flag to recognise the work done in the school and the surrounding area. The emphasis this year is on waste and recycling . We would like your ideas, and your help. An 'idea box' is in the office for any ideas you may have. We had our first meeting on May 14th. There are seven steps to the Brat Glas/Green Flag.
1. A committee is set up, this is already done with the Príomhoide, teacher, parents, representatives from the local community and pupils from the school.
2. We will review what is already done.
3. We will put a plan together to include every one who is willing to help.
4. An assessment of what is done and what is to be done. Targets to be met.
5. To get the pupils involved in research into recycling, to link this to the curriculm.
6. To communicate to the local community through the school and the pupils.
7. To put together a 'Cód Glas/Green Code', a statement of the aims we hope to achieve.

N.Uí S.

Samhradh fada séanmhar faoi sholas na gréine dár léitheoirí ar fad.

We wish all our readers a long hazy Summer.

Go dtí an barr

2000/2001

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Meán Fómhair 2000

Fáilte

Tá fáilte romhaibh go léir ar ais ag Scoil Lorcáin. Guímíd gach rath ar gach duine atá bainteach leis an scoil.

Bainne

Ní bheidh aon bhainne á chur ar fáil i Scoil Lorcáin i mbliana. Chúisigh an scéim an iomarca fadhbanna le blianta anuas. The milk scheme has been discontinued in Scoil Lorcáin. It has proven unsatisfactory in recent years.

Deireadh Seachtaine Gruaige

Imeoidh nótaí abhaile i gceann seachtaine maidir le scéim chun sláinte gruaige a chur chun cinn sa scoil. A Healthy Hair Weekend is being planned for the end of the month. Notes will be sent home soon.

An Grúpa Garraíodóireachta

Rinne an grúpa seo obair iontach i rith an tSamhraidh. Chuir siad an-chruth ar an áít. Táimid an-bhuíoch do na tuistí go léir a tháinig isteach chun cabhrú. Beifear ag plandáil bláthanna agus toir go luath. We are very grateful to the Grúpa Garraíodóireachta for tremendous word done during the Summer.

An Fhoireann Peile

Beidh an chéad chluiche ag an bhfoireann peile Dé Máirt 19 Meán Fómhair. Go n-éirí leo.

Dhá Cheist

An bhfuil an t-airgead ealaíne seolta isteach agat chuig an múinteoir go fóill? An bhfuil an Fhoirm do Dhúnadh Eisceachtúil seolta ar ais agat go fóill? Have you returned your Art money and your Dúnadh Eisceachtúil Form?

Cuireadh Chuig Cóisir

Ba cheart d'aon chuireadh a thugtar do pháistí ar scoil a bheith dátheangach nó i nGaeilge amháin. Tá sé an-éasca a leithéid a dhéanamh amach ar ríomhaire. Party invitations distributed in Scoil Lorcáin should be bilingual or in Irish alone. It is easy to produce such invitations on computers.

Fáilte

Fáilte roimh Iníon Uí Choilm Rang 6 agus Iníon Uí Sheanlaoich Rang 3. Fáilte ar ais roimh Iníon Nic Iomhair N. Shóisir.

Go dtí an barr

An Ghaeilge

Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Ba cheart do thuismitheoirí dea-shampla a thabhairt dá bpáistí ar scoil. Parents should give their children a good example with regard to use of Irish when in the school.

Fadhbanna Tráchta

Le bhur dtoil: :ná stop i lár an bhóthair chun do pháistí a fhágaint amach nó a bhailiú. :ná páirceáíl os comhair geata. Please don't stop in the middle of the road to drop off or pick up your child. Please don't park in front of entrances.

Billí Leabhar

Déan cinnte go bhfuil do bhille leabhar socruithe leis an múinteoir má tá páiste agat sna Naíonáin. If you have a child in the Naíonáin please ensure that you have paid the book bill.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Deireadh Fómhair 2000

Duaiseanna Sheachtain na Gaeilge

Beidh á mbronnadh arís Mí Márta seo chugainn. Is iad na daltaí a bhuaigh anuraidh ná Daniel Ó Caoimh, Jude Mac Suibhne, Anna Ní Bhroin, Sorcha Nic Aonghusa, Niamh Nic Lochlainn, Pól Ó Murchú, Oisín Mistéil, Ultan Ó Conchubhair, Cáit Ní Lafáin agus Róisín Ní Laoide. Beidh na múinteoirí ag coimeád a gcluasa is a súile or oscailt idir an dá linn. Duaiseanna Sheachtain na Gaeilge will be presented again next March. Last year's winners are listed above.

Gaschaint

Tá Coiste na Scoile ag eagrú scéim Gaschainte chun cabhrú le tuismitheoirí feabhas a chur ar a nGaeilge. Is é atá sa scéim ná go gcuirtear tuismitheoir gan a lán Gaeilge le tuismitheoir le Gaeilge atá sásta cabhrú leo. Táthar ag díriú ar thuismitheoirí na naíonán i dtús báire. Cuir nóta chuig Pádraig Ó Cearbhaill via Oifig na Scoile má tá suim agat sa scéim. Coiste na Scoile are organising a scheme called Gaschaint where parents who wish to learn Irish are paired with those with Irish who are willing to help them. The scheme is aimed initially at parents of infants.

Cultacha Súgartha

Tá siad seo ar fáil i Moorken's, in aice le Droichead Belfield. School tracksuits are available in Moorken's, beside the Belfield Bridge.

An Fhoireann Peile

Bualadh bos do na peileadóirí atá tar éis an leathchraobh a shroichint don dara bliain as a chéile. Imreofar an cluiche Dé Máirt an 12 Samhain. Congratulations to the school football team on reaching the Semi-final for the second year in succession.

Cúrsa Féinchosanta

Tá Rang 1 Iníon Nuinseann agus Rang 5 an Mhr. Uí Bhriain tar éis Cúrsa Féinchosanta/Taekwon-Do a thosnú faoi stiúir Mhiriam Uí Fhathaigh. Rang 1 and Rand 5 have started Self-Defence/Taekwon-Do classes with Miriam Uí Fhathaigh.

Tuismitheoirí

Iarraimid ar thuismitheoirí coinne a dhéanamh le múinteoirí má tá gá acu labhairt leo. Muna bhfuil sé praiticiúil coinne a dhéanamh buail cnag ar an doras agus fan ar fhreagra. Fan ar chuireadh sula siúlann tú isteach sa rang. We ask parents to make an appointment if they wish to talk to a teacher. If this is impractical please knock on the door. Wait to be invited before you enter the classroom.

Laethanta Saoire

Ba cheart go mbeadh cóip de na laethanta saoire scoile faighte ag gach tuismitheoir. Muna bhfuil buail isteach chuig an oifig chun ceann a fháil. Everybody should have received a copy of the school holidays at this stage. If you haven't they are available from the Oifig.

Go dtí an barr

Clogaid

Tá roinnt clogaid iomána in easnamh orainn. Seans gur thug páistí abhaile iad agus go ndearnadh siad dearmad orthu. Má tá ceann sa bhaile agat cuir ar ais chun na scoile é, le do thoil. We are missing some hurling helmets. They may have been left at home by some children. Please check and return to the school if you find one.

Cruinnithe

Beidh cruinnithe Múinteoirí/ Tuismitheoirí d'fhormhór na ranganna ag tarlú mar seo a leanas. Cuirfidh múinteoirí nótaí amach chuig tuismitheoirí pháistí an ranga. Teacher /Parent meetings will take place as follows. Parents will receive a note from their child's teacher.

16-20 Deireadh Fómhair In. Nuinseann Rang 1 Mr. Ó Laoi Rang 6 In. Uí Dhomhnaill Rang 4 23-27 D. Fómhair In. Uí Choilm Rang 6 In. de Lóndra Rang 4/5 Mr. Ó Briain Rang 5
6-10 Samhain S. In. Bhreathnach Rang 2 N. In. Bhreathnach Rang 3 B. Uí Dheá Rang 2
Tar éis na Nollag B. Uí Dhubhthaigh L. In. Bhreathnach Rang 1 Ranganna na Naíonán

Páirceáil

Tá fadhb leanúnach tráchta agus páirceála againn lasmuigh den scoil. Bígí cúramach. Ní gá stopadh díreach taobh amuigh den scoil. Labhraigí le bhur bpáistí faoi thrasnú an bhóthair. Úsáidigí gnáthchiall. Please help with our traffic and parking problems by using common sense. It is not necessary to park just outside the school. A little walk goes a long way.

Ranganna Amhránaíochta

Cuirfear rang ar bun má bhíonn éileamh air. Labhair leis an bPríomhoide. Singing class available if there is a demand. Speak to the Príomhoide.

Gruaig ghlan na hAoine

Reachtáladh an scéim seo sa scoil Dé hAoine 22 Meán Fómhair. B'í tuairim na múinteoirí agus roinnt mhaith thuismitheoirí gur éirigh go maith léi. Iarraimid oraibh a bheith aireach i gcónaí. Reachtálfar lá eile Gruaige sa chéad téarma eile. Our Healty Hair Friday took place on September 22. Teachers and many parents felt it was a worthwhile exercise. Thank you for your co-operation.

An Gáirdín

Coicís ó shin chuir Rang Iníon de Lóndra síolta bláthanna fiáine ós comhair na scoile. Ghléasadar taibhse préachán chun na héin a chur ó gheata. Dé hAoine seo caite chuir na Naíonáin Shóisir bleibíní agus bláthanna sna ceapacha agus sna potaí a bhí ullmhaithe ag an nGrúpa Garraíodóireachta dóibh. Tabharfaidh Éanna Ní Lamhna cuairt ar an scoil Dé hAoine 13 D. Fómhair chun labhairt leis na páistí. Cuirfidh sí crann ansin os comhair na scoile ar a 1.00 in. Tá Coiste na Scoile ag tabhairt cuireadh do thuismitheoirí teacht chuig an ócáid seo agus cupán tae a bheith acu ansin. Iníon de Lóndra's class have planted a wildflower garden. A scarecrow now stands guard, repelling all two winged thieves. Last Friday the Naíonáin planted bulbs and flowers in the plots and pots outside their classes. Éanna Ní Lamhna will visit the school this Friday, 13 Oct. to talk to the children and to plant a tree. Parents are invited to the tree planting ceremony at 1.00 pm. and to a cupán tae afterwards.

Obair Bhaile

Iarraimid ar thuismitheoirí obair bhaile a sheiceáil gach oíche. Má tá sé go léir déanta i gceart ba cheart an Leabhar Nótaí Obair Bhaile a shíniú. Má tá páiste agat sna Naíonáin cuir an obair bhaile ar ais ar scoil, go háírithe nuair atá leabhar oibre tógtha abhaile ag do pháiste. Please check homework every night. If it is properly done sign the Homework Notebook. Parents of infants are asked to ensure that workbooks which are brought home for homework are returned the next day.

An Ceistneoir Páirceála

Ba mhaith leis an bhfochoiste atá ag déileáil leis an bhfadhb seo buíochas a ghabháíl le gach duine a sheol ar ais an ceistneoir. Is féidir na ceistneoirí a chur ar ais go fóill má rinne tú dearmad air go dtí seo. The fochoiste who are dealing with this would like to thank all the parents who returned the Ceistneoir. They may still be returned if you have forgotten up till now. This information will be very useful in our campaign to have the school's parking needs recognised.

Party Invitations

Following on last month's request for birthday party invitations to be in Irish or bilingual we have been asked to supply a sample to help parents.
Cuireadh chuig Cóisir Beidh cóisir ag Peadar Dé Sathairn 21.10.00 sa Leisureplex Ó 3.00pm. - 5.00 pm. Beidh fáilte roimh Ar an gcóisir. RSVP 2812345

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Samhain 2000

Aonach na Nollag

Beidh Aonach na Nollag sa scoil ar an Domhnach 3ú Nollaig. Má tá aon rud le bronnadh agat is féidir é a chur isteach chuig an scoil ón tseachtain seo chugainn amach. Níor tháinig mórán freagraí isteach ar an litir a sheol Coiste na Scoile amach ag lorg cabhrach d'Aonach na Nollag. Is trua sin. Tá an gá atá le cabhair soiléir. Má tá tú sásta cabhrú cuir nóta chuig an oifig. All donations for Aonach na Nollag are welcome in the school from next week. This is the Coiste's main fundraiser. Your support is appreciated. There has been a very poor response, so far, to the Coiste's letter looking for help on the day. It's not too late to volunteer.

An Fhoireann Peile

Imreoidh an fhoireann i gCraobh Chorn Uí Mhaoileoin i bPáirc an Chrócaigh Déardaoin 16 Samhain ar a 1.00 in. Beidh fáilte roimh aon tacaíocht. Is í an fhoireann ná: 1 Emmet ó Faireallaí, 2 Marcus Ó Conchubhair, 3 Síomón Ó Toimlín, 4 Gregóir de Stanlaigh, 5 Jamie Ó Ríordáin, 6 Conchubhair de Bearnabhál (Capt), 7 Séamus Doilfín, 8 Stiofán Ó Laighin, 9 Eoghan Mac Éinrí, 10 Eoin Ó Cróinín, 11 Ruaidhrí Ó Fionnagáin, 12 Fionn Ó Ceallaigh, 13 Tadhg Ó Braonáin, 14 Brian Ó Seasnáin, 15 Colm Ó Séanáin. Ionadaithe: Cian Mac Aonghusa, Oisín Mistéil, Ben Heaslip, Cillian Mac Donnchadh, Gearóid Mac Coitir, Pól Ó Murchú, Cian Ó Cearúil, Ruairí Liostún, Colm Ó Gairbhith, Caoimhín Mac Aodha. Murchadh Mac Aoidh. Fágfaidh na busanna Cearnóg Belgrave ar 11.30 má tá tú ag taisteal orthu. The team shown above will represent the school in Croke Park on Thursday 16 November at 1.00 pm. Busses leave Cearnóg Belgrave at 11.30 am.

Suíomh Idirlín

Beidh suíomh ag an scoil ar an idirlíon go luath. Tá Rang Iníon de Lóndra ag ullmhú chun an suíomh a lainseáil roimh an Nollaig. Beidh eolas faoin scoil, faoin nGairdín, faoi imeachtaí éagsúla sa scoil agus faoi ghnéithe eile do shaol na scoile ar an suíomh. Feicfear obair na bpáistí ann chomh maith. Beidh nascanna ar an suíomh do shuíomhanna suimiúla eile. Scoil Lorcáin is going to launch its own Web Page before Christmas thanks to work going on in Iníon de Lóndras class. More details in next month's Nuachlitir.

An Bord Bainistíochta

Comhghairdeas le Joanna Morrissey a toghadh mar Ionadaí na dTuismitheoirí ar an mBord. Glacfar le hiarratais do Phainéal na nAithreacha go dtí an Aoine 17ú. Congratulation to Joanne Morrissey on being elected Parents' Rep. on the Board. Nominations for the Fathers' Panel close on Friday 17th.

Éadaí Caillte

Coimeádtar bosca in Oifig an Rúnaí d'éadaí a chailltear timpeall na scoile. Tá fáilte roimh aon tuismitheoir teacht agus breathnú ann. Oifig an Rúnaí has a Lost Clothes box. Any parent is welcome to check it. If you don't find what you're looking for you're welcome to take a replacement item if it has been in the box more than a week.

Go dtí an barr

Leabhar Leabharlainne

Tá roinn leabhair leabharlainne in easnamh. Is léir gur fágadh sa bhaile iad tré thimpist. Má tá aon cheann agat cuir chugainn iad le do thoil. Tá sé tábhachtach stór maith leabhar a choimeád sa leabharlann. Please check to see if there are any books from the School Library at home. We are missing a few.

An Féilire

Beidh Féilire na Scoile ar díol ag Aonach na Nollag i mbliana. Tá athrú air i mbliana sa mhéid is gur pictiúir ranga a bheidh le feiceáil air. Is é sin le rá go raibh baint ag gach páiste sa rang le déanamh an phictiúir. Cuirfear ainmneacha na bpáistí i gcló faoin bpictiúr. Rinne gach rang suas go Rang 4 pictiúr do cheann de mhíonna na bliana. The School Calendar has a new format this year with Class pictures to represent each month of the year. In this way each child in the class will have had a hand in producing the picture. The children's names will be printed below the picture.

Curaclam na Bunscoile

Tá an Clár Tacaíochta do Churaclam na Bunscoile ag leanacht ar aghaidh i mbliana. Beidh an scoil dúnta ar feadh seacht lá ar a laghad agus na múinteoirí ag fáil traenáil inseirbhíse. Beidh trí lá acu seo bunaithe ar na hAmharcealaíona, trí lá ar Bhéarla, lá ar Ghaeilge agus b'fhéidir go mbeadh lá ar Eolaíocht. Cuirfimid na dátaí in iúl daoibh a luaithe is a thig linn. The support programme for the implementation of the Primary Curriculum will involve the closure of the school for at least seven days this year for the teachers to receive in-service training. You will be informed of these dates as soon as possible. The days include three days for the Visual Arts, three days for English, a day for Irish and possibly a Science day. Dátaí don Dialann Dé Máirt 19 Nollaig 10.00 rn Seó Nollag na Naíonán. Dé Céadaoin 20 Nollaig 10.00 rn. Ceolchoirm na Nollag Rang 1-6.

Cabhair

Tá Coiste na dTuismitheoirí ag lorg cabhrach. Táimid ag lorg: Siúinéir, Leictreoir agus Pluiméir chun cabhrú linn cistin bheag a thógáil. Ceannóidh an Coiste an fearas. Táimid ag lorg bhur scileanna chun é ar fad a chur le chéile dúinn. Cuir glaoch orm má tá tú sásta cabhrú - Marian Uí Chearúil 087- 2589903, Cathaoirleach. We need a Carpenter, an Electrician and a Plumber to help us build a small new kitchen in the school. The Coiste will supply all the equipment. We need your skills to put it together. Call me if you can help. Marian Uí Chearúil 087-2589903, Cathaoirleach.

Comhbhrón

Déanaimid comhbhrón le Róisín Ní Laoide i Rang 6 agus lena muintir as bás a n-athar - Breandán. Ar dheis Dé go raibh a anam. Our sympathy goes to Róisín Ní Laoide in Rang 6 and her family on the death or her father - Breandán. R.I.P.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Nollaig 2000

Corn Uí Mhaoileoin

Comhghairdeas le foireann peile na scoile as Corn Uí Mhaoileoin a bhuachaint i bPáirc an Chrócaigh ar an 16ú Samhain. Fuair an fhoireann an-tacaíocht ó na daltaí, na múinteoirí agus ó thuismitheoirí. Is cinnte gur chabhraigh an tacaíocht seo nuair nach raibh ag éirí go maith leis an bhfoireann ag leath ama. Bhain gach duine an-taitneamh as an lá. Má táimid le níos mó a bhuachaint sa pheil agus sa chamógaíocht/iománaíocht tá sé tábhachtach go mbeadh na páistí ag cleachtadh go minic sa bhaile agus ag imirt le cumann de chuid C.L.G. Congratulations to the football team which won the final in Croke Park. C. de Bearnabhál captained the side which did the school proud, clawing back a halftime deficit to win by two points. Player of the match was ColmÓ Séanáin who led by example.

Féilirí na Scoile

Tá na Féilirí ar díol ó Oifig na Scoile. Bhí lámh ag na páistí go léir suas go Rang a 4 i ndéanamh na bpictiúr. £3 an ceann, dhá cheann ar £5. Margadh maith. Brontannas deas Nollag. The School Calendar is on sale from the School Office. The pictures were created by all the children up to and including 4th Class. £3 each, two for £5. A bargain and a great Christmas present.

Ceolchoirmeacha na Nollag

Cuirfidh na naíonáin Seó na Nollag ar siúl sa Halla Dé Máirt 19 Nollaig ag tosú ar 10.00 rn. Beidh dhá dhráma ó na naíonáin, chomh maith le rince seite, ceol agus amhránaíocht ó ranganna níos sinsearaí. Dé Céadaoin 20 Nollaig tosóidh Ceolchoirm na Nollag sa Halla ar 10.00. Beidh idir cheol, amhránaíocht agus rince le feiceáil sa cheolchoirm a bheidh faoi stiúir In. Nuinseann. Tuesday 19th December at 10 am. is when the naíonáin will display their talents in Seó na Nollag. They will be supported by singing, music and dancing from older children. Ceolchoirm na Nollag, involving 1st to 6th class will take place on Wednesday 20th at 10 am.

Aonach na Nollag

Gabhann an Coiste buíochas le gach duine a chabhraigh le hAonach na Nollag. Bailíodh c. £5,500 net i mbliana. Thug Seastán na mBuidéal £1000 agus Roth an Áidh £916. Cuirfear breis eolais ar fáil san athbhliain maidir leis an Aonach. Coiste na Scoile would like to thank the parents and children who helped to make Aonach na Nollag a very successful event. The figures above show the popularity of Roth an Áidh and the Bottle Stand. Thank you to the parents and local businesses who contributed prizes.

Comhghairdeas

Comhghairdeas le Lisa Ní Mhurchú agus a deartháir Pól a bhí ag snámh faoi ainm Scoil Lorcáin le déanaí. Thug siad 4 bonn óir agus dhá bhonn airgid abhaile leo ó Chraobhacha Laighean agus bonn airgid eile ó na Craobhacha Náisiúnta.Comhghairdeas leis na cailíní go léir a bhí ag imirt agus a thug duaiseanna abhaile ó Pheil na gCailíní i gCuala le déanaí, ach go háirithe le Síofra Ní Naoire (Imreoir na Bliana) agus Caroline Ní Annagáin (Traenálaí na Bliana). Comhghairdeas leis na cailíní ar fhoireann peile na scoile a fuair an bua ar Scoil Dhún Charúin le déanaí. Congratulations to Lisa and Pól on their swimming feats and to Síofra and Caroline and the girls team on their footballing feats.

Go dtí an barr

An Bord Bainistíochta

Tá an Bord nua Bainistíochta a reachtálfaidh an scoil ar feadh trí bliana tar éis dul i mbun oibre. Is iad baill an bhoird ná Deirdre Stiobhairt Cathaoirleach, Colmán Ó Drisceoil, Seán Ó Briain - Ionadaí na Múinteoirí, An tAth. Lomán Mac Aodha - Séiplíneach, Joanne Morrissey (Rúnaí Taifead) agus Hogan Mac Aoidh (Cisteoir)- Ionadaithe na dTuismitheoirí, Bronagh Ní Anluain agus Emer Ní Bhrádaigh - Ionadaithe ón bPobal. The new Board of Management, as named above, which will run the school for the next three years has set about the business.

MS Readathon 2000

Glacann páistí ó Rang 2 - 6 páírt sa MS Readathon gach bliain. D'éirigh go hiontach maith leo i mbliana, mar is gnáth. Bhailigh siadagus léigh siad cuid mhór. Bailíodh £5816.70 ar an iomlán. Rinne Rang 4 In. Uí Dhomhnaill gnoithe ar dóigh. Thug siad isteach £1056.34, an tsuim is mó a bailíodh i rang ar bith sa scoil. Comhghairdeas libh uilig. The annual MS Readathon raised almost £6000 this year in Scoil Lorcáin. Well done to the children and thank you to all those who sponsored them.

Cuirí

Tá roinnt mhaith cuirí deasa i nGaeilge nó i nGaeilge agus Béarla feicthe sa scoil le déanaí. Bhí siad an-deas. Go raibh maith agaibh as ucht an iarracht a dhéanamh iad a bheith i nGaeilge. Quite a few Irish or bilingual invitations have been seen in the school recently. Well done to those who made the effort.

Cóta ar Iarraidh

Chuaigh seaicéad bán le cailín i Rang 6 ar iarraidh idir 5.30 - 6.30 in. ag Aonach na Nollag. Má tá sé agat nó má tá aon eolas agat faoi labhair leis an bPríomhoide, le do thoil. Did anyone accidently bring home from Aonach na Nollag a cream jacket belonging to a girl in 6th Class? If you did, please drop it into the school office or talk to the Príomhoide.

Glantóirí

Tá an scoil buíoch do na tuismitheoirí atá tar éis an scoil a ghlanadh le mí anuas agus muid gann ar ghlantóir. Tá súil againn go mbeidh an fhadhb seo réitithe go luath. Thanks to all the volunteers who have been cleaning the school this past month while the search for a cleaner has gone on.

Ar an Idirlíon

Beidh suíomh Scoil Lorcáin ar an idirlíon á láinseáil ar an gCéadaoin 20ú Nollaig. Is í In. de Lóndra atá i mbun na hoibre seo. Our Web page will be launched on the 20th December. Eventually any child who misses a day in school will be able to download that night's homework. But don't worry, this won't happen for a while yet.

Beannachtaí na Nollag

Nollaig faoi shéan agus athbhliain faoi mhaise do dhaltaí agus do mhúinteoirí na scoile agus dá ngaolta agus dá gcairde go léir.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Eanáir/Feabhra 2001

 

Beannachtaí na hAthbhliana ar ár léitheoirí go léir.

Ceolchoirm

Díoladh na ticéidí go léir don cheolchoirm a bheidh ar siúl Dé hAoine go han-tapaidh. Is cinnte go mbeidh sároíche ag gach duine a bhí ádhúil go leor ticéidí a fháil. Rachaidh an brabús chun sochair ciste speisialta athchóiriú na scoile. Tá buíochas mór ag dul do na ceoltóirí a ghlacfaidh páírt agus don lucht eagraithe. Tickets for Friday's Ceolchoirm sold out very quickly. A great night is in store.

Leabhrán

All parents should have received two booklets recently Do Pháiste ag Foghlaim/Your Child's Learning. There are differences between the sections in the booklets devoted to Gaeilge, the English being directed at parents of English Language schools and the Irish at Gaelscoileanna.

Ranganna Iarscoile

Luan: Grúpa Traidisiúnta, In. Nuinseann, Feadóg Stáin, In. Uí Chléirigh, Concertina Noel Hill. Máirt; Cispheil R 6 N. In.Bhreathnach. Iománaíocht R 4/5/6 Mr. Ó Drisceoil, Peil Rang 3 Mr. Ó Duinneacha.
Céadaoin; Cispheil R4 N.Bhreathnach. Bodhrán Bn. Uí Lúing Snámh-An Coiste
Déardaoin; Seit. R 3,4 In.de Londra.
Aoine; Peil Chailíní/Camógaíocht R. 3, 4,5 Mr Ó Drisceoil, Máire Uí Scollaí.
After school classes resumed on Monday 15th January.

Foghlaim na Gaeilge

Tá tuismitheoirí áirithe tar éis an-fheabhas a chur ar a gcuid Gaeilge le déanaí. Bíonn siad le cloisteáil ag labhairt timpeall na scoile. Déanaimid comhghairdeas leo. Congratulations to those parents who practice their Irish in the school grounds even though they may occasionally struggle to find the right word.

Gruaig Ghlan na hAoine

Reachtálamar Deireadh Seachtaine Gruaige Mí Eanáir. D'éirigh go maith leis. Iarraimid ar thuismitheoirí súil a choimeád ar ghruaig a bpáistí. Our Healthy Hair Friday took place on January 12th. Thank you for your co-operation.

Ceolchoirm agus Seó na Nollag

D'éirigh go sármhaith leis an dá ócáid seo. Léiríodh dhá thaispeántas d'ardchaighdeán. Bhí an halla lán go doras don dá thaispeántas. The Halla was packed for these shows. Thank you for your support.

Céilí Fhéile Pádraig

Beidh Céilí na Féile ar siúl i mbliana do na daltaí Déardaoin 15 Márta ó 12.00 1.45 in. i Halla na Scoile. Seinnfidh Banna Céilí Lorcáin Naofa don ócáid. Tabharfaidh sé seo seans do na daltaí na rincí a bhíonn á bhfoghlaim acu i rith na bliana le Bn. Mhic Aodha Bhuí a dhéanamh. A Céilí will be held on March 15th in the Halla for the children.

Go dtí an barr

Cispheil

Ghlac foireann cispheile N. In. Bhreathnach páirt i gcomórtas cispheile san Airéine Náisiúnta ar an 22ú Eanáir agus d'éirigh go han-mhaith leo. Comhghairdeas. Well done to N. In. Bhreathnach's basketball team.

Fáinní

Tá Rang 4/5 In. de Lóndra ag bailiú fáinní cannaí chun athchúrsáil a dhéanamh orthu. Ringo is ainm don scéim seo. In. de Lóndra's class ar collecting plastic rings for recycling.

Dearbháin Tesco

Táimid ag bailiú dearbháin Tesco chun ríomhaire eile a fháil don scoil. We are collecting Tesco Computers for Schools vouchers if you happen to shop there.

Cumann na bhFiann

Tá Ógchlub do pháistí i Rang 4/5/6 á reachtáil ag Cumann na bhFiann gach Céadaoin ina n-áras ag 4 Ardán Clifton i mBaile na Manach ó 6.00 7.30 in. Cluichí, spórt agus comhluadar geallta. Is féidir glaoch ar Mháire nó Emer ag 2808091. Cumann na bhFiann ar organising an Irish language youth club in Monkstown.

Laethanta Curaclaim

Ba cheart go mbeadh nóta faighte ag gach teaghlach faoin scoil a bheith ag dúnadh Dé Céadaoin 21ú Feabhra agus Dé hAoine 2ú Márta do laethanta oiliúna sna hAmharcealaíona agus sa Ghaeilge. School will be closed on 21st February and 2nd March for Curriculum Days.

Glantóirí

Tá fadhb againn go fóill ag fáil glantóra chun an scoil a ghlanadh. Táimid an-bhuíoch do na tuismitheoirí atá ag cabhrú. Má tá aithne agat ar aon duine a bheadh oiriúnach mar ghlantóir labhair leis an bPríomhoide, más é do thoil é. We still looking for someone to do some cleaning in the school. We would be grateful to hear about any interested person.

Ceapadh Iontaobhaithe

Tógfar an chéim dheireannach sa phróiseas fada a bhain le ceapadh iontaobhaithe nua do Scoil Lorcáin go luath nuair a fhógrófar na ceapacháin sin i bhFoinse i bhfógra oifigiúil. Tá an-bhuíochas do dul do Mháire Uí Eidhin a chaith breis is trí bliana ag réiteach na faidhbe seo dúinn. Is iad na hiontaobhaithe ná Fionnbharra Breathnach, Donla Uí Bhraonáin agus Máire Uí Mhóráin. The final stage in the appointment of new Trustees for Scoil Lorcáin will be the publishing in Foinse of an official notice regarding these appointments.

Athchúrsáil

Chuireamar soitheach múirín (composter) i gcúinne de Ghairdín na Scoile an tseachtain seo caite. Beidh na ranganna anois ag déanamh athchúrsála ar ábhar plandúil ar nós chraiceann bananaí agus bunanna úll. Bainfear úsáid as an múirín don Ghairdín Scoile. The Composter installed last week will allow us to recycle plant material from the garden and from our lunches.

Go dtí an barr

Peil do Chailíní

Tá Cuala C.L.G. ag cur foireann peile do chailíní 7 agus 8 mbliana d'aois le chéile. Bíonn siad ag traenáil i nDeilginis gach Satharn ó 11.00 - 12.00. Tá foirne acu do chailíní níos sine chomh maith. Buail suas aon mhaidin Shathairn. Cuala are organizing a girls football team, if your interested call in on a Saturday morning, to Cuala.

Readathon

Fuair na páistí a nduaiseanna as déanamh go sármhaith sa Readathon le déanaí. Comhghairdeas leo go léir. The children received their prizes from Readathon, congratulations to all.

Tráth na gCeist

D'éirigh go maith le foirne as Rang an Mhr. Uí Laoi agus In. de Lóndra le déanaí nuair a ghlacadar páirt i dTráth na gCeist eagraithe ag Comhar Creidmheasa na Carraige Duibhe. Is i Halla na Scoile a eagraíodh an ócáid seo. Ghlac 24 foireann ó scoileanna áitiúla páirt ann. Rang Mr. Ó Laoi and Rang In. de Londra took part in Tráth na gCeist,and did very well.

Léigeanna Iomána Am Lóin

Imreofar Leathchraobhacha Léig Chailíní Rang 5/Bhuachaillí Rang 4 Dé Máirt 6ú Feabhra agus an Chraobh an Mháirt ina dhiaidh sin. Thosaigh Cailíní Rang 4 /Buachaillí Rang 3 léig le déanaí a bhíonn ar siúl gach Déardaoin. Hurling League is taking place lunchtime starting on 6th Feb.

Idirlíon

Is féidir breathnú ar leathanach idirlíon na Scoile ag http://homepage.eircom.net/~scoillorcain/Frameset.htm Tá súil againn seoladh níos gaire a bheith againn gan ró-mhoill. You can check our web page at the above address. We hope to have a shorter one soon.

Muca Guinea

Tá teach deas ag teastáil do dhá mhúc álainn Guinea. Tá dhá chás saor leo chomh freisin, ceann don teach agus ceann don ghairdín. Má tá spéis agat glaoigh ar Mhairéad @087-2938665 nó Michael @086-8034987.

Scáil an Ghunnadóira

Tá an Compántas Amharclainne "Aisling Ghéar" ag cur an dráma seo ar siúl sa Pavilion, Dún Laoghaire ón 15ú go dtí an 17ú Feabhra. "Aisling Ghéar are staging a new Irish version of the O' Casey play "Shadow of a Gunman" on 15th to 17th Feb. in Dún Laoghaire.

Geansaí Peile

Tá geansaí peile de chuid na scoile in easnamh. An raibh do pháiste ag imirt ar an bhfoireann? An bhfuil sé agat sa bhaile? We are missing a school football jersey. Do you have one at home?

Slán agus Fáilte

D'fhágamar slán a deireadh Mhí Eanáir le Sorcha Bhreathnach Rang 2. Fuair Sorcha áit i gColáiste Froebel ar an gcúrsa do iarchéimithe. Guímid gach rath uirthi. Cuirimid fáilte roimh an Máistir Pádraig Ó Duinneacha a bheidh ag múineadh Rang 2 go deireadh na bliana. Sorcha In. Bhreathnach has left us to do a teacher training course in Froebel College. We welcome an Máistir Ó Duinneacha in her place.

Pluiméir ag teastáil

Tá pluiméir á lorg againn chun cabhrú le cistin nua a dhéanamh i rith an bhriseadh meán téarma. A plumber is needed to help fit a new kitchenette during the mid-term break. Talk to Rós in the Oifig if you can help.

Comhbhrón

Déanaimid comhbhrón le muintir Mhóráin ar bhás Dhónaill. Déanaimid comhbhrón le muintir Dhualacháin ar bhás Liam.

 

Geansaithe Nua - Comórtas

Tá an scoil le geansaithe peile/iomána nua a fháil.. Ba mhaith linn moltaí a fháil maidir leis an dearadh is fearr. Ba cheart cloí le dathanna traidisiúnta Scoil Lorcáin, i gorm agus dubhghorm. Bronnfar duaiseanna ar na hiarrachtaí is fearr. Tabhair do mholadh do do mhúinteoir ranga nó don rúnaí san oifig. Ainm: Rang: Aois:

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Márta 2001

Sábháltacht

Cuireadh in iúl do gach clann sa scoil faoi eachtra a tharla nuair a d'iarr fear anaithnid ar bhuachaill ón scoil dul abhaile leis lá amháin ar a 2.15. Ní bhfuaireamar aon mhíniú sásúil ar an eachtra seo riamh. Iarraimid, mar sin, ar thuismitheoirí machnamh a dhéanamh ar na socruithe atá déanta acu dá bpáistí. Tá sé an-tábhachtach nach bhfágfaí aon pháiste ag crochadh timpeall tar éis am scoile ag fanacht ar shíob abhaile. We never received a satisfactory explanation for the incident when an unidentified man approached a child in the schoolyard at 2.15. We ask parents to make definite arrangements for the collection of children after school. It is very important not to leave children waiting about the school after school hours.

Trácht agus Páirceáil

Ná pairceáil sna háiteanna atá curtha ar leataobh do na busanna. Ná páirceáil i ngeata an lána atá in aice na scoile. Ná stop i lár an bhóthair chun do pháistí a phiocadh suas nó a fhágaint amach. Please do not park in places for buses. Do not park in front of the laneway beside the main gate of the school. Do not stop in the middle of the road to let your child out of the car, or to pick up your child.

Distonia

Tréaslaimid le Daithí Ó Luinigh Rang 4 a rinne £120 nuair a chuir sé Scútar a bhí buaite aige ar chrannchur sa scoil ar mhaithe le carthannacht Distonia. Congratulations to Daithí Ó Luinigh Rang 4 who made £120 for Distonia when he raffled his scooter in school .

Criosanna Cairdis

D'eagraigh Rang 4 In. Uí Dhomhnaill díolachán Chriosanna Cairdis ar mhaithe le hAmnesty Idirnáisiúnta sa scoil le déanaí. Bhailíodar £186.42 Rang 4 In. Uí Dhomhnaill made £186.42 for Amnesty by selling Friendship Bracelets in the school.

Readathon

Déanann an scoil an-iarracht sa M.S. Readathon gach aon bhliain. Bronnadh duais "Sárscoil 2000" ar Scoil Lorcáin in Óstán Conrad le déanaí as ucht ár gcuid iarrachtaí thar na blianta. Ghlac an Mr. Ó Briain agus Síofra, Shannon, Julianne agus Olwyn leis an duais ar son na scoile. Mar chuid den duais bronnadh luach £200 de leabhair ar an scoil. Mr. Ó Briain accepted the prize of Super Schools Award 2000 on behalf of Scoil Lorcáin for our continued support for the M.S. Readathon. £200 worth of books was presented to the school.

Laethanta Curaclaim

Meabhraimid daoibh go mbeidh an scoil dúnta 20 agus 21 Márta do Laethanta Curaclaim ar an mBéarla. The school will be closed on March 20th and 21st for Curriculum days.

Cumann na bhFiann

Tá ógchlub de chuid Chumann na bhFiann tosnaithe i Halla na Scoile gach Céadaoin idir 6.00 in. agus 7.30 in. Is do dhaltaí i Rang 4/5/6 an t-ógchlub seo. Tá teacht ar a thuilleadh eolais ag 2808091. Cumman na bhFiann Irish Language youth club is on every Wednesday in the Halla from 6.00-7.30pm, for children in classes 4/5/6. More information from 2808091.

Go dtí an barr

An Galar Crúb is Béal

Tá an galar ag cur isteach ar an scoil chomh maith le gach áit eile sa tír. Tá na léigeanna iomána a bhí le tosnú an tseachtain seo curtha siar go dtí go bhfaightear cead iad a imirt. Chuireamar mataí agus díghalróir iontu ag geataí na scoile chun tacú leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh an galar a choimeád faoi smacht. The hurling league's has been deferred because of the foot and mouth scare. Disinfectant mats have been placed at the main entrances to help keep this disease out.

Nótaí ón gCoiste

Buíochas: Ba mhaith leis an gCoiste buíochas a ghabháil arís le gach duine a chabhraigh le glanadh na scoile agus dóibh siúd a d'ofráil ach nach raibh orainn glaoch oraibh. Many thanks to all who helped to clean the school and to those who offered but were not called upon. Síntiúisí Beidh litir ag dul amach go luath ag lorg síntiúisí. Bheadh an scoil caillte gan fhlaithiúlacht na dtuismitheoirí. Ná teip orainn i mbliana. You will be receiving a letter shortly requesting the subscriptions. The school would be lost without the generosity of parents. Please respond positively.

Dátaí don Dialann

Lá Spóirt 20/5/01. Coláiste Eoin, Stigh Lorgáin 2-5 in. Bígí ann. Don't miss a great day. Bricfeasta an Chéad Chomaoineach 26/5/01. Cabhair á lorg ar an dá lá. Leathanach ag dul amach. Líon agus seol amach le bhur dtoil. Ní féidir an dá ócáid mhór seo a reachtáil gan chabhair na dtuismitheoirí. Help required for both events. Notice going out shortly. Please complete and return. Impossible to run both these important events without you help. Cruinniú Cinn Bhliana 7/6/01.

Naíonra Lorcáin

Níl aon seomra ag an Naíonra go fóill don bhliain seo chughainn. Má tá eolas agat faoi aon áit atá ar fáil ar cíos gar don scoil cuir glaoch orainn. Munar féidir linn teacht ar sheomra don Naíonra ní féidir leis dul ar aghaidh. 15 páiste ó 9.00rn. - 12.00 nóin. We have no room for Naíonra Lorcáin from next September. If you know of anywhere for rent close to the school please let us know. If we cannot find a suitable venue the Naíonra will have to close. 15 children from 9.00 am. - 12.00 pm. Marian Uí Chearúil. Coiste na Scoile.

Scannán

Tá bean darb ainm Audrey Ó Reilly ag déanamh scannáin ghearr do TG4. Tá sí ag lorg cailín 8 mbliana d'aois agus beirt bhuachaillí c. 12 d'aois don scannán. Is féidir teagbháil léi ag 087-2062291 má tá suim agat. Níl aon bhaint ag Scoil Lorcáin leis an scannán. Two boys (12) and a girl (8) are being sought for parts in a short film for TG4. Contact above if interested. Scoil Lorcain has no connection with the film.

Radóin

Fuair an scoil torthaí an suirbhé radóin a deineadh ar an scoil an bhliain seo caite. Bhí seomra amháin, Seomra 4 In. Nuinseann, beagán os cionn an leibhéal tagartha de 200Bq/m3. Ní cúis imní é seo mar:
(a) Nach raibh an seomra ach beagán os cionn an leibhéil,
(b) Gur leibhéal tagartha seachas leibhéal sábháltachta an 200Bq/m3.
(c) Go mbíonn an leibhéal níos ísle ná an meán nuair a bhíonn an seomra in úsáid i rith an lae, agus na doirse agus fuinneoga ar oscailt.
(d) Agus go bhfuil comhairle faighte againn ón Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch go bhfuil an seomra sábháilte. Cuireadh litir amach chuig tuismitheoirí gach páiste sa seomra ag tabhairt míniú iomlán ar an scéal. Is féidir le haon tuismitheoir eile cóip den eolas seo a fháil ach é a lorg san Oifig.
In the recently conducted survey of radon gas it was learned that Scoil Lorcáin had one room above the reference level of 200 Bq/m3. This is a cause for worry because,
(a) 200 is a reference rather than a safety leve.
(b) Levels during the day when the room is in use would be lower than the average.
(c) The room level of 262 was only slightly above the reference level and
(d) Because we received advice from the Radiological Protection Institute of Ireland that the room is safe to use. Any parent can get copy of the more complete information that was sent out to parents of children in Seomra 4 from the Oifig.

Go dtí an barr

Grúpaí Ceoil

D'éirigh le Grúpaí ceoil na scoile faoi stiúir In. Nuinseann agus E. Uí Ghréagáin cáiliú do Chraobh Laighean de Shlógadh. Monuar tá seans nach dtarlóidh na craobhacha de bharr an Ghalar Crúb is Béal. Our Grúpaí Ceoil qualified for the Leinster Finals. Congratulations.

Anafaileachtas

Tá buachaill i Rang 1 agus buachaill eile i Rang 2 atá i mbaol báis má bhíonn aon teagmháil in aon chor acu le cnónna nó uibheacha. D'fhéadfaidís Freagairt Anafaileachtach a bheith acu. Sin í an chúis nach bhfuil cead ag páistí aon lón a thabhairt amach go dtí an clós, nach bhfuil cead lón a roinnt le daoine eile agus go n-iarraimid ar thuismitheoirí gan im chnó talún is a leithéid a thabhairt dá bpáistí dá lón. Táimid cinnte go gcomhoibreoidh tuismitheoirí uile na scoile linn sa chás seo. A boy in 1st class and another in 2nd class have a very bad allergy to peanuts and eggs. They could die from an anaphylactic reaction to nuts or eggs. For this reason we do not allow the children to take lunch to the playground, we ask them not to share their lunches, and we ask parents not to put peanuts, peanut butter or foods containing peanuts in lunches.

Clár Vaicsínithe Meningococcaigh
Meningococcal Vaccine Programme

Tá méadú ar chásanna Meningococcacha (Meiningíteas agus Septicaemia) le 10 mbliana in Éirinn sa tslí go bhfuil an ráta is airde san Eoraip sa tír. Tá Bord Sláinte Limistéar an Chósta Thoir le tacaíocht an Roinn Oideachais agus Eolaíochta ag cur clár Vaicsínithe i bhfeidhm i mbunscoileanna mar cuid den chlár le gach duine idir 0-22 bliana a vaicsíniú. Tugadh an vaicsín do pháistí 0-4 bl. Agus do dhaoine15-19 sa chéad chéim den chlár. Beifear á chur ar fáil do pháistí 5-6 bl., i. Naíonáin agus Rang 1 idir seo agus an Samhradh. Cuirfear breis eolais agus foirm cheadúnaithe abhaile chuig tuismitheoirí gach páiste sna ranganna seo roimh an dáta vaicsínithe. Tá breis eolais ar fáil ó oifig na scoile d'aon tuismitheoir. The number of cases of Meningococcal disease has increased nationaly over the last 10 years. Ireland has now the highest incidence of the disease in Europe. The East Coast Area Health Board in conjunction with the Dept. of Education and Science are undertaking an immunisation programme in all national schools in the area as part of the overall programme to vaccinate all persons under 22 years. The vaccine has already been given to all children under 4 years and to persons between the ages of 15 and 19 years. The vaccine will be made available to children of 5 and 6 years (infants and first class) between now and the end of June. Consent forms will be sent home before the date of the immunisation. More information is available in the school office.

Go dtí an barr

Comórtas Geansaithe

Fuaireamar 54 iontráil ar an gcomórtas seo. Bhí caighdeán an-ard ag baint leo go léir. Bhí an-deacracht ag na breithimh Bn. Mhic Chonmara agus In. Nic Íomhair buaiteoirí a phiocadh. I ndeireadh báire tugadh Duais Aitheantais do Éimear Ní Loidigh Rang 4 agus Daithí Collier Rang 4. Ghnóthaigh Jonathan Dubhdall an Dara hÁit agus Ultan Ó Conchubhair Rang 5 an Chéad Áit. Tá na duaisiarrachtaí i gcló thíos. Congratulations to all 54 entrants to our Design a Geansaí Competition. The winning entries are printed here.

Céilí

Beidh Céilí Fhéile Pádraig againn i Halla na Scoile do daltaí rang 2-6 ar an Déardaoin ag 12.15. Cuirfidh Banna Céilí Lorcáin Naofa an ceol ar fail.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Aibreán 2001

Beannachtaí na Cásca ar ár léitheoirí go léir.

Díolachán Cístí do El Salvador

Bheartaigh an dá Rang 6 díolachán cístí a bheith acu do El Salvador. Tháinig Séamus - Éireannach atá ag obair in El Salvador - chuig an scoil chun labhairt leis an dá rang faoin tír. Bhí an díolachán againn Dé Máirt 3ú Aibreán. Bhailigh an dá rang £427 leis an díolachán. Bhí crannchur amháin ag rang an Mhr. Uí Laoi agus trí chrannchur ag rang In. Uí Choilm. Comhghairdeas leo siúd a bhuaigh na duaiseanna. Tá an t-airgead ag dul go dtí El Salvador chun cabhair a thabhairt do na daoine atá fágtha gan tithe tar éis na creathanna talún. Gabhaimid buíochas leis na daltaí ar fad a ghlac páirt sa díolachán. Thaitin cuairt Shéamuis go mór linn agus bhain muid an-úsáid as an eolas a thug sé dúinn. Gráinne Ní Ógáin, Gregóir de Stanlaigh. Rang 6 raised £427 for earthquake relief work in El Salvador with a Cake Sale. The two classes were visited by Séamus, an APSO worker, who was home from El Salvador on a short break. Well done to the pupils and their teachers In. Uí Choilm and Mr. Ó Laoi.

Roinnt Ranganna

Tá cúig mhúinteoir ranga déag ag Scoil Lorcáin. Ciallaíonn sé seo go bhfuil orainn rang meascaithe amháin a bheith againn gach aon bhliain. Is é an polasaí atá againn le roinnt blianta anuas, ar chúiseanna oideachasúla, ná Rang 4/5 meascaithe a bheith againn. Mar sin beidh an dá rang 3 atá againn i mbliana á roinnt ina rang 4 amháin agus ina rang 4/5 meascaithe. Ní roinntear na páistí ar bhonn cumais acadúil. We have 15 class teachers in Scoil Lorcáin. Because of this we have one mixed class each year. In recent years, on educational grounds, we have combined Rang 4/5. Therefore this year's two Rang 3 will be split into a Rang 4 and Rang 4/5 next year. Pupil selection for these classes is not based on academic ability.

An Cód Araíonaíochta is Iompair

Táimid ag déanamh athbhreithniú ar an gCód seo sa scoil faoi láthair. Tá fáilte roimh aon tuismitheoir tuairimí a chur in iúl i scríbhinn do Dheirdre Stiobhairt, Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta f.ch. Oifig na Scoile. Tá cóipeanna den Chód ar fail san oifig. We are reviewing our Code of Behaviour and Discipline at the moment. An Cathaoirleach Deirdre Stiobhairt will be happy to receive written opinions from parents c/o Oifig na Scoile. Copies of the Code are available in Oifig na Scoile.

Tuairisc Spóirt

Chaill an Fhoireann Shóisireach iomána cluichí i gcoinne Scoil Fhearann a' Choirce agus Scoil Maelruain le déanaí. Chaill an Fhoireann Shinsireach cluiche i gcoinne Scoil Mológa. Ba thrí chúilín an difríocht ba mhó a bhí idir na foirne in aon cheann de na cluichí seo agus d'imir daltaí Scoil Lorcáin go han-mhaith ar fad. D'imir Lúc Céitinn an-mhaith don fhoireann shinsearach agus Colm Ó Séanáin, Conchubhar de Bearnabhál, Marcus Ó Conchubhair agus Stiofán Ó Laighin don fhoireann shóisireach. Beidh In. de Lóndra agus In. Uí Chléirigh ag tosnú traenála go luath do Lúthchleasa Sheantraibh. Is ar chomhscór a chríochnaigh cluiche peile idir cailíní Rang 5 agus cailíní Rang 6 an Mhr. Uí Laoi, 2-3 in aghaidh 2-3. Fuair an dá fhoireann cabhair ó chailíní Rang 4. D'imir Sorcha Ní Fhaoláin, Rebekah Ní Mhóráin agus Róisín Ní Earcáin thar barr do R.6 agus Zoe Ní Bhroin, Caroline Ní Annagáin, Síofra Ní Naoire agus Orla Ní Chearúil do Rang 5. The two hurling teams have lost three matchs between them so far. They have played very well however and the biggest losing margin was three points. Training for the Santry Athletics will begin after Easter. Rang 6 and Rang 5 girls drew in a football challenge 2-3 each. Cailíní Rang 4 gave both teams a helping hand.

Go dtí an barr

Dearbháin Tesco - Ríomhairí sna Scoileanna

Tá deireadh leis an scéim seo sna siopaí ach má tá aon dearbhán sa bhaile agat bheimís buíoch ach iad a fháil. We would like to receive any Tesco Computers for School Tokens that you may still have at home.

Naíonáin Shóisireacha Meán Fómhair 2001

Tá roinnt áiteanna ar fail go fóill i Scoil Lorcáin do pháistí a bheadh ag tosú scoile i Mí Meán Fómhair 2001. Ba cheart do dhaoine a bhuil suim acu páiste a chur chun na scoile dul i dteagmháil le hOifig na Scoile a luaithe is is féidir. We have a small number of places available in our Reception/Junior Infant classes for September 2001. Anybody who is interested in enrolling a child should contact the Oifig as soon as possible.

An Lána

I again have had a visit from a very irate neighbour who couldn't gain access to her garage via the laneway beside the main gate because a Scoil Lorcáin parent was parked there. This is the equivalent to parking in front of someone's gate. To say that you were only there for a couple of minutes is not good enough. Just don't do it, please. C.ÓD.

An Naíonra

Tá seomra á lorg do Naíonra Lorcáin don bhliain seo chugainn. Caithfear an seomra ina bhfuil sé le 10 mbliana anuas a fhágaint ag deireadh na bliana. Má tá eolas ag aon duine faoi sheomra a bheadh oiriúnach agus ar fail bheimís buíoch ach an scéal a fháil. The Naíonra is looking for accommodation from next September. If you know of a suitable room which may be available please contact Oifig na Scoile.

Cuairt Éanna Uí Lamhna

Is maith is cuimhin linn an lá ar tháinig Éanna Ní Lamhna go Scoil Lorcáin. Bhíomar ar fad ar bís amhail is go rabhamar le bualadh le Réalt Mór. Nuair a tháinig sí isteach sa rang chuir sí ceist orainn faoi cad a d'fhoghlamaíomar fad is a bhí na Ringos á mbailiú againn. Bhí a lán lámh in airde mar go raibh a lán rudaí ar eolas again. Labhair Éanna linn faoi athchúrsáil agus faoin tábhacht a bhaineann léi. D'inis sí rudaí suimiúla dúinn. Sular fhág sí dúirt sí go raibh ag éirí go hiontach leis an rang ag bailiú na Ringos. D'fhágamar slán ag Éanna ansin agus d'imigh sí abhaile. Bean an-deas is ea í. Ní dhéanfaimid dearmad ar an lá iontach. Eleanor Ní Dhúgáin, Karen Ní Éalaithe. Éanna Ní Lamhna visited In. de Londra's class to discuss the Ringo Recycling Project which they have undertaken. She was very impressed by their efforts.

Nóta ón Séiplíneach an tAth. Lomán

Is mian liom Cáisc mhaith mhór a ghuí ar phobal na scoile agus a muintir go léir. D'éist mé le faoistiní Rang 3-5 an tseachtain seo caite agus bhí mé ag caint le daltaí Rang 2 faoina gCéad Fhaoistin. 24 Aibreán Faoistin Rang 6 25 Aibreán Aifreann na nGeallúintí 26 An Chéad Fhaoistin Rang 2 8 Bealtaine Cóineartú 26 Bealtaine An Chéad Chomaoineach. An tAth. Lomán wishes a happy and holy Easter for everybody. He has listened to confesions last week.

Go dtí an barr

Bí Sábháilte/Stay Safe

Tá an Clár seo le múineadh ina iomláine i Scoil Lorcáin i mbliana os rud é go bufuil leagan ceart Gaeilge den chlár ar fáil anois. Múinfear sna N. Shinsireacha, Rang 1, Rang 3 agus Rang 5 é tar éis na Cásca. Cuirfear nótaí abhaile chuig tuismitheoirí roimh ré. The Stay Safe Programme will be taught in the above classes this year since the revised programme has recently become available in Irish. Parents will be informed by note.

Grianghrafanna

Táimid ag smaoineamh ar ghrianghrafadóir a eagrú do na Naíonáin Shóisireacha chun grianghrafanna aonair agus grianghrafanna ranga a ghlacadh. We are considering organising a photographer to take individual and class photographs of the Naíonáin Shóisireacha should parents be interested in purchasing them.

Taispeántas na Cásca

Chuir ceolfhoireann In. Nuinseann tús leis an taispeántas Cásca seo le trí phíosa ceoil: Trup, trup, a chapaillín; Smidín agus Dhá chornphíopa Albanach. Tar éis an cheoil cuireadh tús le drama Rang 3 In. Bhreathnach darb ainm "Luaithríona". Bhain an slua mór a bhí i láthair taitneamh as an drama. Chríochnaigh an taispeántas le grúpa traidisiúnta faoi stiúir In. Nuinseann. Caoimhe Ní Dhónaill, Julianne Ní Ghibealláin. This Easter Show consisted of the Orchestra playing three pieces, an interpretation of Luaithríona/Cinderella by Rang 3 and the Traditional Music Group finishing off the occasion.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Bealtaine 2001

An Ghaeilge

Ba mhaith linn a mheabhrú do thuismitheoirí go bhfuilimid ag súil go labhróidh siad Gaeilge nuair atá siad i dtimpeallacht na scoile. Bíonn tionchar an-láidir ag an dea-shampla seo ar na páistí. Bímid ag súil, chomh maith, go spreagfaidh sibh bhur bpáistí le Gaeilge a labhairt lena chéile lasmuigh d'am scoile. Is don saol ar fad í an teanga, ní don scoil amháin. It is very important that all parents speak Irish when in the school. This has a very positive effect on the children's attitude to the language. Parents should encourage their children to speak Irish to each other as well.

Obair Bhaile

Ba cheart do thuismitheoirí obair bhaile a bpáistí a sheiceáil agus an leabhar nótaí a shíniú gach oíche. Ba cheart, chomh maith, an leabhar scoile nó leabhar eile a léamh le do pháiste gach lá. Cabhróidh sé seo go mór leis nó léi dul chun cinn a dhéanamh. Homework notebooks dhould be checked and signed regularly. Please encourage your child to read by reading with him ar her on a daily basis.

Dearbháin Tesco

Bhailíomar níos mó ná 20,000 dearbhán i mbliana. Gheobhaimid ríomhaire nua leis na dearbháin seo. Gabhaimid buíochas libh go léir. More than 20,000 Tesco tokens were collected. Thank you.

Naíonáin Shóisireacha

Agus an Nuachtlitir seo á cur i gcló tá ceithre áit ar fail fós sna Naíonáin Shóisireacha don bhliain 2001/2. Ba cheart d'aon duine a bhfuil suim acu in áit dul i dteagmháil le hOifig na Scoile láithreach. There are four places available in Junior Infants for 2001/2. If someone is interested they should contact the school office.

An Naíonra

Tá áthas orainn a rá go bhfuil síneadh bliana tugtha ag Coláiste na bhFiann do Naíonra Lorcáin don seomra atá acu faoi láthair. Tabharfaidh sé seo deis dúinn áit eile a aimsiú mar go raibh teipthe orainn go dtí go bhfuaireamar an dea-scéal seo. Naíonra Lorcáin have received a years extension on their room from Coláiste na bhFiann.

Comhneartú agus Comaoineach

Bhí lá álainn ag Rang 6 agus a muintir Dé Máirt 8 Bealtaine don Chomhneartú leis an Easpag Ó Droighneáin. Déanfaidh Rang 2 a gCéad Chomaoineach Dé Sathairn 26 Bealtaine sa Charraig Dhubh agus fillfidh said ar an scoil ansin chun Bricfeasta an Chéad Chomaoineach a bheith acu, arna sholáthar ag Coiste na dTuismitheoirí. A lovely day was had by all on the 8th of May for the Confirmation. First Communion will take place on Saturday next 26th May.

Gutháin Póca

Is é an polasaí atá again maidir le gutháin póca ná go bhfuil cead ag páistí iad a bheith acu ar scoil ach nach bhful cead iad a bheith ar siúl. Más gá iad a úsáid caithfear cead a fháil ón múinteoir ranga nó ón bPríomhoide. Níl cead iad a thabhairt amach go dtí an clós ag am loin. Children who have mobile phones are allowed to bring them to school, but they must be turned off, they cannot take them into the clós lunchtime and they must get permitision from the teacher or principal if they wish to use them.

Go dtí an barr

Roinnt Ranganna

Má tá múinteoir as láthair as ranganna Naíonáin Shóisireacha - Rang 2 roinntear na páistí idir Naíonáin Sóisireacha - Rang 1. Má tá múinteoir as láthair idir Rang 3 - Rang 6 roinnfear na páistí idir Rang 2 - Rang 6. When a teacher is absent, classes are divided thus; Naíonán to Rang 2 go to Naíonán -Rang 1. Rang 3 to Rang 6 go to Rang 2 to Rang 6.

Boscaí Trócaire

Gabhaimid buíochas le gach duine a sheol Bosca Trócaire ar ais chun na scoile le déanaí. Tugadh an t-airgead do Thrócaire. Gheobhaimid cuntas uatha go luath ar an méid a bailíodh sa scoil. Thanks to all of you who returned the Trocaire boxes, we will let you know how much was collected.

An Coiste Garraíodóireachta

Tá an Coiste tar éis an scoil a chur isteach ar dhá chomórtas timpeallachta. Beidh breithimh ag teacht chun na scoile roimh an samhradh chun an obair atá déanta ag an gCoiste ar Ghairdín na Scoile agus ar timpeallacht na scoile a bhreithniú. Bíonn tuismitheoirí an Choiste le feiceáil go rialta ag cur plandaí agus á n-uisciú. Ba bhreá leo cabhair a fháil ó aon tuismitheoir a bhfuil suim nó am acu cabhair a thabhairt. Bhronn Karl Barnes ag Formality Garden Design, 5 Br. Shean-Dhún Laoghaire - luach £1000+ plandaí ar an gCoiste le déanaí. Bhronn John Maypother ó Cabinteely Patio Centre 20 Leac Patio. Táimid buíoch dóibh. Great work is being done by an Coiste Garraíodóireachta. They would love some help if you have the time. We are grateful to the above for their generous sponsorship.

Lá Curaclaim agus Lá Reifreann

Beidh an scoil dúnta Dé hAoine 1, Dé Luain 4 agus Dé Máirt 5 Meitheamh don Bhriseadh Meán-Téarma Beidh na múinteoirí ag freastal ar Lá Curaclaim Dé Céadaoin 6 Meitheamh. Mar sin ní bheidh na páistí ag freastal ar an scoil ar an lá sin. Lá ar na hAmharcealaíona atá i gceist. Is é seo an lá deireannach curaclaim don scoilbhliain seo. Beidh an scoil dúnta Déardaoin 7ú Meitheamh mar go mbeidh sí in úsáid mar ionad vótála do na reifrinn an lá sin. School will be closed Friday 1st, Monday 2nd, Tuesday 3rd June for midterm. The teachers are attending the last curriculum day this school year on the 6th of June. The school is being used for voting on the referenda on June 7th. Therefore we will be closed from Friday 1st of June to Thursday 7th June inclusive.

Tuairisc Spóirt

D'eagraigh In. Uí Chléirigh agus In. de Lóndra triallacha lúthchleasa le déanaí. Tá an cleachtadh tosnaithe anois do lúthchleasa Sheantrabh a bheidh ar siúl go luath. Go n-éirí go geal leo. Bhí dhá fhoireann iomána ag imirt againn i mbliana. Bhuaigh an fhoireann shóisireach dhá chluiche as cuíg cinn. Níor chaill siad dhá cheann de na cluichí ach le cúl amháin. Má bhuann an fhoireann shinsireach an cluiche deireannach den léig an tseachtain seo chughainn bainfidh siad an leathchraobh amach. The practise for the Santry athletics has started with the pupils chosen at the trials.

Ag Garraíodóireacht

Dé hAoine a bhí ann. Fuaireamar cuireadh ó na tuismitheoirí plandaí a chuir i ngairdin na scoile. Chuamar amach agus bhí h-Iomairí agus na plandaí ag fanacht linn. Chraitheamar na plandaí as na potaí agus chuir muid sa talamh iad. Ansin chlúdaigh muid na plandaí arís sa talamh. Luibheanna, glasdraí, coilís, cainneann, leitís, cabáiste,labhandar. Ach ní raibh aon bhleibíní ann. Bhí Ciara ag tochailt san ithir agus bhí Jena freisin. Bhí cúpla tuismitheoir ag cabhrú linn. Bhí mamaí Clementine ansin . Thaispeáin sí dúinn conas na plandaí a chur. Bhí am an-mhaith agam. Éabha Ní Mhathúna.

Go dtí an barr

O.C.G.

Rang 6 Rinne Rang 6 cúrsa O.C.G. le déanaí faoi stiúir Chlíona Uí Fhlanngáin. Ba mhaith linn tuairimí thuismitheoirí faoin gcúrsa seo a fháil. We would be interested in hearing ony opinions from parents on the R.S.E course that Rang 6 did recently with Clíona Ní Fhlannagáin.

Coiste na dTuismitheoirí

Tionólfar an Cruinniú Cinn Bhliana Déardaoin 7 Meitheamh. Ba cheart do gach teaghlach ionadaí a chur chuig an gcruinniú más féidir in aon chor chun ionchur a bheith acu in imeachtaí an Choiste agus chun meas a léiriú ar obair an Choiste i rith na bliana. The A.G.M. will be held onThursday 7 June at 8.00 pm. Parents should make every effort to attend. T here will be a wine and cheese reception afterwards.

Comóradh 50 Bliain

Bunaíodh Scoil Lorcáin i 1952. Tá grúpa oibre bunaithe chun comóradh a dhéanamh ar an 50 bliain atá caite agus chun ceiliúradh a dhéanamh ar an 50 bliain atá amach romhainn. Ba bhreá leis an ngrúpa aon tuairim maidir leis an gcomóradh a fháíl. Cuir i scríbhinn í chuig an oifig agus d'ainm léi, le do thoil. We will be celebrating our 50th anniversary in 2002. If you have any ideas on how to commemorate this occasion please drop a note in to the office.

Cultacha Scoile

Is iad Moorken's díoltóirí oifigiúla chulaith spóirt na scoile. Tá an siopa suite trasna ó phríomhgheata Choláiste na hOllscoile, B.Á.C. Is anseo is ceart do thuismitheoirí na scoile a gcultacha spóirt a cheannach. Moorken's - opposite the main gate of U.C.D. - are the official suppliers for school tracksuits. Parents should purchase their school tracksuits there.

Sláinte

Beidh aon pháiste a thug ar ais an fhoirm thoilithe ag fáil an vaicsín meiningítis idir 28-31 Bealtaine. The meningococcal C vaccination will take place btween 28 - 31 May for those who signed and returned the consent forms.

Go dtí an barr

Nuachtlitir Scoil Lorcáin - Meitheamh 2001

Scéim nua Béarla

Táimid tar éis cinneadh a dhéanamh tosú ar scéim nua leabhair Bhéarla. Tá an scéim nua bunaithe ar na treoirlinte is déanaí ón Roinn Oideachais agus tagann sí leis an gcur chuige sa Churaclam Leasaithe a bhí idir lámha ag na múinteoirí ag na Laethanta Curaclaim i mbliana. Is í an scéim atá roghnaithe againn ná Streets Ahead leis an Educational Company. Beidh an scéim in úsáid ag Rang 1-4 agus ag an Rang 4/5 don chéad bhliain. Tá, dár ndóigh, costas mór ag baint leis an scéim seo mar go bhfuil i bhfad níos mó leabhar i gceist do gach aon pháiste. Mar shampla i Rang 3 bheadh 3 leabhar léitheoireachta agus dhá leabhar oibre le ceannach a chosnódh £20.75. Mar sin tá sé beartaithe againn Scéim Leabhar ar Cíos a bhunú sa scoil. Ceannóidh an scoil na leabhair léitheoireachta sa scéim nua agus lorgóimid £3.00 ó na tuismitheoirí as na leabhair a úsáid i rith na bliana. Coimeádfaimid na leabhair ag deireadh na bliana agus cuirfimid ar cíos iad don chéad rang eile a bhainfidh úsáid astu. Beidh ar na páistí na leabhair oibre a cheannach don scéim nua mar nach féidir iad sin a úsáid ó bhliain go bliain. We are introducing a new English Reading Scheme" Streets Ahead" to classes 1-4. The scheme adheres to the guidelines in the Revised Curriculum for which the teachers attended three course days this year. The cost of this scheme is quite high. For example the three basic readers and two workbooks for Rang 3 cost £20.75. Therefore the teachers and An Bord Bainistíochta have decided to buy the readers for each class and rent them to the pupils £3.00 per year. The £3.00 should be given to the teacher along with the Art money on the 3rd September.

Seanscéim Béarla

Bheimís buíoch dá dtabharfadh tuismitheoirí aon chóip de na seanleabhair Bhéarla dúinn. Is mian linn stór acu a choimeád. Beidh siad úsáideach mar ábhar breise léitheoireachta. We are asking all parents to donate any copies of the old English readers for Rang 1 - 4 to the school. They will be a useful set of supplementary readers. They are The Magic Box, All the Friends, The Yellow Bus, Magic Pencil and The Witch's Broom.

Múinteoirí agus Ranganna

Is iad seo a leanas na socruithe don bhliain 2001/2:
Múinteoir Tacaíochta Foghlama In. Uí Chléirigh
N. Shóisireacha Bn. Mhic Chonmara agus In. Nic Íomhair
N. Shinsireacha Bn. Uí Lúing agus múinteoir nua
Rang 1 Bn. Uí Mhurchú/In. Nuinseann agus múinteoir nua
Rang 2 Bn. Uí Dheá agus N. In. Bhreathnach
Rang 3 Bn. Uí Dhubhthaigh agus múinteoir nua
Rang 4 Mr. de Paor,
Rang 4/5 In. Uí Dhomhnaill,
Rang 5 Mr. Ó Briain
Rang 6 Mr. Ó Laoi agus In. Uí Choilm.
The above are the arrangements for next year.

Go dtí an barr

An Coiste Garraíodóireachta

Comhghairdeas leis an gCoiste Garraíodóireachta agus leis na páistí. agus na múinteoirí. Bhuamar an Chéad Áit i Rannóg na Scoileanna Nua le teastas agus £100 i gComórtas Choláiste Phádraig/B.S.L. Congratulations to all in theCoiste Garraíodóireachta and to the teachers and pupils. We got 1st place in the New School category and £100.

Spórt

Chaill an fhoireann iomána an leathchraobh ach d'imríodar thar barr ar fad. Roghnaíodh Colm Ó Séanáin ar fhoireann B.Á.C. agus d'imir sé cluiche i gcoinne fhoireann Bhéal Feirste i bPáirc an Chrócaigh. Bhuaigh foireann cispheile In. Bhreathnach bliots in Ionad Spóirt Bhaile Uí Lachnáin. Bhuaigh foireann peile Rang 3 agus an Mr. Ó Duinneacha bliots peile Cuala. D'éirigh go maith leis an bhfoireann lúthchleasaíochta a d'imigh go Seantrabh le hIn. de Lóndra agus le hIn. Uí Chléirigh. Rinne Jessica Ní Ghibealláin thar barr ach go háirithe . D'imir trí fhoireann de bhuachaillí Rang 3, Rang4 agus de chailíní Rang 4/5 i mbliots iomána Cuala an tseachtain seo caite. Rinne na cailíní faoi stiúir Mháire Uí Scollaí an-mhaith. Shroich buachaillí Rang 3 craobh a chailleadar le cúl amháin faoi stiúir Mháire Uí Bhraonáin agus rug buachaillí Rang 4 agus In. Uí Dhomhnaill an chraobh leo i Roinn 1 den chomórtas. Roghnaíodh Caroline Ní Annagáin ar fhoireann Peile Faoi 12 B.Á.C. Ainmníodh ina captaen í ar an bhfoireann agus bhuaigh siad bliots i gCeatharlach Dé Sathairn seo caite 23 Meitheamh. Comhghairdeas leo go léir. Congratulations to all our the pupils, teachers and parents who were involved in sport during the year. We did very well recenlty winning football, basketball and hurling blitzes.

Rang 6

Tá daltaí Rang 6 dár bhfágáil i gceann cúpla lá. Ba mhaith linn go léir gach ádh a ghuí orthu sa mheánscoil. 6th class will be leaving in a few days, We wish them and their parents well in the future.

Bailiú Airgid

Rinne an scoil a cuid do dhaoine nach bhfuil a lán de mhaoin an tsaoil acu i mbliana. Bhailíomar £6074 don M.S. Readathon,.£198 d'Amnesty Idirnáisiúnta leis na bráisléid cairdis a d'eagraigh In. Uí Dhomhnaill, £500 d'El Salvador le díolachán cístí Rang 6 agus bailíodh £1204 leis na Boscaí Trócaire. Over £6000, was collected for M.S. Readathon, nearly £200.00 for Amnesty, £500.00 for El Salvador and £1,200 with the Trócaire Boxes. Well done.

Postroinnt

Beidh gné nua ag baint leis an múinteoireacht i Scoil Lorcáin an bhliain seo chughainn nuair a dhéanfaidh Bn. Uí Mhurchú agus In. Nuinseann postroinnt le Rang 1. Beidh siad beirt ag múineadh gach dara seachtain, ó Dhéardaoin go Céadaoin. Tá an-chuid oibre déanta ag na múinteoirí ag ullmhú don scéim nua seo agus táimid cinnte go mbainfidh na daltaí tairbhe as. Bn. Uí Mhurchú and In. Nuinseann are job sharing in Rang 1 starting in September. They will teach alternate weeks Tursday to Wednesday. We know the class will benefit from their combined abilities.

Ceolchoirmeacha

Reachtálamar dhá cheolchoirm ag deireadh na bliana. Thug sé seo seans ceart do na daltaí a dtalann a thaispeáint. I measc na ngrúpaí ar an ardán bhí an Grúpa Ceoil Thraidisiúnta, Grúpa Amhránaíochta In. Uí Choilm, Rang 1 In. Nuinseann ag canadh agus ag seinnt feadóg, Grúpa Bodhrán Bhn. Uí Lúing, Cór na Scoile, Grúpa Ceoil C.C.É., Rang 2 an Mhr. Uí Dhuinneacha ag canadh, Grúpaí Seite In. de Lóndra, Rang 3 Bhn. Uí Dhubhthaigh agus Lucht Concertina Noel Hill. Tá an-mholadh ag dul do na múinteoirí agus na daltaí ar fad as na taispeántais seo. Bhaineamar go léir an-taitneamh astu. Two concerts were enjoyed by all at the end of the year. They gave us a taste of the work that goes on in the school to foster the musical and dancing elements of our heritage. We are justifiably proud of th children and the teachers.

Go dtí an barr

Coiste na dTuismitheoirí

Gairmíodh Cruinniú Cinn Bhliana an Choiste Dé Céadaoin 13 Meitheamh. Bhí tinreamh sásúil, gan a bheith éachtach, i láthair. Tá teacht ar Thuairisc an Choiste san Oifig má tá suim ag aon duine cóip a fháil. Toghadh cúigear le dul ar an gCoiste. Is iad siúd Joe de Barra, Pádraig Ó Cearbhaill, Noel Mac Mahon, Marguerite de Barra agus Tá an-bhuíochas ag dul dóibh siúd atá ag éirí as an gCoiste ach go háirithe an Cathaoirleach Marian Uí Chearbhaill agus don Rúnaí Muireann Ní Mhóráin atá ag éirí as an Rúnaíocht tar éis blianta fada a bheith caite acu beirt ag saothrú ar son na scoile. Ba mhaith leis an gCoiste buíochas a ghabháil leis na tuismitheoirí a sheol isteach an síntiús deonach. Braithimid go mór ar seo. The AGM of Coiste na dTuismitheoirí was held on 13th June. The Annual Report is available in Oifig na Scoile. The Coiste would like to thank those parents who have sent in the volountary contribution. We depend on it. We will be glad to receive any.

Comóradh 50 Bliain

Níor tháinig ach tuismitheoir amháin chugham le smaoineamh chun 50 bliain na scoile a chomóradh tar éis dom tuairimí a lorg sa Nuachtlitir dheireannach. Bhí mé ag súil le níos mó ná seo. As mentioned in the last Nuachtlitir we will be celebrating 50 years of Scoil Lorcáin next year. One parent came forward as a result with an idea for the celebrations.

Fill, fill, a rún ó

Iarraimid oraibh seiceáil faoin staighre sa bhaile agus aon leabhar leabharlainne, clogad, camán nó eile a bhaineann leis an scoil a sheoladh ar ais chughainn roimh dheireadh na bliana. Please return library books, helmets, hurleys etc. to the school before end of term.

Cóipleabhair

Tá cóipleabhair le clúdach Gaeilge ar fáil ón Oifig. £3 ar dheich gcinn. Copybooks with covers in Irish are avaible in the Oifig.

Siopaí Leabhar

Tá réimse an-leathan leabhar, na leabhair scoile sa áireamh, ar fáil sa Siopa Leabhar ar Shráid Fhearchair agus sa siopa Cúpla Focal i mBré. The above shops in Harcourt Street and Bray stock a great range of Irish books including many on the school lists.

Athoscailt na Scoile

Osclóidh an scoil Dé Luain 3ú Meán Fómhair ar 8.35 rn. Tá sé riachtanach go mbeadh na leabhair go léir ag na páistí nuair a thagann siad ar scoil an lá sin muna bhfuil a mhalairt de shocrú déanta ag an múinteoir ranga. Ba cheart go mbeadh an éide scoile á caitheamh ag gach páiste ó thús na bliana chomh maith. Cuirfear béim speisialta ar an t-léine/blús/léine ceart a bheith ag gach páiste chomh maith leis an ngeansaí agus sciorta/bríste nó culaith reatha. Ní bheidh glacadh le geansaithe peile ná a leithéid. School re-opens on Monday 3rd September. Please ensure that your child has her/his books for that day. This will help the teachers greatly. Children should also have the school uniform. We will be emphasising the sky blue t-shirt/blouse/shirt this year. Assorted football jerseys will not be acceptable.

Bliain Mhór Oibre

Bhí bliain mhór oibre ag an gCoiste arís i mbliana. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo as ucht na hoibre seo ar fad. Iarraim ar thuismitheoirí chuile iarracht a dhéanamh chun cabhrú leis an gCoiste i rith na bliana. Ag deireadh na scoilbhliana seo táim ag fágáil slán le Scoil Lorcáin don uair dheireanach. Bhain mé an-taitneamh as na blianta a chaith mé ag obair ar an gCoiste agus ba mhór an onóir dom bheith i mo Chathaoirleach cúpla uair i rith na tréimhse sin. Leanaigí leis an obair iontach atá ar siúl sa Scoil. Slán agus beannacht. Many thanks to the Coiste for all their hard work during the year. I would urge all parents to help the Coiste in every way they can during the year. I will be saying farewell to Scoil Lorcáin for the last time at the end of this school year. I have enjoyed my time working on the Coiste and I have been honoured to be Chairperson on a number of occassions. Keep up the excellent work you are all doing in Scoil Lorcáin. Goodbye and Good luck. Marian Uí Chearúil Cathaoirleach an Choiste

Go dtí an barr

Focal ón gCathaoirleach

Táimid tagtha chuig deireadh bliana, bliain an-ghníomhach agus taitneamhach ó thaobh imeachtaí éagsúla de. Ní dhéanfaimid dearmad ar an lá iontach i bPáirc an Chrócaigh mí na Samhna seo caite nuair a thug an scoil Corn Uí Mhaoileoin leo; na coirmeacha ceoil bhríomhair a chuir na daltaí ar siúl am Nollag agus ag deireadh na scoilbhliana ar bhaineamar an-taitneamh astu; an líon mór daltaí a bhí páirteach in an-chuid imeachtaí spóirt dhifriúla chomh maith la ranganna éagsúla ceoil. Ní ceart dearmad a dhéanamh ar an nGrupa Garraíodóireachta a d'oibrigh go dian, dícheallach chun timpeallacht na scoile a fheabhsú chomh mór sin agus a thug duais leo mar aitheantas ar an obair sin. Cuirim fíorfháilte roimh an Nuachtlitir mhíosúil seo a chuireann an Príomhoide amach gach mí. Tréaslaím le gach duine idir dhaltaí, mhúinteoirí agus thuismitheoirí a chabhraigh chun na himeachtaí seo a chur chun cinn. Ní neart go cur le chéile. We have come to the end of a very busy and eventful school year, commencing with the exciting trip to Croke Park last November; the lively concerts at Christmas and end of year in which the pupils performed; the many other sporting and musical activities in which so many pupils participated; the tremendous work of the gardening group to enhance the school surroundings; and the welcome arrival of this monthly newsletter. Ní neart go chur le chéile - many hands make light work. Deirdre Stiobhairt

Samhradh sona sábháilte dár léitheoirí go léir.

 

[Leathanach Baile] [Eolas Fúinn][An Scoil Ghlas] [Imeachtaí na Scoile] [Nuachtlitir] [Léarscáil]
[Tráth na gCeist][Nascanna]

Go dtí an barr

Cuir teachtaireacht chugainn.

© Scoil Lorcáin 2003.